Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti

MAJETKOVOPRÁVNY ODBOR

podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]
 
a) na úseku správy majetku štátu
 
1.  spravuje majetok štátu v dočasnej správe a majetok štátu, ku ktorému nebolo konanie vo veci uplatneného práva prednostnej kúpy podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 278/1993 Z. z.)  ukončené (ďalej len „majetok štátu“) nachádzajúci sa v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja,
2.  upovedomuje príslušných dočasných správcov na ujatie sa dočasnej správy majetku bývalého vlastníka, ak sa tento nachádza aj v inom územnom obvode,
3.  zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti nakladanie s majetkom štátu, predkladá požiadavky na zaradenie alebo vyradenie spravovaného majetku v účtovnej evidencii a evidencii majetku ministerstva,
4.  vedie osobitnú evidenciu majetku štátu v dočasnej správe,
5.  zabezpečuje návrh na zápis práv k nehnuteľnému majetku štátu do katastra nehnuteľností podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri  nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
6.  zabezpečuje vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania nehnuteľného majetku štátu,
7.  vykonáva ponukové konanie a osobitné ponukové konanie spravovaného majetku štátu a eviduje ponuky v registri prebytočného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní podľa zákona č. 278/1993 Z. z.,
8.  vypracúva zmluvy o prevode správy majetku štátu, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy a nájomné zmluvy,
9.  zabezpečuje zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,  
10.  vykonáva správu pohľadávok štátu a záväzkov štátu, ktoré súvisia s majetkom štátu v dočasnej správe, 
11.  zabezpečuje vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu, ktoré spravuje a zabezpečuje súhlas zriaďovateľa k rozhodnutiu; platné rozhodnutie predkladá centru podpory na odúčtovanie pohľadávky,
12.  vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu a zastupuje štát pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa zákona č.   278/1993 Z. z. alebo podľa osobitných predpisov,
13.  posudzuje splnenie podmienok pre správu majetku vo vlastníctve štátu v prípadoch, ak  správca uvedený v liste vlastníctva už v súčasnosti neexistuje, zisťuje právneho nástupcu,
14.  posudzuje splnenie podmienok pre prechod vlastníctva majetku štátu do vlastníctva obce a vyššieho územného celku a vypracúva protokoly o prechode tohto majetku štátu,
15.  pripravuje v súčinnosti s príslušným komoditným centrom  rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku štátu a zabezpečuje jeho likvidáciu,
16.  navrhuje zriadenie vyraďovacej, oceňovacej, likvidačnej a inej komisie potrebnej pri nakladaní s majetkom štátu,
17.  určuje člena komisie  Registra obnovenej evidencie pozemkov pre jednotlivé obce v územnom obvode okresného úradu a zúčastňuje sa rokovania komisií podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov, 
18.  posudzuje žiadosti na poskytnutie finančnej náhrady a zastupuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súdnom spore v oblasti mimosúdnych rehabilitácií podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, 
19.  spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
20.  podáva daňové priznania k dani z nehnuteľností spravovaného majetku štátu podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, overuje správnosť rozhodnutia obce o vyrubení dane z nehnuteľností a predkladá ho centru podpory na uhradenie,
21.  rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa zákona č. 130/2005 Z. z. a zákona č. 544/2002 Z. z.,
22.  uzatvára dohody o prechode stavieb uvedených v §18d zákona č.   278/1993 Z. z. do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku, 
 
b) na úseku dofinancovania družstevnej a individuálnej bytovej výstavby
 
1.  sleduje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytovaní nenávratného štátneho príspevku a predkladá návrh na záznam, resp. výmaz záložného práva v liste vlastníctva,
2.  vypracúva návrh na začatie súdneho konania v prípadoch, ak došlo k porušeniu podmienok, za ktorých bol poskytnutý štátny príspevok na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby,
3.  zastupuje štát v súdnych konaniach o vrátenie štátneho príspevku.