Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

Lehota na vybavenie petície

Okresný úrad Malacky, ktorému sa doručila petícia, je povinný petíciu prijať a po obdržaní petície je povinný: 

- prešetriť petíciu z hľadiska náležitostí podľa zákona 
- prešetriť petíciu z hľadiska súladu alebo rozporu petície s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom 
- prešetriť oprávnenosť petície 
- petíciu vybaviť v lehote 
- výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy 
- ak nie je možné vybaviť petíciu v lehote 30 dní, Okresný úrad Malacky písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote. 
- ak z obsahu petície vyplýva, že Okresný úrad Malacky nie je príslušný petíciu vybaviť, petíciu do desiatich dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal 
- ak má petícia také vecné nedostatky, ktoré neumožňujú jej prešetrenie, Okresný úrad Malacky vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby ich odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania. Ak sa nedostatky v tejto lehote neodstránia, Okresný úrad Malacky petíciu neprešetruje. 
- ten, kto podal petíciu, je na požiadanie Okresnému úradu Malacky povinný v primeranej lehote poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, Okresný úrad Malacky nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu, písomne poučený už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú lehoty uvedené vyššie.