Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Klientske centrum

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Medzilaborce                                                                                  
KLIENTSKE CENTRUM Medzilaborce

 

 

             V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ ŠTÁTNA SPRÁVA 8.februárom 2016 zahajil Okresný úrad Medzilaborce poskytovanie služieb pre občanov - klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v sídle okresného úradu (budova mestského úradu) na Mierovej ulici.

Cieľom vybudovania klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jeho vybudovaním sa sleduje zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.      

                                                                                                                Ing. Michal   Sopko

                                                                                                           prednosta okresného úradu                

 

Kontakty

Pracovisko č. 1

Supervízor,podateľna

 0961 805718

Pracovisko č. 2

Odbor všeobecnej vnútornej správy /utorok
Odbor živnostenského podnikania /štvrtok
Pozemkový a lesný odbor /piatok

 0961 805719

Pracovisko č. 3, 4

Okresné riaditeľstvo PZ  Humenné

 0961 805730

 

Odbor poriadkovej polície

 0961 805731

 

oddelenie dokladov

 

 

miesto výkonu služby Medzilaborce

 

Pracovisko č. 5

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 0961 805720

Pracovisko č. 6

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 0961 805721

Pracovisko č. 7

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 0961 805722

Pracovisko č. 8

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 0961 805723

Pracovisko č. 9

Katastrálny  odbor

 0961 805724

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 - Supervízor 

 • Poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému), informácie a poradenstvo, usmernenie  k žiadostiam
 • Podateľňa katastrálneho odboru

-       návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,
-       návrhy na záznam,
-       návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,
-       návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
-       návrhy na zápis poznámky,
-       návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,
-       písomné podania adresované katastrálnemu odboru,
-       písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra

          Podateľňa okresného úradu

 • Osvedčovanie listín a overovanie podpisov

 

 Pracovisko č. 2 - Odbor  živnostenského podnikania (štvrtok)

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení ( prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa 
  osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely
  zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o ukončení podnikania, oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Pracovisko č. 2 – Pozemkový a lesný odbor  (piatok)

 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastávanom území obce,
 • rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť),
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
 • reštitúcia (podateľňa).

Podateľňa odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

     Prijímanie žiadostí  o: 

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • povolenie prestavby vozidla,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.


Pracovisko č. 3, 4 – Okresné riaditeľstvo PZ Humenné, odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov – pracovisko Medzilaborce: 

 • príjem žiadostí o vydanie občianskej preukazu (OP), vodičského preukazu (VP), medzinárodného vodičského preukazu (MVP), cestovného pasu (CP)
 • vyhotovenie a vydaj OP, VP, MVP a CP
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť I – na vedenie motorových vozidiel (nedoručených na adresu),
 • vydávanie potvrdení o údajoch, ktoré sú vedené v agende registra obyvateľov  (REGISTER) o občanovi, evidencia a zmeny trvalého pobytu (za ohlasovne obcí, ktoré
  nie sú pripojené do REGISTRA).


 

Pracovisko č. 5 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie

Pracovisko č. 6 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku ochrany prírody, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku ochrany krajiny a na  úseku ochrany ovzdušia i ozónovej vrstvy Zeme.

 Pracovisko č. 7 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku štátnej vodnej správy (ochrana akosti a množstva vôd, racionálne využívanie verejných vodovodov a kanalizácií, rybárstvo výnimkou hospodárskeho chovu rýb)
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku  prevencie a nápravy environmentálnych škôd,
 • prevencia závažných priemyselných havárii.

Pracovisko č. 8 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku odpadového hospodárstva
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí a podanie informácií na úseku ochrany krajiny a na úseku ochrany ovzdušia i ozónovej vrstvy Zeme.


 

Pracovisko č. 9 – Katastrálny odbor

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • príjem katastrálnych podaní,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,
 • kópie z katastrálnej mapy,
 • kópie z mapy určeného operátu,
 • identifikácia parciel,
 • kópia listín zo zbierky katastrálneho operátu,
 • poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností,
 • údaje z pozemkovej knihy,
 • poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy.

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy,  Oddelenie priestupkov  - utorok

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

 www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

 www.minv.sk