Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Legislatíva lesného úseku

Lesný úsek – základná legislatíva

1)    Oblasť lesného hospodárstva 

 • Vyhláška MPRV SR č. 320/2011 z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka, 
 • Vyhláška č.  297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, 
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 
 • Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územno-plánovacej činnosti a pri ich vyňatí o obmedzení z plnenia funkcií lesov, 
 • Vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, 
 • Vyhláška č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži, 
 • Vyhláška č. 441/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu, 
 • Vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesov, 
 • Vyhláška č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb 
 • Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnice a ciest pre motorové vozidlá, 
 • Vyhláška č. 451/2006 o odbornom lesnom hospodárovi, 
 • Vyhláška 31/1999 o lesnej hospodárskej evidencii.

 2)    Oblasť poľovníctva 

 • Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene neskorších predpisov, 
 • Vyhláška č. 125/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

 3)    Oblasť lesného reprodukčného materiálu 

 • Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, 
 • Vyhláška č. 501/2010 MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh, 
 • Zákon č. 49/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli,
 • Zákon č. 138/2010 o lesnom reprodukčnom materiáli. 

4)    Ostatné 

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 
 • Zákon č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore, 
 • Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, 
 • Vyhláška č. 481/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate, 
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, 
 • Vyhláška č. 79/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR o KN, 
 • Zákon č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny, 
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, 
 • Zákon č. 656/2004 Z. z.  o energetike a zmene niektorých zákonov, 
 • Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), 
 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe, 
 • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, 
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, 
 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, 
 • Zákon č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách.