Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Legislatíva

        

 

           

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.

Ústava Slovenskej republiky

Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z.

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Zákon NR SR č. 387/2002 Z.z.

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového  stavu

 

LEGISLATÍVA NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY

 

právny predpis

obsah

Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z.

o civilnej ochrane obyvateľstva

Zákon NR SR č. 129/2002 Z.z.

o integrovanom záchrannom systéme

Zákon NR SR č. 128/2015 Z.z.

o prevencii ZPH

Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z.

o ochrane pred povodňami

Vyhl. MV SR č. 303/1996 Z.z.

na zabezpečovanie prípravy na CO

Vyhl. MV SR č. 314/1998 Z.z.

o podrobnostiach na zabezpeč. hospodárenia s materiálom CO

Vyhl. MV SR  č. 388/2006 Z.z.

o podrobnostiach ... informačného systému CO

Vyhl. MV SR č. 523/2006 Z.z.

o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a .. jednotiek CO

Vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z.

o podrobnostiach  na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek ...

Vyhl. MV SR č. 533/2006 Z.z.

o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

Vyhl. MV SR č. 599/2006 Z.z.

o výdavkoch na CO ...

Vyhl. MV SR č. 7/2012 Z.z.

o odbornej spôsobilosti na úseku CO

Vyhl. MV SR č. 328/2012 Z.z.

o zabezpečení evakuácie

Vyhl. MŽP SR č. 489/2002 Z.z.

k zákonu 261/2002 o ZPH

Vyhl. MŽP SR č. 490/2002 Z.z.

o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne (k zákonu o ZPH)

Vyhl. MŽP SR č. 204/2010 Z.z.

o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

Vyhl. MŽP SR č. 252/2010 Z.z.

o predkladaní správ o povodňovej situácii ....

Vyhl. MŽP SR č. 261/2010 Z.z.

o obsahu povodňových plánov

Vyhl. MŽP SR č. 159/2014 Z.z.

o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

Nar. vlády SR č. 130/1994 Z.z.

o odškodnení za ujmu ... pri plnení úloh CO

 

 LEGISLATÍVA NA ÚSEKU OBRANY

 

právny predpis

obsah

Zákon NR SR č. 319/2002 Z.z.

o obrane Slovenskej republiky

Zákon NR SR č. 570/2005 Z.z.

o brannej povinnosti

Vyhl. MO SR č. 353/2004 Z.z.

o objektoch obrannej infraštruktúry

 

LEGISLATÍVA NA ÚSEKU HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE

 

právny predpis

obsah

Zákon NR SR č. 179/2011 Z.z.

o hospodárskej mobilizácii

Vyhl. MH SR č. 385/2011 Z.z.

o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o HM

(informačný systém, krízový plán)

Vyhl. MH SR č. 473/2011 Z.z.

o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení

Vyhl. MH SR č. 543/2011 Z.z.

o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu HM v období krízovej situácie

Vyhl. MH SR č. 552/2011 Z.z.

o výdavkoch na HM z prostriedkov štátneho rozpočtu

Vyhl. MŽP SR č. 220/2012 Z.z.

o zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej situácie

Vyhl. MDPaT SR č. 164/2003 Z.z.

o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie

Smernica MŠ SR č. 1/2005-E

na zabezpečenie opatrenia hospodárskej mobilizácie - redukovaný výchovno-vzdelávací proces

 

Poznámka: V tabuľkách sú uvedené prvotné právne predpisy. Pre všetky platí: "v znení neskorších predpisov".

 

© OKR OÚ Trebišov

 

január 2016