Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Náplň činnosti odboru

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

na úseku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách  

 1. vykonáva štátny odborný dozor vo svojom územnom obvode,
 2. vystupuje ako schvaľovací úrad a plní jeho funkcie,
 3. rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky,
 4. povoľuje zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly, mobilnej stanice technickej kontroly, stacionárneho pracoviska emisnej kontroly, mobilného pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení,
 5. rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,
 6. vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci svojho územného obvodu a poskytuje údaje do jednotného informačného systému,
 7. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách pravidelným technickým kontrolám a pravidelným emisným kontrolám a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,
 8. ukladá pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúva priestupky; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

 

na úseku autoškôl  

 1. vykonáva štátny odborný dozor vo svojom územnom obvode,

 

na úseku základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku  

 1. vykonáva štátny odborný dozor v územnom obvode, v ktorom má sídlo okresný úrad,

 

na úseku pozemných komunikácií  

 1. ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy

1.1.       určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,

1.2.       rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti,

1.3.       vydáva záväzné stanovisko v rámci konania, ak konanie o pripojení podľa bodu 1.2. súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, konanie je podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu,

1.4.       vykonáva štátny odborný dozor,

1.5.       rozhoduje po dohode s dopravným inšpektorátom o uzávierke, obchádzke a odklone,

1.6.       povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty,

1.7.       povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu v odôvodnených prípadoch výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,

1.8.       rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín,

1.9.       povoľuje vo výnimočnom prípade po dohode s dopravným inšpektorátom a so súhlasom ministerstva dopravy výnimku na nové kríženie cesty so železnicou,

1.10.   rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia,

2.         povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná preprava“), ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod okresného úradu,

3.         vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,

4.         riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,

5.         prerokúva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

6.         vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón,

7.         povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu športové a iné podujatia konané na cestách nepresahujúcich územný obvod okresného úradu,

8.         v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá pokutu právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi podľa osobitných predpisov za porušenie cestného zákona; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

9.          ako špeciálny stavebný úrad vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy, najmä

9.1.       rozhoduje o povolení stavby cesty a jej súčasti,

9.2.       rozhoduje o povolení zmeny stavby pred dokončením,

9.3.       rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,

9.4.       rozhoduje o trvalom užívaní stavby,

9.5.       rozhoduje o predčasnom užívaní stavby,

9.6.       rozhoduje o zmene v užívaní stavby,

9.7.       nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavby,

9.8.       nariaďuje zjednanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,

9.9.       dodatočne povoľuje stavbu,

9.10.   prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov a ukladá sankcie,

9.11.   zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,

9.12.   oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky, alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,

 

na úseku elektronického mýta  

 1. prerokúva priestupky a ukladá pokuty,
 2. prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,
 3. uložené pokuty zadáva do informačného systému;

 

na úseku diaľničných známok  

 1. prerokúva priestupky a ukladá pokuty,
 2. prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,
 3. uložené pokuty zadáva do informačného systému.

 

spoločné činnosti odborov 

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,
 5. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 6. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy,
 7. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 8. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 9. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,

10.  poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,

11.  spracúva obstarávanie zákaziek tovaru a služieb s nízkou hodnotou (napr. školenia, právne služby, súťaže), ktoré nie sú zaradené do žiadnej z komoditných skupín, spracúva objednávky a potvrdzuje ich prijatie do integrovaného informačného systému SAP,

12.  plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu.