Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti

ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75] 
 
a) všeobecná pôsobnosť
 
1.  riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
2.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorým má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon; 
 
b) na úseku vnútorných vecí
 
1.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach priestupkov; v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti v rámci odvolacieho konania, obnovy konania, preskúmania rozhodnutí mimo odvolacieho konania, konania o proteste prokurátora a preskúmania rozhodnutí správnych orgánov súdom,
2.  prešetruje podnety a oznámenia občanov na zverenom úseku a v rozsahu svojej pôsobnosti,
3.  vykonáva analytické a  rozborové činnosti na úseku priestupkov za výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
4.  spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, obecnou políciou a ďalšími inštitúciami, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
5.  koordinuje a zjednocuje postupy správnych orgánov prerokúvajúcich priestupky uskutočňovaných okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
6.  spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri poskytovaní odbornej pomoci a pri konkrétnej realizácii úloh na úseku priestupkov,
7.  zjednocuje postupy orgánov verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri uplatňovaní právnych predpisov na úseku priestupkov,
8.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach zmeny mena a priezviska,
9.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach štátnych symbolov a verejných zbierok, 
10.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinného zmluvného poistenia,
11.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach živnostenského podnikania; rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch vo veciach živnostenského podnikania,
12.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach správnych deliktov a priestupkov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, činnosti horskej záchrannej služby a krízového riadenia,
13.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby svojho územia,
14.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti obcí umiestniť evakuovaných obyvateľov; 
 
c) na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 
1.  riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy vykonávaný odbormi cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
2.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode; ak v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
3.  rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; 
 
d) na úseku starostlivosti o životné prostredie
 
1.  riadi, kontroluje  a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný odbormi starostlivosti o životné prostredie okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
2.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode a v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných zákonov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu so sídlom v jeho územnom obvode, 
3.  rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor starostlivosti o životné prostredie,
4.  vykonáva pre ministerstvo životného prostredia úkony spojené so štátnou správou starostlivosti o životné prostredie (odvolacími konaniami) a na tomto úseku sa v oblasti starostlivosti o životné prostredie podieľa na tvorbe environmentálnych koncepcií; 
 
e) na úseku pôdohospodárstva
 
1.  metodicky riadi pozemkové a lesné odbory,
2.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
3.  rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje pozemkový a lesný odbor,
4.  vypracúva koncepcie pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy vo svojej územnej pôsobnosti,
5.  dáva súhlas na predlžovanie lehoty na rozhodnutie v reštitučných konaniach,
6.  vypracúva návrh na vyplatenie finančných náhrad oprávneným osobám v konaní podľa zákona č. 229/1991 Zb.,
7.  monitoruje dodržiavanie zmluvných záväzkov zo strany zhotoviteľa a v prípade potreby zabezpečuje zmeny v špecifických podmienkach a odsúhlasuje a podpisuje dodatky k zmluvám o dielo pri registroch obnovenej evidencie pozemkov,
8.  zabezpečuje kontinuitu v spracovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov formou spoločných kontrolných dní a odstraňuje príčiny meškania termínov plnenia oproti dohodnutým zmluvným vzťahom,
9.  kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace so zostavením registrov obnovenej evidencie pozemkov, prijíma a kontroluje opatrenia na ich urýchlené ukončenie a vedie podrobnú databázovú evidenciu v jednotnom programovom vybavení v rámci Slovenskej republiky o stave ukončovania jednotlivých registrov obnovenej evidencie pozemkov, ktorá je aktualizovaná štvrťročne,
10.  rozhoduje o námietkach proti výpisu z rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v konaniach podľa zákonov č. 330/1991 Zb. a 64/1997 Z. z.,
11.  koordinuje zadávanie projektov pozemkových úprav pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
12.  zabezpečuje kontinuitu v prípravných konaniach a prieskumoch vhodnosti jednotlivých katastrálnych území v rámci kraja pre vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav podľa presne stanovených kritérií,
13.  vyhodnocuje prostredníctvom krajskej hodnotiacej komisie výsledné elaboráty z prípravných konaní a zaraďuje ich do procesu verejného obstarávania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), zabezpečuje odborné podklady pre verejné obstarávanie prác súvisiacich s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení podľa poverenia ministerstva pôdohospodárstva, vypracúva mesačné monitorovacie správy o stave prác spojených s pozemkovými úpravami,
14.  kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy po predchádzajúcej kontrole odovzdanej  etapy a zasielajú všetky podklady k fakturácii na ministerstvo pôdohospodárstva,
15.  rozhoduje o vrátení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z.,
16.  udeľuje súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,  
17.  udeľuje súhlas pri každom spracúvaní a obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie ako aj k návrhom, ktoré územnoplánovaciu dokumentáciu menia alebo dopĺňajú,
18.  koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní zákona č. 220/2004 Z. z., spracúva a   predkladá ministerstvu pôdohospodárstva informáciu o úbytkoch a prírastkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu kraja, 
19.  vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti,
20.  dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu,
21.  dáva súhlas k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia, 
22.  dáva súhlas k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov, 
23.  dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu, 
24.  vyhlasuje ochranné lesy,
25.  vyhlasuje lesy osobitného určenia, 
26.  schvaľuje postup rekonštrukcie lesa, 
27.  ukladá opatrenia na ochranu lesa, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu, 
28.  vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu, 
29.  schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok, 
30.  určuje lesné celky, 
31.  vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a s jeho schvaľovaním,
32.  na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti,
33.  schvaľuje návrh programu starostlivosti,
34.  odsúhlasuje hospodárske opatrenia na obdobie od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy do schválenia návrhu programu starostlivosti o lesy, 
35.  rozhoduje o zmene programu starostlivosti o lesy, 
36.  vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára,
37.  vedie register odborných lesných hospodárov,
38.  rozhoduje o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára a o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov, 
39.  vykonáva záznamy o porušení povinnosti odborného lesného hospodára, 
40.  vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva, 
41.  dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby dreva nad objem predpísaný programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok, 
42.  vykonáva štátny dozor v lesoch,
43.  vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010,  ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva,
44.  vykonáva štátny dozor v rozsahu svojej pôsobnosti  a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiace s lesným reprodukčným materiálom, 
45.  vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
46.  vykonáva štátnu správu poľovníctva v rámci svojej územnej pôsobnosti, 
47.  riadi poľovníctvo v kraji, 
48.  zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút, 
49.  určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach, 
50.  zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach, 
51.  kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne, 
52.  vymenúva skúšobnú komisiu na skúšku poľovníckeho hospodára, 
53.  organizuje vyššiu skúšku z poľovníctva, 
54.  schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov, 
55.  vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
56.  určuje čas núdze,
57.  vykonáva štátny dozor v poľovníctve, 
58.  vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia, 
59.  predkladá ministerstvu pôdohospodárstva návrh na kvótu lovu vlka dravého,
60.  vedie evidenciu správnych poplatkov,
61.  rieši upozornenie prokurátora a rozhoduje o proteste prokurátora,
62.  poskytuje súčinnosť útvarom Policajného zboru a orgánom činným v trestnom konaní,
63.  organizuje porady a školenia pre zamestnancov pozemkových a lesných odborov; 
 
f) na úseku katastra nehnuteľností
 
1.  riadi a usmerňuje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní v súčinnosti s úradom geodézie, 
2.  rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaných katastrálnym odborom v prvom stupni, 
3.  rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje katastrálny odbor,
4.  vedie príslušné registre podľa spravovacieho poriadku, 
5.  rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
6.  zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu  v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach týkajúcich sa činnosti katastra, 
7.  vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,
8.  zabezpečuje poskytovanie údajov požadovaných pre štatistické zisťovania,
9.  predkladá súdom, orgánom činným v trestnom konaní odborné vyjadrenia ku konaniam na katastrálnom odbore a konaniam v druhom stupni,
10.  spracúva podnety a  návrhy na vydanie usmernení a interných noriem na úseku katastra nehnuteľností,
11.  pripomienkuje legislatívne normy na úseku katastra nehnuteľností,
12.  rieši nečinnosť v rozhodovacej činnosti prvostupňových orgánov,
13.  spracúva podklady pri uplatnení náhrady škody spôsobenej pri výkone štátnej správy pre úrad geodézie.