Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2023, nedeľa
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto

opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie)povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na okresný úrad,ktorý rozhodnutie vydal, alebo mal vydať, teda tomu subjektu, ktorému bola podaná samotná žiadosť,

z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé

    kto podáva odvolanie,

    proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

    zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva,

    návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Spôsob

    písomne,

    ústne do zápisnice,

    telegraficky (faxom, elektronickou poštou), ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice.

Lehota

    v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,

    pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci  -  sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže napadnuté rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť vec žalovanému okresnému úradu,  alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

    rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,

    návrh môže podať len účastník konania,

    návrh (žaloba) na preskúmanie musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak okresný úrad nerozhodol.

Voči rozhodnutiam vydaným správnym orgánom v správnom konaní možno okrem riadnych opravných prostriedkov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

    obnova konania,

    preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,

    protest prokurátora.

Obnova konania

    účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených,

    miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni,

    lehota -  tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia,

    spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.