Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Náplň činnosti odboru

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom  

Podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

 1. rozhoduje o domnelom vlastníctve,
 2. rozhoduje o schválení dohody o vydaní nehnuteľnosti,
 3. rozhoduje o vlastníctve oprávnenej osoby,
 4. rozhoduje o zriadení vecného bremena,
 5. rozhoduje o navrátení vlastníctva k pozemku alebo priznaní nároku na náhradu,
 6. vyhotovuje ocenenia pozemkov k reštitučným rozhodnutiam;

 

na úseku pozemkových úprav  

Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (body č. 1 až 21), zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (body č. 23 až 34) a zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (bod č. 22)

 

 1. organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
 2. oznamuje nariadenie prípravného konania a organizuje prípravné konanie k pozemkovým úpravám,
 3. zriaďuje komisiu na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov; organizuje a zabezpečuje činnosť komisie,
 4. zabezpečuje vyhotovenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav,
 5. zabezpečuje vyhotovenia registra pôvodného stavu,
 6. zabezpečuje zverejnenie registra pôvodného stavu, doručovanie výpisov z registra pôvodného stavu,
 7. rieši námietky proti registru pôvodného stavu,
 8. schvaľuje register pôvodného stavu,
 9. prerokúva návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia so združením účastníkov, obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými správcami verejných zariadení,

10.  zabezpečuje zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,

11.  oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy prerokovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,

12.  prerokúva námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia,

13.  zabezpečuje vyhotovenie projektu pozemkových úprav,

14.  prerokúva s vlastníkmi pozemkov ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov,

15.  zabezpečuje vyhotovenie zásad umiestnenia nových pozemkov a ich dohodnutie so združením účastníkov,

16.  zabezpečuje zverejnenie a doručenie zásad umiestnenia nových pozemkov,

17.  vyhodnocuje a oznamuje platnosť zásad umiestnenia nových pozemkov,

18.  zisťuje spôsob vyrovnania a rozhodovanie o vyrovnaní v obvode pozemkových úprav,

19.  prerokúva návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi,

20.  zverejňuje návrh rozdeľovacieho plánu a doručuje vlastníkom výpis z rozdeľovacieho plánu,

21.  prerokúva a rieši námietky proti rozdeľovaciemu plánu a výpisom z rozdeľovacieho plánu,

22.  schvaľuje rozdeľovací plán,

23.  určuje a zverejňuje postup prechodu na nové hospodárenie dohodnutý so združením účastníkov,

24.  nariaďuje vykonanie projektu pozemkových úprav,

25.  schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav,

26.  zabezpečuje realizáciu plánovaných spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemkových úprav,

27.  spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,

28.  predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,

29.  vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav,

30.  môže vykonávať práce na projekte pozemkových úprav,

31.  obdobne koná pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, ak sa vyporiadanie uskutoční konaním o pozemkových úpravách,

32.  poskytuje údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách v katastrálnych územiach, kde nebolo oznámenie o zápise registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností uverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

33.  kontroluje a preberá práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a s realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy realizácie projektu po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy,

34.  rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,

35.  rozhoduje o povolení alebo nariadení pozemkových úprav,

36.  rozhoduje o zamietnutí návrhu na začatie konania, ak sa zistí, že nie sú splnené podmienky zákona č. 64/1997 Z. z. na konanie,

37.  rozhoduje o zmene obvodu projektu pozemkových úprav,

38.  rozhoduje o námietkach proti výpisu z registra pôvodného stravu,

39.  rozhoduje o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,

40.  rozhoduje o zastavení konania,

41.  rozhoduje o námietkach podaných proti rozdeľovaciemu plánu a výpisom z rozdeľovacieho plánu,

42.  rozhoduje o schválení rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav,

43.  rozhoduje o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav,

44.  rozhoduje o schválení vykonania projektu pozemkových úprav,

45.  rozhoduje o nároku na finančnú náhradu rozdielu náhrady v peniazoch už vyplatenej a stanovenej podľa znaleckého posudku,

46.  rozhoduje o zmene registra pôvodného, nového stavu a vykonania projektu do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pri zistení chybných údajov;

 

na úseku obnovy evidencie pozemkov  

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 1. oznamuje začatie konania o obnove evidencie pozemkov,
 2. zriaďuje komisie ku konaniu o obnove evidencie pozemkov,
 3. zverejňuje návrh registra obnovenej evidencie pozemkov,
 4. rozhoduje o námietkach proti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov alebo proti výpisu z návrhu registra,
 5. rozhoduje o návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníctva vydržaním,
 6. rozhoduje o návrhoch na vydržanie pozemkov alebo zrušenie vydržania pozemkov,
 7. rozhoduje o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov,
 8. rozhoduje o zmene údajov schváleného a do katastra nehnuteľností zapísaného registra obnovenej evidencie pozemkov v prípade, že je správnym orgánom;

 

na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy  

Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“) 

 1. rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 2. rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku,
 3. vydáva záväzné stanovisko k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku a k zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,
 4. rozhoduje v pochybnostiach o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou,
 5. rozhoduje o zmene druhu pozemku na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne, ak sa zmena týka poľnohospodárskeho druhu pozemku,
 6. vyjadruje sa k zámerom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy,
 7. rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy, vyhotovuje a predkladá centru podpory podklady na zaúčtovanie predpisu pohľadávky,
 8. vydáva záväzné stanovisko k návrhu použitia poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá,
 9. vydáva stanovisko k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok,

10.  vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny,

11.  rozhoduje vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy,

12.  sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, úbytky odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným správnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,

13.  sleduje a vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade, že rozhodol v rozpore so zákonom,

14.  vykonáva odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona a kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,

15.  spolupracuje s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,

16.  rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

 

na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti  

Podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje o vzniku podnájomného vzťahu;

 

Podľa zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 1. overuje splnenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
 2. vydáva osvedčenie o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku;

 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov 

 1. vedie zoznam členov poľnej stráže,
 2. rozhoduje o zápise za člena poľnej stráže,
 3. vedie register spoločenstiev vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v zmysle § 3 ods. 1,
 4. registruje zmeny v zmluve o založení spoločenstva vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov,
 5. overuje odbornú spôsobilosť uchádzača za člena poľnej stráže,
 6. vydáva osvedčenie a preukaz člena poľnej stráže,
 7. vyškrtáva člena poľnej stráže zo zoznamu v prípadoch podľa § 10 ods. 1;

 

Podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z. 

 1. na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho podľa odseku 2 písm. e) vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu,
 2. na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho alebo na návrh povereného lesníckeho centra nariadi vykonanie rastlinolekárskych opatrení v zmysle § 9 ods. 6;

 

na úseku lesného hospodárstva  

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. 

 1. rozhoduje o vyhlásení pozemku za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom,
 2. rozhoduje o vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcií lesa a obmedzení využívania funkcií lesov na lesnom pozemku,
 3. rozhoduje o výške náhrady za stratu mimo produkčných funkcií lesa, vyhotovuje a predkladá centru podpory podklady na zaúčtovanie predpisu pohľadávky,
 4. rozhoduje o povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a na zabezpečenie lesného porastu,
 5. rozhoduje o schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby,
 6. rozhoduje o používaní cudzích pozemkov,
 7. rozhoduje o využívaní lesnej cesty,
 8. rozhoduje o uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov,
 9. rozhoduje o uložení opatrení na ochranu lesa,

10.  rozhoduje o povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch,

11.  rozhoduje o uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku,

12.  rozhoduje o uložení opatrení na nápravu škôd na lesnom majetku,

13.  rozhoduje o súhlase na činnosť odborného lesného hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha,

14.  rozhoduje o určení odbornej správy lesov a jej zrušení a o zriadení záložného práva a jeho zrušení,

15.  rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

16.  vedie evidenciu lesných pozemkov,

17.  dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny,

18.  dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov,

19.  dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa,

20.  vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva,

21.  vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov,

22.  obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností vykonávaných v rámci iného využívania lesov,

23.  vedie evidenciu o odbornej správe lesov,

24.  ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže,

25.  je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,

26.  vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,

27.  spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,

28.  vydáva záväzné stanovisko podľa § 7a a § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z.,

29.  vykonáva štátny dozor v lesoch,

30.  vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010,

31.  plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 326/2005 Z. z.,

32.  vydáva záväzné stanovisko v konaní o zmene poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok;

 

na úseku lesného reprodukčného materiálu  

Podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov 

 1. vykonáva dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom,
 2. vykonáva kontrolu oznámeného zberu lesného reprodukčného materiálu,
 3. vydáva list o pôvode lesného reprodukčného materiálu a vedie jeho evidenciu,
 4. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
 5. rozhoduje o uznaní alebo zániku uznania zdroja lesného reprodukčného materiálu,
 6. prerokúva priestupky alebo iné správne delikty,
 7. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

 

na úseku pozemkových spoločenstiev  

Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 

 1. zvoláva zhromaždenie pozemkového spoločenstva,
 2. vedie zhromaždenie pozemkového spoločenstva,
 3. vedie register pozemkových spoločenstiev,
 4. vydáva výpisy z registra pozemkových spoločenstiev,
 5. rozhoduje o zápise pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev a o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev,
 6. zapisuje zrušenie spoločenstva do registra a vymazáva spoločenstvo z registra,
 7. vydáva potvrdenia o údajoch zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev,
 8. upozorňuje pozemkové spoločenstvo na porušenie povinnosti a ukladá mu povinnosť odstrániť nedostatky,
 9. vykonáva štátny dozor nad pozemkovými spoločenstvami,

10.  ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

 

na úseku poľovníctva  

Podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov 

 1. rozhoduje o uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku,
 2. rozhoduje o vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh ministerstva obrany alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu alebo na žiadosť vlastníka pozemku; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku za poľovný pozemok,
 3. rozhoduje o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver,
 4. rozhoduje o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru,
 5. rozhoduje o zabezpečení plnenia plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch,
 6. rozhoduje o povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje osoby vykonaním lovu,
 7. rozhoduje o zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru,
 8. prerokúva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 9. posudzuje projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zverinci a v bažantnici,

10.  zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúce poľovníckemu plánovaniu,

11.  eviduje zmluvy o užívaní poľovného revíru a vedie ich register,

12.  eviduje zmluvy vlastníkov a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy vlastníkov,

13.  zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje jej štatút,

14.  vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára,

15.  vydáva súhlas na vypustenie nového druhu zveri podliehajúceho poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje, do poľovného revíru,

16.  vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru,

17.  vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu,

18.  vydáva členovi poľovníckej stráže preukaz poľovníckej stráže a odznak poľovníckej stráže,

19.  schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia,

20.  eviduje odborne spôsobilé osoby na vypracovanie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia,

21.  schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia,

22.  kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov,

23.  registruje poľovnícke organizácie,

24.  rozhoduje o rozpustení poľovníckej organizácie,

25.  spolupracuje s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizuje túto skúšku; navrhuje prednostovi okresného úradu v sídle kraja skúšobnú komisiu pre skúšky poľovníckeho hospodára,

26.  vykonáva kontrolu priebehu prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok a kontrolu skúšky uchádzača o poľovný lístok,

27.  navrhuje poľovníckej komore odobratie poľovného lístka,

28.  povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri,

29.  povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov,

30.  schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania,

31.  povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého,

32.  vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,

33.  vykonáva štátny dozor v poľovníctve.

 

spoločné činnosti odborov 

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,
 5. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 6. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy,
 7. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 8. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 9. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,

10.  poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,

11.  spracúva obstarávanie zákaziek tovaru a služieb s nízkou hodnotou (napr. školenia, právne služby, súťaže), ktoré nie sú zaradené do žiadnej z komoditných skupín, spracúva objednávky a potvrdzuje ich prijatie do integrovaného informačného systému SAP,

12.  plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu.