Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Klientske centrum

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Medzilaborce                                                                                  
KLIENTSKE CENTRUM Medzilaborce

 

 

             V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ ŠTÁTNA SPRÁVA 8.februárom 2016 zahajil Okresný úrad Medzilaborce poskytovanie služieb pre občanov - klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v sídle okresného úradu (budova mestského úradu) na Mierovej ulici.

Cieľom vybudovania klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jeho vybudovaním sa sleduje zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.      

                                                                                                                Ing. Michal   Sopko

                                                                                                           prednosta okresného úradu                

 

Kontakty

Pracovisko č. 1

Supervízor,podateľna

 0961 805718

Pracovisko č. 2

Odbor všeobecnej vnútornej správy /utorok
Pozemkový a lesný odbor /streda
Odbor živnostenského podnikania /štvrtok

 0961 805719

Pracovisko č. 3, 4

Okresné riaditeľstvo PZ  Humenné

 0961 805730

 

Odbor poriadkovej polície

 0961 805731

 

oddelenie dokladov

 

 

miesto výkonu služby Medzilaborce

 

Pracovisko č. 5

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 0961 805720

Pracovisko č. 6

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 0961 805721

Pracovisko č. 7

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 0961 805722

Pracovisko č. 8

Organizačný odbor

 0961 805723

Pracovisko č. 9

Katastrálny  odbor

 0961 805724

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 - Supervízor 

 • Poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému), informácie a poradenstvo, usmernenie  k žiadostiam
 • Podateľňa katastrálneho odboru

-       návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,
-       návrhy na záznam,
-       návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,
-       návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
-       návrhy na zápis poznámky,
-       návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,
-       písomné podania adresované katastrálnemu odboru,
-       písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra

          Podateľňa okresného úradu

 • Osvedčovanie listín a overovanie podpisov

 

 

 Pracovisko č. 2 - Odbor  živnostenského podnikania (štvrtok)

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení ( prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa 
  osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely
  zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o ukončení podnikania, oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Pracovisko č. 2 – Pozemkový a lesný odbor  (streda)

 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastávanom území obce,
 • rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť),
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
 • reštitúcia (podateľňa).

Podateľňa odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

     Prijímanie žiadostí  o: 

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • povolenie prestavby vozidla,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.


Pracovisko č. 3, 4 – Okresné riaditeľstvo PZ Humenné, odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov – pracovisko Medzilaborce: 

 • príjem žiadostí o vydanie občianskej preukazu (OP), vodičského preukazu (VP), medzinárodného vodičského preukazu (MVP), cestovného pasu (CP)
 • vyhotovenie a vydaj OP, VP, MVP a CP
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť I – na vedenie motorových vozidiel (nedoručených na adresu),
 • vydávanie potvrdení o údajoch, ktoré sú vedené v agende registra obyvateľov  (REGISTER) o občanovi, evidencia a zmeny trvalého pobytu (za ohlasovne obcí, ktoré
  nie sú pripojené do REGISTRA).


 

Pracovisko č. 5 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku odpadového hospodárstva


Pracovisko č. 6 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku ochrany prírody, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku ochrany krajiny a na  úseku ochrany ovzdušia i ozónovej vrstvy Zeme.

 

Pracovisko č. 7 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku štátnej vodnej správy (ochrana akosti a množstva vôd, racionálne využívanie verejných vodovodov a kanalizácií, rybárstvo výnimkou hospodárskeho chovu rýb)
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku  prevencie a nápravy environmentálnych škôd,
 • prevencia závažných priemyselných havárii.


 

Pracovisko č. 9 – Katastrálny odbor

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • príjem katastrálnych podaní,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,
 • kópie z katastrálnej mapy,
 • kópie z mapy určeného operátu,
 • identifikácia parciel,
 • kópia listín zo zbierky katastrálneho operátu,
 • poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností,
 • údaje z pozemkovej knihy,
 • poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy.

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy,  Oddelenie priestupkov  - utorok

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

 www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

 www.minv.sk