Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru

ODBOR  STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. septembra 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
 
a)  na úseku odborných činností
 
1.  vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné  prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode, na úsekoch:
1.1.  ochrany prírody a krajiny  podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
1.2.  posudzovania vplyvov na životné prostredie  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.3.  ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.4.  prevencie závažných priemyselných havárií  podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.5.  štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
1.6.  verejných vodovodov a verejných kanalizácií  podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
1.7.  ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z., najmä:
-  riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,
-  organizuje a vykonáva povodňové prehliadky v súčinnosti so správcami vodných tokov, obcami a ďalšími subjektmi a ukladá odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej prehliadke,   43
-  navrhuje prednostovi úradu vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenie mimoriadnej situácie; vydanie príkazu na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce,
-  usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,
-  schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu, nájomcu a vypožičiavateľa drobného vodného toku,
-  schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku pobrežný pozemok a záplavové územie, správcu alebo užívateľa stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,
-  schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku,
-  zostavuje povodňový plán okresu a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja, 
-  organizačne zabezpečuje činnosť obvodnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,
-  zabezpečuje činnosť technického štábu obvodnej povodňovej komisie,
-  vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,
-  ukladá právnickým osobám fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,
-  vyžaduje súhlas Ministerstva životného prostredia SR na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami, 
-  navrhuje prednostovi okresného úradu zloženie verifikačnej komisie na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a sumarizuje výsledky verifikácie povodňových škôd,
-  vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu v sídle kraja,
 
 
1.8.  odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.9.  štátnej správy obalov a odpadov z obalov  podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
1.10.  prevencie a nápravy environmentálnych škôd  podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.11.  nakladania s ťažobným odpadom  podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.12.  ochrany ovzdušia  podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.13.  environmentálneho manažérstva a auditu  podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
1.14.  rybárstva podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,
1.15.  obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
1.16.  ochrany ozónovej vrstvy Zeme podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
1.17. a na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú  úlohy pre oblasť životného prostredia (napr. zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a pod.),
2.  zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia na jednotlivých úsekoch štátnej, najmä:
2.1.  vydávanie súhlasov,
2.2.  vydávanie povolení,
2.3.  vydávanie vyjadrení,
2.4.  vydávanie stanovísk,
2.5.  vydávanie rozhodnutí,
2.6.  zabezpečovanie informovania verejnosti a poskytovanie informácií na požiadanie,
2.7.  vydávanie preukazov (stráž prírody, rybárska stráž, vodná stráž, rybársky hospodár a iné), 
2.8.  uskutočňovanie revízií chránených území,
2.9.  udeľovanie výnimiek,
2.10. vykonávanie štátneho dozoru a dohľadu,   45
2.11. nariaďovanie a zabezpečovanie nápravných opatrení,
2.12. prerokúvanie priestupkov, ukladanie pokút za priestupky a sankcie,
2.13. zabezpečuje funkciu vecného správcu  automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, evidenciu a uchovávanie dokumentácie,
2.14. prijímanie hlásení,
2.15. rozhodovanie o poplatkoch, 
2.16. vypracovanie a schvaľovanie Územného systému ekologickej stability (ÚSES),
2.17. schvaľovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
2.18. prípravu, schvaľovanie a podpisovanie dohôd o náhradách škody a zmlúv vyplývajúcich z osobitných predpisov (chovné, rehabilitačné stanice a iné),
2.19. vykonávanie činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňové prehliadky, vyčíslovanie a verifikovanie povodňových škôd a vydávanie povodňových  štatútov a pod.,
2.20. vedenie evidencie vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
2.21. predkladanie návrhov na školenia a skúšky ministerstvu životného prostredia v oblasti zabezpečenia  odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov obcí, 
2.22. vykonáva iné úkony agendy starostlivosti o životné prostredie,
3.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,  
4.  kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5.  kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami, 
6.  upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a vyhradzuje si pôsobnosť obce vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ak to dovoľuje zákon a boli splnené zákonné podmienky, 
7.  vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni na základe žiadosti Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 
b)  na úseku špecializovaných činností  
 
1.  spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,
2.  spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, 
3.  pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného prostredia návrhy zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo životného prostredia, 
4.  zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní   46 rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu, 
5.  vyhotovuje  podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy   na obce, 
6.  zabezpečuje podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja vo veciach náhrady za škodu spôsobenú chránenými živočíchmi a náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
7.  vypracúva podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pre ministerstvo životného prostredia,
8.  pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie, 
9.  vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené ministerstvom životného prostredia,