Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Náplň činnosti odboru krízového riadenia

a) na úseku civilnej ochrany

1. riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí vo svojom územnom obvode podľa § 13 a 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/1994 Z. z.“),

2. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí podľa § 9 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 387/2002 Z. z.“),

3. koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní (§ 9 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),

4. vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom konaní ukladaním pokút (§ 31 až 33 zákona č. 42/1994 Z. z.),

5. vypracúva analýzu územia z hľadiska možného vzniku mimoriadnej udalosti (§ 13 a 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

6. vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom zákonom im ukladá úlohy, zabezpečuje precvičenie plánu ochrany obyvateľstva a vypracúva podklady do plánu ochrany obyvateľstva (§ 13 a 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

7. ukladá právnickým osobám a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie, aby zvládol úlohy pri mimoriadnej udalosti (§ 21 zákona č. 42/1994 Z. z.),

8. plánuje, riadi a vykonáva odbornú prípravu na úseku civilnej ochrany a jednotiek pre potrebu územia a zariadení civilnej ochrany (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

9. v mimopracovnom čase zabezpečuje plnenie úloh vyčlenením zamestnanca z odboru civilnej ochrany a krízového riadenia do služobnej alebo pracovnej pohotovosti (§ 6 a § 14 zákona č. 42/1994 Z. z., § 9 zákona č. 387/2002 Z. z, § 96 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov),

10. rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany, vedie prehľad o organizácii a stave pripravenosti jednotiek civilnej ochrany (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

11. zabezpečuje zber a vyhodnocovanie údajov pre potreby civilnej ochrany (§ 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

12. organizuje a koordinuje prieskum a monitorovanie príslušného územia (§ 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

13. vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany (§ 13 a 14 zákona č. 42/ 1994 Z. z.),

14. plánuje, navrhuje vyhlásenie, podieľa sa na riadení a zabezpečovaní evakuácie, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí (§ 14 písm. i) zákona č. 42/1994 Z. z.),

15. rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných (§ 14 písm. i) zákona č. 42/1994 Z. z.),

16. riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo do pôsobnosti právnických osôb (§ 13 a 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

17. pripravuje návrhy na realizáciu opatrení v postihnutých alebo ohrozených priestoroch (§ 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

18. plánuje a spravuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie civilnej ochrany vo svojom obvode (§ 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

19. koordinuje a riadi úlohy a opatrenia súvisiace s poskytovaním núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb (§ 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

20. poskytuje odbornú a metodickú pomoc právnickým osobám, fyzickým osobám a obciam pri plnení úloh a opatrení civilnej ochrany (§ 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

21. vykonáva činnosť dotknutého orgánu pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany (§ 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z.),

22. uplatňuje stavebno-technické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany pri posudzovaní umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany (§ 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. l) zákona č. 42/1994 Z. z.),

23. spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri určovaní rozsahu povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany (§ 4 ods. 3 zákona č. 42/1994 Z. z.),

24. v spolupráci s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a inštitúciami s humanitným poslaním organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

25. riadi prípravu na civilnú ochranu (§ 18 zákona č. 42/1994 Z. z.),

26. riadi a organizuje prípravu občanov na sebaobranu a vzájomnú pomoc (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

27. riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie obyvateľstva obvodu prostriedkami individuálnej ochrany (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

28. vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu; ak presahuje územný obvod neodkladne oznamuje obvodnému úradu v sídle kraja potrebu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území kraja (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

29. riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

30. neodkladne informuje o vyhlásení mimoriadnej situácie štátne orgány, samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

31. koordinuje zásobovacie zabezpečenie evakuácie obyvateľstva podľa vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 75/1995 Z. z.“),

32. koordinuje zásobovanie jednotiek civilnej ochrany vykonávajúcich záchranné práce na území postihnutom mimoriadnou udalosťou podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovanie jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 523/2006 Z. z.“),

33. koordinuje a riadi úlohy súvisiace s poskytovaním núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou (§ 6písm.c) zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane,

34. vypracúva plán zásobovacieho zabezpečenia evakuácie obyvateľstva (príloha č. 6 bod 2 písm. d) vyhlášky č. 75/1995 Z. z.),

35. vedie prehľad o stravovacích zariadeniach a ubytovacích zariadeniach a predkladá ich do plánovacej dokumentácie obvodného úradu v sídle kraja [(zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/1994 Z. z.“)],

36. uplatňuje svoje požiadavky a požiadavky obcí na poskytnutie pohotovostných zásob štátu po vyhlásení mimoriadnej situácie a bezodkladne o tom informuje obvodný úrad v sídle kraja (§ 7 až 7d zákona č. 82/1994 Z. z.),

37. podieľa sa na aktualizácii databázy geografického informačného systému CIPREGIS (§ 13 a 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

38. dáva vyjadrenie k bezpečnostnej správe podľa § 26 ods. 8 písm. a) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 261/2002 Z. z.“),

39. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany (§ 26 ods. 8 písm. b) zákona č. 261/2002 Z. z.),

40. poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií (§ 26 ods. 8 písm. c) zákona č. 261/2002 Z. z.),

41. poskytuje náhradu škody spôsobenej fyzickou osobou pri plnení úloh civilnej ochrany alebo v priamej súvislosti s ňou (§ 29 zákona č. 42/1994 Z. z.),

42. rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na žiadosť poskytuje jednorazovú peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva, ktorá zodpovedá rozsahu tohto obmedzenia (§ 14 zákona č. 42/1994 Z. z.),

43. podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu (§ 8 ods. 2 a § 9 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z.),

44. podieľa sa na vypracúvaní plánu kontrolnej činnosti obvodného úradu zameranej na dodržiavanie povinností ustanovených zákonom č. 544/2002 Z. z.,

45. podieľa sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom č. 544/2002 Z. z., ktoré sa uskutočňujú na základe plánu kontrolnej činnosti obvodného úradu,

46. na základe vlastnej kontrolnej činnosti, podnetov od odboru živnostenského podnikania, Horskej záchrannej služby, Asociácie horských vodcov a občanov prejednáva priestupky za porušenie § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a § 12 ods. 7 (§ 13 zákona č. 544/2002 Z. z.),

47. rozhoduje o uložení pokuty za iný správny delikt ako priestupok právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie § 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a 3, § 9 a § 10 (§ 14 zákona č. 544/2002 Z. z.),

48. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom (§ 12a zákona č. 544/2002 Z. z.),

49. na základe podnetov koordinačného strediska integrovaného záchranného systému prejednáva priestupky za porušenie § 19 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 129/2002 Z. z.“),

51. zabezpečuje hlásnu a povodňovú službu a varovanie obyvateľstva pri povodniach (§ 15 zákona č. 7/2010 Z. z.),

52. posudzuje v súčinnosti s obcou rozsah poškodenia obydlia v súvislosti so žiadosťou o jednorazovú finančnú výpomoc (§ 28a ods. 3 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z.),

53. vypracúva zoznam žiadostí predložených obcou a predkladá ho so svojím stanoviskom MV SR (§ 28a ods. 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

54. predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu (§ 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z.),

55. koordinuje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti obvodných úradov a iných štátnych orgánov (§ 13 zákona č. 42/1994 Z. z.),

56. poskytuje ministerstvu informácie o stave plnenia úloh civilnej ochrany (§ 9 zákona č. 42/1994 Z. z.),

57. riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi na úseku civilnej ochrany (§ 13 zákona č. 42/1994 Z. z.),

58. koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),

59. vykonáva činnosť dotknutého orgánu pri prerokúvaní územno-technických podkladov podľa územnej pôsobnosti kraja a územného plánu regiónu podľa územnej príslušnosti (§ 13 zákona č. 42/1994 Z. z.),

60. uplatňuje stavebno-technické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany pri posudzovaní umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany (§ 6 ods. 1 písm. g) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z.),

61. rozhoduje o zrušení zariadení na účely civilnej ochrany podľa správneho poriadku (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 42/1994 Z. z.),

62. koordinuje a kontroluje činnosť pri hospodárení s materiálom civilnej ochrany (§ 13 ods. 1 písm. l) zákona č. 42/1994 Z. z.),

63. plánuje, navrhuje vyhlásenie, podieľa sa na riadení a zabezpečovaní evakuácie, ak jej rozsah presahuje územný obvod obvodného úradu (§ 13 písm. h) zákona č. 42/1994 Z.z.,

64. koordinuje a riadi úlohy a opatrenia súvisiace s poskytovaním núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou ( § 6 písm. c) zákona č. 42/1994 Z.z.,

65. vedie prehľad o stravovacích zariadeniach a ubytovacích zariadeniach a zaraďuje ho do svojej plánovacej dokumentácie (zákon č. 82/1994 z. z.),

66. koordinuje  a riadi plnenie evakuačných úloh a opatrení na krajskej úrovni a spolupracuje pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie s VÚC a inými orgánmi štátnej správy ( § 13 ods. 1 a § 14a ods.1 písm. b) zákona č. 42/1994 Z.z.),

67. plánuje finančné, technické a materiálové prostriedky na zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany (§ 13 zákona č. 42/1994 Z. z.),

68. rozhoduje a uhrádza náhrady výdavkov a náhrady škôd (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 129/2002 Z. z.“),

69. zabezpečuje súčinnosť s krízovým štábom pri plnení úloh obvodného úradu v sídle kraja (§ 8 zákona č. 387/2002 Z. z.),

70. koordinuje a kontroluje protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia (§ 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

71. organizuje preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v kraji (§ 13 písm. e) zákona č. 42/1994 Z. z.),

72. predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu a integrovaný záchranný systém (§ 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 42/1994 Z. z., § 17 zákona č. 129/2002 Z. z.),

73. podieľa sa na koordinovaní činnosti obvodných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),

74. zabezpečuje nepretržitosť spojenia, vykonáva súčinnosť pri zabezpečení spojenia a zabezpečuje prevádzkyschopnosť zariadení varovacieho a vyrozumievacieho centra civilnej ochrany a informačného miesta civilnej ochrany (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z.),

75. vypracúva plány vyrozumenia osôb činných pri riešení následkov mimoriadnych udalostí, obcí, orgánov krízového riadenia a plány varovania obyvateľstva (§ 13 zákona č. 42/1994 Z. z.),

76. sústreďuje a vyhodnocuje súhrnné informácie o stave zabezpečenia a plnenia úloh civilnej ochrany v kraji (§ 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

77. navrhuje vyhlasovanie a odvolanie mimoriadnej situácie na území kraja, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod obvodného úradu (§ 13 odsek 2 zákona č. 42/1994 Z. z.),

78. riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy na území kraja (§ 13 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z.),

79. rozhoduje o zaradení obcí do oblasti ohrozenia jadrovým zariadením [(§ 28 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 541/2004 Z. z.“)],

80. predkladá na posúdenie a schválenie plány ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia (§ 28 ods. 9 a 11 zákona č. 541/2004 Z. z.),

81. precvičuje postupy podľa havarijných plánov pred uvedením jadrového zariadenia do prevádzky alebo pred uskutočnením prvej prepravy rádioaktívnych materiálov a následne ich v pravidelných intervaloch precvičuje, cvičenia vyhodnocuje a na základe výsledkov prijíma nápravné opatrenia (§ 28 ods. 14 zákona č. 541/2004 Z. z.),

82. školí, precvičuje a predkladá aktualizáciu plánov ochrany obyvateľstva (§ 17 Vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie),

83. zabezpečuje hlásnu povodňovú službu a varovanie obyvateľstva pri povodniach (§ 15 zákona č. 7/2010 Z. z.),

84. dáva vyjadrenie k bezpečnostnej správe podľa § 26 ods. 8 písm. a) zákona č. 261/2002 Z. z.,

85. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany (§ 26 ods. 8 písm. b) zákona č. 261/2002 Z. z.),

86. poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií (§ 26 ods. 8 písm. c) zákona č. 261/2002 Z. z.),

87. v mimopracovnom čase zabezpečuje plnenie úloh vyčlenením zamestnancov z odboru civil­nej ochrany a krízového riadenia do služobnej alebo pracovnej pohotovosti (§ 6 a § 13 zákona č. 42/1994 Z. z., § 8 zákona č. 387/2002 Z. z, § 96 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov),

88.vypracúva plán zásobovacieho zabezpečenia evakuácie obyvateľstva (príloha č. 6 bod 1 písm. e) vyhlášky č. 75/1995 Z. z.),

 

b) na úseku činnosti koordinačného strediska integrovaného záchranného

systému

1. riadi a organizuje činnosť koordinačného strediska (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

2. podieľa sa na vyhlasovaní a odvolávaní mimoriadnej situácie na území kraja (§ 13 zákona č. 42/1994 Z. z.),

3. sústreďuje a vyhodnocuje súhrnné informácie o stave zabezpečenia a plnenia úloh integrovaného záchranného systému v kraji (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

4. zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom obvode kraja, ostatnými koordinačnými strediskami a s ministerstvom (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

5. vypracúva a vedie dokumentáciu integrovaného záchranného systému (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

6. metodicky riadi a koordinuje plnenie úloh integrovaného záchranného systému na území kraja (§ 5 zákona č. 129/2002 Z.

7. poskytuje ministerstvu informácie o stave plnenia úloh integrovaného záchranného systému a konzultuje jeho ďalšie smerovanie a rozvoj (§ 7 zákona č. 42/1994 Z. z.),

8. zabezpečuje príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania 112 (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

9. vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

10. zabezpečuje stálu prevádzkyschopnosť technológie koordinačného strediska integrovaného záchranného systému pre príjem a spracovanie volaní na linku tiesňového volania 112 (vrátane príjmu lokalizačných údajov) a technológie pre prenos hlasových a dátových informácií s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom obvode kraja, ostatnými koordinačnými strediskami a s ministerstvom (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

11. vypracúva plán poskytovania pomoci (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

12. vedie prehľad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a o ich zásahových obvodoch (§ 8 zákona č. 129/2002 Z. z.),

13. koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému poskytuje súčinnosť krízovému štábu pri plnení úloh obvodného úradu (§ 8 zákona č. 387/2002 Z. z.),

14. vedie prehľad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie využiteľných na účel poskytovania pomoci v tiesni (§ 11 zákona č. 129/2002 Z. z.),

15. spolupracuje s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadlách pri leteckých nehodách (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

16. vyžaduje prostredníctvom ministerstva pomoc záchranných zložiek integrovaného záchranného systému z iného kraja, ak na zásah nepostačujú vlastné sily a prostriedky; v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania môže o pomoc požiadať priamo iné koordinačné stredisko (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

17. vykonáva vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnych udalostí, obcí a orgánov krízového riadenia a vykonáva varovanie obyvateľstva (§ 13 zákona č. 42/1994 Z. z. a § 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

18. podieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému (§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2002 Z. z),

19. ukladá v správnom konaní pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie v prípade zistenia správneho deliktu na úseku integrovaného záchranného systému (§ 18 zákona č. 129/2002 Z. z.),

20. vykonáva odbornú prípravu záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (§ 5 a § 16 zákona č. 129/2002 Z. z.),

21. pripravuje podklady k rozhodnutiu o náhrade výdavkov a náhrade škody (§ 15 zákona č. 129/2002 Z. z.),

22. vyhodnocuje porušenie § 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z.,

23. vypracúva podklady na uloženie pokuty v priestupkovom konaní na úseku integrovaného záchranného systému a predkladá ich vecne a miestne príslušnému obvodnému úradu (§ 19 zákona č. 129/2002 Z. z.),

24. plánuje a riadi odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov na úseku integrovaného záchranného systému (§ 16 zákona č. 129/2002 Z. z.),

25. podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných predpisov (§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z.),

26. bezodkladne, prostredníctvom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, oznamuje informáciu o povodňovej situácii orgánu ochrany pred povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku (§ 3 ods. 6 zákona č. 7/2010 Z. z.),

 

c) na úseku krízového riadenia

1. pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa zabezpečenia obrany štátu a zachovania jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie orgánov miestnej štátnej správy v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“),

2. pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie a krízových situácií a pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu v obvode pôsobnosti obvodného úradu a návrhy opatrení na predchádzanie krízovej situácie (čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

3. zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a materiály na plnenie úloh, ktorými sa realizujú rozhodnutia bezpečnostnej rady obvodu v období krízovej situácie (čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

4. zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a vykonáva kontrolu plnenia úloh a opatrení uložených iným štátnym orgánom a obciam v obvode svojej územnej pôsobnosti (čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

5. zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu spojené s jej činnosťou (čl. 10 ods. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

6. zabezpečuje prípravu a realizáciu opatrení na vykonanie nariadenej čiastočnej alebo všeobecnej mobilizácie ozbrojených síl (čl. 1 ods. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

7. vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na kalendárny rok a návrh ročného plánu úloh na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností pre obvodný úrad, koordinuje plnenie úloh podľa pokynov a usmernení ministerstva a príslušných ústredných orgánov štátnej správy,

8. plní úlohy sekretariátu krízového štábu obvodného úradu, pripravuje materiály na rokovanie krízového štábu a vedie jeho dokumentáciu ( § 8 ods. 2 a § 9 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z.),

9. koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),

10. koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),

11. vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií (§ 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z.),

12. plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, obvodným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení (§ 9 ods. l písm. d) zákona č. 387/2002 Z. z.),

13. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí (§ 9 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z.),

14. spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení (§ 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 387/2002 Z. z.),

15. organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie (§ 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z.),

16. môže uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu (§ 14 zákona č. 387/2002 Z. z.),

17. posudzuje v súčinnosti s obcou rozsah poškodenia obydlia v súvislosti so žiadosťou o jednorazovú finančnú výpomoc (§ 28a ods. 3 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z.),

18. vypracúva zoznam žiadostí predložených obcou a predkladá ho so svojím stanoviskom MV SR (§ 28a ods. 6 zákona č. 42/1994 Z. z.),

19. koordinuje činnosť obvodných úradov a obcí vo svojom územnom obvode pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),

20. spolupracuje s vyšším územným celkom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení (§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z.),

21. plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení (§ 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 387/2002 Z. z.),

22. kontroluje civilné núdzové plánovanie obvodných úradov a obcí vo svojom územnom obvode (§ 8 ods. 1 písm. g) zákona č. 387/2002 Z. z.),

23. rozhoduje o zákonných nárokoch podľa ústavného zákona, ktoré vznikli v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu a uhrádza náhrady za tieto zákonné nároky (§ 8 ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z.),

24. organizuje odbornú prípravu krízových štábov obvodných úradov v územnom obvode kraja pri príprave na krízové situácie (§ 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 387/2002 Z. z.),

25. plní úlohy pri ochrane pred povodňami (§ 30 a § 34 zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon č. 7/2010 Z. z.“),

26. analyzuje a vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na vyko­návanie povodňových záchranných prác (§ 19 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z.),

27. vysiela na žiadosť prednostu obvodného úradu životného prostredia zástupcu do obvodnej povodňovej komisie (§ 27 ods. 9 a ods. 13 zákona č. 7/2010 Z. z.),

 

d) na úseku obrany štátu

1. vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní mobilizačných cvičení podľa § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 319/2002 Z. z.“),

2. koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z.),

3. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci s územnou vojenskou správou kontroluje plnenie týchto úloh (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z.),

4. spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 319/2002 Z. z.),

5. spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení jej evidencie, určovaní a kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných v čase vojny alebo vojnového stavu (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 319/2002 Z. z.),

6. vedie na základe podkladov územnej vojenskej správy a obcí vo svojom územnom obvode evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie obrany štátu (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 319/2002 Z. z.),

7. ukladá na návrh územnej vojenskej správy alebo na návrh obce vo svojom územnom obvode v čase vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnosť fyzickým osobám (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 319/2002 Z. z.),

8. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 319/2002 Z. z.),

9. ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z.),

10. ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 319/2002 Z. z.),

11. ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu povinnosť a) zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh,

b) vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného zamestnávateľa (§ 10 ods. 1 písm. j) zákona č. 319/2002 Z. z.),

12. oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie alebo pracovnú povinnosť (§ 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 319/2002 Z. z.),

13. podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu (§ 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 319/2002 Z. z.),

14. doručuje rozhodnutie o uložení povinnosti (§ 10 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z.),

15. zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky územnej vojenskej správy podľa § 11 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 570/2005 Z. z.“),

16. zabezpečuje oslobodenie zamestnancov obvodného úradu od povinnosti vykonať mimoriadnu službu (§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.),

17. oznamuje územnej vojenskej správe meno a priezvisko prednostu obvodného úradu, ktorý je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby (§ 17 ods. 1 písm. k) zákona č. 570/2005 Z. z.),

18. môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie (§ 32 zákona č. 319/2002 Z. z.),

19. koordinuje v spolupráci s územnou vojenskou správou a vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú ostatné obvodné úrady v územnom obvode kraja a obce (§ 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z.),

20. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu ostatným obvodným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh (§ 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z.),

21. oznamuje územnej vojenskej správe udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť a oznamuje prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky občana, ktorému vznikla branná povinnosť (§ 11 ods. 5 zákona č. 570/2005 Z. z.),

22. schvaľuje počty občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu ostatným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré plnia úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva alebo hospodárskej mobilizácie a orgánom obcí a vyšších územných celkov (§ 17 ods. 7 písm. c) a d) zákona č. 570/2005 Z. z.),

 

e) na úseku hospodárskej mobilizácie

1. vedie evidenciu prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie [podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“)],

2. rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu (§ 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.),

3. riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.),

4. koná vo veciach priestupkov a správnych deliktov (§ 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z.),

5. uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.),

6. informuje obvodný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, ak informácie nie sú dostupné prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 1 písm. f) bod 1 a 2 zákona č. 179/2011 Z. z.),

7. spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a spolupracuje pritom s obcami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode (§ 16 ods. 1 písm. g), h) zákona č. 179/2011 Z. z.),

8. v období krízovej situácie dáva podnet obvodnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z.),

9. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území obvodu vyžaduje od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov z evidencie poistencov alebo od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti (§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.),

10. príkazom prednostu v rámci svojej pôsobnosti určuje subjekty hospodárskej mobilizácie vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 3 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 179/2011 Z. z.),

11. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vydáva alebo zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi a fyzickej osobe na vecné plnenie alebo písomný príkaz právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi na opatrenie hospodárskej mobilizácie v oblasti poskytovania služieb; v písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z.),

12. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti (§ 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.),

13. organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení (§ 16 ods. 3 písm. f) zákona č. 179/2011 Z. z.),

14. informuje obvodný úrad v sídle kraja o skutočnostiach podľa § 16 ods. 3 písm. g) bod 1 až 5 zákona č. 179/2011 Z. z.,

15. na základe požiadavky určeného subjektu zabezpečuje doplnenie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonáva určený subjekt na základe rozhodnutia alebo príkazu; doplnenie ľudských zdrojov zabezpečuje v spolupráci s obcami (§ 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 179/2011 Z. z.),

16. riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obvodných úradov vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 4 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z.),

17. uplatňuje požiadavky obvodných úradov v územnom obvode kraja, obcí a vyššieho územného celku na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na vecne príslušných ústredných orgánoch (§ 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.),

18. informuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v období krízovej situácie o vydaní nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie v územnom obvode kraja (§ 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z.),

19. informuje v období krízovej situácie ústredné orgány, ktoré sú určené za subjekt hospodárskej mobilizácie, na ich žiadosť o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie, nachádzajúcich sa v územnom obvode kraja a o právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch evidovaných v územnom obvode kraja, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z.),

20. vedie evidenciu odberných oprávnení a poskytuje o nich Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky na jeho žiadosť informáciu (§ 16 ods. 4 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z.),

21. koordinuje s ministerstvom prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 16 ods. 4 písm. f) zákona č. 179/2011 Z. z.),

22. určuje alebo zrušuje príkazom prednostu v rámci svojej pôsobnosti subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode; v príkaze určuje, mení alebo ruší aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 16 ods. 4 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z.),

23. koordinuje v obvodných úradoch v územnom obvode kraja príslušnú evidenciu (§ 16 ods. 4 písm. h) bod 1 až 6 zákona č. 179/2011 Z. z.),

24. spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje s obvodnými úradmi v územnom obvode kraja a s ministerstvom (§ 16 ods. 4 písm. i) zákona č. 179/2011 Z. z.),

25. pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s vyšším územným celkom, ústrednými orgánmi, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie v územnom obvode kraja (§ 16 ods. 5 zákona č. 179/2011 Z. z.),

 

f) na úseku ochrany utajovaných skutočností

 

Prednosta obvodného úradu najmä

1. vytvára podmienky pre prácu s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje kontrolu ochrany utajovaných skutočností na obvodnom úrade a u podnikateľa, ktorému bola postúpená utajovaná skutočnosť podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“),

2. určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje vedenie zoznamu funkcií (§ 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z.),

3. zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené zamestnancov obvodného úradu (§ 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z.),

4. žiada Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ministra“) o vykonanie bezpečnostnej previerky pre navrhované osoby, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné; zabezpečuje predloženie podkladových materiálov a ich vyhodnotenie (§ 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z.),

5. žiada NBÚ prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra o zastavenie bezpečnostnej previerky s uvedením dôvodu (§ 24 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.),

6. určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia s vymedzením rozsahu a zodpovedá za podpísanie záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenia o mlčanlivosti a zrušuje takéto určenie; pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Dôverné zabezpečuje zaslanie kópií týchto dokumentov NBÚ prostredníctvom kancelárie ministra do 30 dní; zabezpečí založenie originálov do osobného spisu (§ 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z.),

7. zabezpečuje vedenie evidencií a zoznamov oprávnených osôb a osôb, ktorým oprávnenie zaniklo (§ 8 ods. 2 písm. j) zákona č. 215/2004 Z. z.),

8. zasiela NBÚ prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra hlásenie o zmene mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a bezúhonnosti oprávnenej osoby pre stupne utajenia Dôverné (§ 8 ods. 2 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z.),

9. zabezpečuje oboznámenie zamestnancov obvodného úradu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností, vyžaduje ich dodržiavanie a prijíma opatrenia pri ich porušení (§ 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.),

10. zabezpečuje predloženie žiadosti o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra; na základe úspešného absolvovania skúšky bezpečnostného zamestnanca na NBÚ ho písomne poveruje plnením úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností [§ 4 ods. 1 a 7 vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca (ďalej len „vyhláška NBÚ č. 331/2004 Z. z.“)],

11. zodpovedá za podpísanie a zaslanie kópií záznamov o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Dôverné NBÚ prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra (§ 41 zákona č. 215/2004 Z. z.),

12. predkladá odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra na stanovisko návrh zmluvy o postúpení utajovaných skutočností na podnikateľa (§ 43 a 44 zákona č. 215/2004 Z. z.),

13. zasiela odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra podklady o certifikovaných mechanických zábranných prostriedkoch a technických zabezpečovacích prostriedkoch (§ 54 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.),

14. zasiela odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností za predchádzajúci kalendárny rok, v termíne do konca januára (§ 8 ods. 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z.),

15. zodpovedá za spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti chráneného priestoru (§ 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z., vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.),

16. prešetruje okolnosti neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou, posudzuje rozsah a prípadné hroziace následky neoprávnenej manipulácie alebo pokusy o narušenie ochrany utajovaných skutočností, prijíma opatrenia na zamedzenie, likvidáciu alebo zmiernenie následkov neoprávnenej manipulácie (§ 8 ods. 2 písm. l) zákona č. 215/2004 Z. z. a § 25 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z.“),

17. v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu oznámi vec vecne a miestne príslušnému útvaru Policajného zboru, o čom upovedomí odbor ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra (§ 25 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z.),

18. vypracúva správu o spôsobe, záveroch prešetrenia a následných opatreniach prijatých proti neoprávnenej manipulácii a zasiela ju NBÚ prostredníctvom odboru ochranyutajovaných skutočností kancelárie ministra do 30 dní od jej zistenia; ak bola vec oznámená orgánom činným v trestnom konaní, oznamuje dátum, názov a adresu orgánu,ktorému bolo trestné oznámenie podané.

Bezpečnostný zamestnanec najmä

1. vedie zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné (§ 6 písm. b) a c) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),

2. vedie zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a zoznam a evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené (§ 6 písm. a) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),

3. vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (§ 6 písm. d) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),

4. vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,

5. podieľa sa na zisťovaní a prešetrovaní prípadov neoprávnených manipulácií a vedie ich zoznam,

6. zúčastňuje sa školení, ktoré k ochrane utajovaných skutočností organizuje odbor ochrany utajovaných skutočností kancelárie ministra,

7. plní ďalšie úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu vymedzenom prednostom.