Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru  |  Vzory žiadostí

Náplň činnosti odboru:

Na úseku pozemných komunikácií:

Okresný úrad:

ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy:
1.1.  určuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené  na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
1.2.  rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti, 
1.3.  ak konanie o pripojení podľa bodu 1.2. súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu, v rámci tohto konania vydáva záväzné stanovisko, 
1.4.  vykonáva štátny odborný dozor,
1.5.  rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu o uzávierke, obchádzke a odklone,
1.6.  povoľuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty,
1.7.  povoľuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu v odôvodnených prípadoch výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty, 
1.8.  rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín,
1.9.  povoľuje vo výnimočnom prípade na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a so súhlasom ministerstva výnimku na nové kríženie cesty so železnicou,
1.10. rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojim umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia, 

2.  povoľuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu zvláštne  užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná doprava“), ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu,  
3.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
4.  riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
5.  prejednáva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
6.  vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón,
7.  povoľuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu športové a iné podujatia konané na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu, 
8.  v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá pokutu právnickej alebo fyzickej osobe  - podnikateľovi podľa osobitných predpisov za porušenie cestného zákona, zákona o diaľničnej známke a zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
9.  ako špeciálny stavebný úrad vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy, najmä:

9.1.  rozhoduje o povolení stavby cesty a jej súčasti,
9.2.  rozhoduje o povolení zmeny stavby pred dokončením,
9.3.  rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
9.4.  rozhoduje o trvalom užívaní stavby,
9.5.  rozhoduje o predčasnom užívaní stavby,
9.6.  rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
9.7.  nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavby,
9.8.  nariaďuje zjednanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
9.9.  dodatočne povoľuje stavbu,
9.10. prejednáva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov a ukladá sankcie, 
9.11. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
9.12. oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, 

Na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke:

Okresný úrad:

a)vystupuje ako schvaľovací orgán a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných veciach:

1.schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,

2.schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,

3.jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,

4.uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,

5.opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,

6.dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,

7.vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,

8.povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

9.schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

10.vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich evidenciu,

11.vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,

12.vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

13.vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

14.dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

15.trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

16.nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,

17.sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,

18.nariaďuje podrobenie vozidla

18a.technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

18b.emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

18c.kontrole originality,

b)vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu,

c)ukladá pokuty a iné sankcie,

d)poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,

e)spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území okresu.