Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Klientske centrum

KLIENTSKE CENTRUM KRUPINA

 

Úradné hodiny:
Pondelok 08.00 – 15.00
Utorok 08.00 – 15.00
Streda 08.00 – 17.00
Štvrtok 08.00 – 15.00
Piatok 08.00 – 14.00

 
 

 

 

 
 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:
       Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
       www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
       www.minv.sk
call centrum

 

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný  úrad Krupina                                                            
KLIENTSKE CENTRUM  KRUPINA

budova

 

 

 

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Krupina (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 - supervízor: 

 • Telefónny kontakt podateľňa: 0961 63 5785
 • Telefónny kontakt supervízor: 0961 63 5780
 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému )
 • informácie o elektronickom kontraktačnom systéme

 

Pracovisko č. 2, 3 – Okresný dopravný inšpektorát Krupina 

 • Telefónny kontakt: 0961 63 5790 - dopravný inšpektorát
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5791 - priestupky
 • prihlásenie vozidla
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu,
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu ,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla),
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie,

 

Pracovisko č. 4 – odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor:

 • Telefónny kontakt: 0961 63 5785 - podateľňa okresného úradu, podateľňa odboru starostlivosti o životné prostredie, osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5774 - vedúci odboru ochrana ovzdušia
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5777 štátna vodná správa
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5775 štátna správa ochrany prírody a krajiny
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5776 štátna správa odpadové hospodárstvo
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5781 - Pozemkový a lesný odbor /zabezpečuje OÚ Zvolen každú stredu/

 

Pracovisko č. 5  odbor živnostenského podnikania: 

 • Telefónny kontakt: 0961 63 5783
 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie,
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,  
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 •  poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 

Pracovisko č. 5 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • podateľňa
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5783

 

Pracovisko č. 6, 8 – Okresné riaditeľstvo PZ Zvolen, odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov, vysunuté pracovisko v Krupine 

 • Telefónny kontakt: 0961 63 5793 - príjem žiadostí
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5794 - príjem žiadostí
 • Telefónny kontakt: 0961 63 5796 - výdaj dokladov
 • pracovisko č. 8   žiadosť o vydanie občianskeho preukazu
                          žiadosť o vydanie vodičského preukazu
                          žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu
                          žiadosť o vydanie cestovného dokladu (pasu)
 • pracovisko č. 6   vydanie občianskeho preukazu
                          vydanie vodičského preukazu
                          vydanie medzinárodného vodičského preukazu
                          vydanie cestovného dokladu (pasu)
                          vydanie zaručeného elektronického podpisu
                          vydanie osvedčenia od motorového vozidla časť I.

 

Pracovisko č. 9, 10 – katastrálny odbor: 

 • Telefónny kontakt: 045/281 97 61
 • pracovisko č. 9    poskytovanie informácií – stránková miestnosť (vydávanie listov vlastníctva, kópií katastrálnych máp a pod.)  
 • pracovisko č. 10 registratúra podateľňa (príjem podaní, zmlúv, záznamových listín a pod.)