Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti

ODBOR  VÝSTAVBY  A BYTOVEJ  POLITIKY

podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]
 
a) na úseku štátnej stavebnej správy 
 
1.  vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad,
2.  riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi a podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb, 
3.  plní úlohy štátneho stavebného dohľadu a kontroluje činnosť štátneho stavebného dohľadu vykonávanú poverenými pracovníkmi stavebných úradov, 
4.  zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu,
5.  zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí,
6.  určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu, 
7.  určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie ak bola na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a bola zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré boli predmetom konania,
8.  vedie a aktualizuje zoznam sídiel spoločných obecných úradov, pre ktoré spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku, 
9.  vykonáva pôsobnosť prvostupňového stavebného úradu vo veciach vyvlastnenia a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení, ak ide o výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, vrátane zriadenia ich ochranných pásiem, a o uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov,
10.  vykonáva pôsobnosť prvostupňového stavebného úradu vo veciach  územného konania a vydáva územné rozhodnutie pre stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podľa osobitých právnych predpisov,
11.  prešetruje sťažnosti fyzických osôb a právnických osôb a vybavuje petície občanov a právnických osôb na úseku územného konania, stavebného poriadku, sankcií a vyvlastnenia smerujúce proti činnosti obce ako stavebného úradu, 
12.  plní ďalšie úlohy na úseku štátnej stavebnej správy uložené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“); 
 
b) na úseku územného plánovania  
 
1.  plní funkciu orgánu územného plánovania, 
2.  posudzuje zadanie pre územný plán obce a zóny, 
3.  preskúmava návrh územného plánu obce a zóny, 
4.  metodicky usmerňuje orgány územného plánovania na obci v problematike komplexného riešenia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
5.  koordinuje činnosť s orgánmi územného plánovania na samosprávnych krajoch, 
6.  obstaráva územnoplánovacie podklady regiónov a uplatňuje ich v  územnoplánovacej praxi, 
7.  určuje rozhodujúce smery štátnej politiky na úseku územného plánovania na úrovni kraja, 
8.  podieľa sa na vykonávaní informačných činností pre informačný systém o územnom plánovaní,
9.  vybavuje petície občanov a právnických osôb  na úseku územného plánovania smerujúcich proti činnosti obce ako orgánu územného plánovania, 
10.  plní ďalšie úlohy na úseku územného plánovania uložené ministerstvom dopravy; 
 
c) na úseku bytovej politiky  
 
1.  zabezpečuje prijímanie, posudzovanie a  overovanie žiadostí o poskytnutie štátnej podpory rozvoja bývania vo forme dotácií z ministerstva dopravy a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „podpora“) a žiadostí o poskytnutie štátnej podpory na obstaranie náhradných nájomných bytov, 
2.  vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytnutie podpory, a to v oblasti dotácií na obstaranie nájomných bytov, výstavby technickej vybavenosti a obnovu bytového fondu podľa osobitných predpisov a v oblasti podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spracúva výsledok posúdenia žiadosti v posudzovacom protokole,
3.  zostavuje poradie overených žiadostí v súlade s kritériami pre výber žiadosti stanovených ministerstvom dopravy, 
4.  zasiela vyhovujúce žiadosti s úhrnnou požadovanou dotáciou do výšky limitu ministerstvu dopravy a vyhovujúce žiadosti o poskytnutie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania a žiadosti, ktoré nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie zasiela späť žiadateľovi,
5.  zabezpečuje výkon kontroly vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých z prostriedkov ministerstva dopravy a prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pred čerpaním finančných prostriedkov na podporených stavbách a zabezpečuje výkon kontroly plnenia zmluvných podmienok pri výstavbe, na ktorú bola poskytnutá podpora, 
6.  overuje súlad fakturácie so skutočne vykonanými stavebnými prácami a dodávkami na podporovaných stavbách, dokumentuje realizáciu výstavby týchto stavieb a archivuje faktúry a dokumentáciu o realizácii podporených stavieb v písomnej alebo elektronickej forme po dobu 5 rokov od ukončenia stavby,
7.  zabezpečuje spracovanie podkladov k financovaniu podporených stavieb z mimorozpočtových účtov zriadených v Štátnej pokladnici a spracúva podklady pre zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci kalendárny rok, 
8.  zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov pre rozvoj bývania v kraji, regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok pre rozvoj bývania a poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu, 
9.  spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania, spolupracuje s orgánmi samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania a metodicky usmerňuje orgány samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov pre bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou,
10.  vykonáva ďalšie činnosti uložené nadriadeným orgánom.