Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Lehota na vybavenie sťažnosti

Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia.

 

Okresný úrad Malacky je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.


Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta Okresného úradu Malacky alebo prednostom splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o ďalších 30 pracovných dní. Okresný úrad Malacky oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.

 

Okresný úrad Malacky je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote desať pracovných dní, sťažnosť odloží.

 

Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je Okresný úrad Malacky príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.