Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2022, nedeľa
 

Náležitosti sťažnosti

Náležitosti písomnej sťažnosti:

-   meno a priezvisko sťažovateľa

-   adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa

-   pri právnickej osobe názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať

-   podpis sťažovateľa

 

Náležitosti ústnej sťažnosti do záznamu:

-   záznam vyhotovený na hlavičkový papier Okresného úradu Malacky

-   meno a priezvisko sťažovateľa

-   adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa

-   pri právnickej osobe názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať

-   podpis sťažovateľa

-   deň a hodina vyhotovenia záznamu

-   meno a priezvisko zamestnanca, ktorí záznam vyhotovil

-   mená a priezviská zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti

 

Sťažnosť musí byť podaná v úradnom jazyku.

 

Okresný úrad Malacky nie je povinný záznam vyhotoviť, ak sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje, alebo ak sa domáha činnosti Obvodného úradu Malacky v rozpore s právnymi predpismi.

 

Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, Okresný úrad Malacky takúto sťažnosť neprijme.

 

Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, Okresný úrad Malacky záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

 

Anonymné sťažnosti sa neriešia.

 

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Zo žiadosti musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

 

Okresný úrad Malacky je povinný utajiť totožnosť sťažovateľa ak sťažovateľ o utajenie požiada, alebo ak je to v záujme vybavenia sťažnosti.