Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Legislatíva

Legislatíva  |  Služby pre občanov

      

LEGISLATÍVA NA ODBORE VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

            

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.

Ústava Slovenskej republiky

Zákon NZČSSR č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (Správny poriadok)

  

LEGISLATÍVA NA ÚSEKU PRIESTUPKOV

  

právny predpis

obsah

Zákon SNR č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch

Zákon NR SR č. 382/2004 Z.z.

o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 153/2001 Z.z.

o prokuratúre

Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhl. MV SR č. 411/2006 Z.z.

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

  

LEGISLATÍVA NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO A SPRÁVNEHO USPORIADANIA, ŠTÁTNYCH SYMBOLOV, VEREJNÝCH ZBIEROK A SČÍTANIA OBYVATEĽOV

  

právny predpis

Obsah

Zákon NR SR č. 162/2014 Z.z.

o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z.

o správnych poplatkoch

Zákon FZČSSR č. 84/1990 Zb.

o zhromažďovacom práve

Zákon NR SR č. 223/2019 Z.z.

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene    a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 63/1993 Z.z.

o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

  

LEGISLATÍVA NA ÚSEKU MATRÍK

  

právny predpis

obsah

Zákon NR SR č. 154/1994   Z.z.

o matrikách

Zákon NR SR č. 145/1995    Z.z.

o správnych poplatkoch

Zákon NR SR č. 300/1993   Z.z.

o mene a priezvisku

Zákon NR SR č. 36/2005 Z.z.

o rodine

Zákon NR SR č. 270/1995 Z.z.               

o štátnom jazyku

Zákon NR SR č. 382/2004 Z.z.

o znalcoch , tlmočníkoch a prekladateľoch

Zákon SNR č. 97/1963 Zb.

o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Zákon NR SR č. 131/2010 Z.z.

o pohrebníctve

Zákon NR SR č. 301/1995 Z.z.

o rodnom čísle

Zákon NZ ČSSR č. 40/1964 Zb.

občiansky zákonník

Zákon NR SR č. 599/2001 Z.z.

o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z.z.

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách

Vyhl. MV SR č. 529/2001 Z.z.

ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

Oznámenie MZV SR č. 213/2002

o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

  

LEGISLATÍVA NA ÚSEKU HLÁSENIA POBYTU

  

právny predpis

obsah

Zákon NR SR č. 253/1998  Z.z.

o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

  

LEGISLATÍVA NA ÚSEKU VOLIEB A REFERENDA

  

právny predpis

obsah

Zákon NR SR č. 180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 181/2014 Z.z.

o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

  

LEGISLATÍVA NA ÚSEKU REGISTRA ADRIES

  

právny predpis

obsah

Zákon NR SR č. 125/2015 Z.z.

o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhl. MV SR č. 142/2015 Z.z.

ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  

Poznámka: V tabuľkách sú uvedené prvotné právne predpisy. Pre všetky platí: "v znení neskorších predpisov".

 

© OVVS OÚ Trebišov