Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Náležitosti sťažnosti

Náležitosti písomnej sťažnosti:

-   meno a priezvisko sťažovateľa

-   adresa trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu sťažovateľa

-   pri právnickej osobe názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať

-   podpis sťažovateľa

 

Sťažnosť musí byť podaná v úradnom jazyku.

 

Anonymné sťažnosti sa neriešia.

 

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Zo žiadosti musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

 

Okresný úrad Malacky je povinný utajiť totožnosť sťažovateľa ak sťažovateľ o utajenie požiada, alebo ak je to v záujme vybavenia sťažnosti.