Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov  |  KEP

ODBOR  ŽIVNOSTENSKÉHO  PODNIKANIA

podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

 
Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov: 
 
a) na úseku živnostenskej registrácie  
 
1.  plní úlohy (fyzického a elektronického) jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú: živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony, poskytovaním služieb podľa osobitného zákona a plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,

2.  prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia:

2.1. ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa živnostenského zákona,  
2.2. údaje a doklady, vrátane správnych poplatkov, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných zákonov na účely  predloženia žiadosti: o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov; o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia); k získaniu iného dokladu,  ktorý sa vyžaduje podľa osobitného predpisu najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
2.3. údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
2.4. údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
2.5. údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,   
2.6. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
2.7. prijaté údaje podľa bodu 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6  preverí a zapíše do informačného systému živnostenského podnikania a zodpovedá  za ich správnosť, v pochybnostiach o správnosti údajov sprístupní dokumentáciu príslušnému orgánu, 
2.8. doklady podľa bodu 2.2 a 2.5 prijíma: v listinnej podobe, ktoré  po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej podoby a podpíše zaručeným elektronickým podpisom; v elektronickej podobe, ktoré sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, 
2.9. prevzatie žiadosti potvrdí a bezodkladne v elektronickej podobe zasiela príslušnému orgánu,

3.  na základe ohlásenia živnosti / žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ďalej len „podanie“) zisťuje náležitosti podania, skúma a posudzuje splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ďalej len „živnostenské  oprávnenie“),

4.  vyzýva na:

4.1. odstránenie nedostatkov podania, ak podanie nemá ustanovené náležitosti alebo je nezrozumiteľné, 
4.2. predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin,

5.  zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklad o živnostenskom oprávnení, 

6.  bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia; po získaní informácie o udelení  podnikateľského oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu  zasiela v elektronickej podobe údaje potrebné:

6.1. na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu k daní z príjmov (na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady), 
6.2. na prihlasovanie do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na účely zdravotného poistenia (do informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne),

7.  v prospech poskytovateľov služieb obstaráva ďalšie servisné služby voči inému autorizovanému okruhu orgánov, ktorými sú:

7.1.  register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (na účely obstarania výpisu z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti fyzických osôb),
7.2. Štatistický úrad Slovenskej republiky (na účely obstarania a pridelenia osobitného identifikačného čísla),

8.  zabezpečuje úplnosť a komplexnosť služby so zápisom do obchodného registra tým, že okrem vypracovania zápisového formulára návrhu na zápis do obchodného registra:

8.1. osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva a overuje osobné údaje (totožnosť) navrhovateľa a splnomocnenca,
8.2. prideľuje identifikačné číslo organizácie, 
8.3. prijíma úhrady správnych a súdnych poplatkov (k návrhu na zápis do obchodného registra pripája doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia a výšku platby súdneho poplatku),  
8.4. prijíma listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis údajov do obchodného registra: v listinnej podobe, ktoré prevedie do elektronickej podoby a podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom;   v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom, 
8.5. obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín, 
8.6. bezodkladne po vydaní živnostenského oprávnenia doručuje návrh (údaje) na zápis do obchodného registra a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis do obchodného registra v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu (elektronickými prostriedkami), k návrhu na zápis do obchodného registra pripája zaručený elektronický podpis,
8.7. vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra,
8.8.  zapisuje dátum vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý  je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného registra,
8.9. upozorňuje registrový súd na nezhody medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisov v obchodnom registri,,

9.  prijíma / vydáva:  

9.1.  oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení/ úradný záznam,
9.2.  oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, ktoré sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení / úradný záznam,
9.3.  oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti / potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, potvrdenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
9.4.  oznámenie o ukončení podnikania / potvrdenie o ukončení podnikania,
9.5.  oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti / potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
9.6.  oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky / potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky,
9.7.  žiadosť o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou / osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
9.8.  žiadosť o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané / potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané, 
9.9.  žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis / potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis, 
9.10. žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri / prehľad zapísaných údajov,
9.11. žiadosť o výpis zo živnostenského registra  z verejnej časti  alebo neverejnej časti / výpis zo živnostenského registra  z verejnej alebo neverejnej časti,

10.  rozhoduje najmä o: 

10.1.  tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo, 
10.2.  zastavení konania pri neodstránení chýb podania,  
10.3.  tom, že podanie  nie je ohlásením,   
10.4.  nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie živnostenského oprávnenia pred zápisom do obchodného registra,
10.5.  zastavení konania v prípade, ak oprávnená osoba (podnikateľ) nepredloží právoplatný rozsudok o odsúdení za úmyselný trestný v určenej lehote, 
10.6.  nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa   podmienku bezúhonnosti,
10.7.  povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni, 
10.8.  odpustení prekážky prevádzkovať živnosť v súvislosti so zrušením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre nedostatok majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov konania,
10.9.  fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti vlastného alebo iného podnetu, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
10.10. pozastavení prevádzkovania živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa v jeho  územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom odbor živnostenského podnikania okresného úradu, ktorý vydal živnostenské oprávnenie,
10.11. povinnom zrušení živnostenského oprávnenia: ak podnikateľ nespĺňa podmienky bezúhonnosti; ak nastanú prekážky pri prevádzkovaní živnosti podľa živnostenského zákona; ak podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné, 
10.12. fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia na jednu živnosť alebo viac živností, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky, 
10.13. odvolacom konaní o prvostupňových rozhodnutiach obcí vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, pokiaľ sa vecne dotýka podnikateľskej činnosti, 

11.  využíva informačný systém vnútorného trhu,  v rámci ktorého poskytuje výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov pri posúdení splnenia požiadaviek na uznanie dokladov pri udelení osvedčenia o živnostenskom podnikaní,  

12.  súbor údajov určených živnostenským zákonom o podnikateľoch zapisuje do živnostenského registra prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je ministerstvo. Údaje zapísané do verejnej časti živnostenského registra zverejňuje bez zbytočného odkladu. Na požiadanie vydá výpis v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej a neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania,

13.  v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania:

13.1.  zabezpečuje úlohy ustanovené v zákone o ochrane osobných údajov,
13.2.  vedie internú evidenciu o prevádzkovom informačnom systéme živnostenského   registra,
13.3.  zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,

14.  vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania.     
Informácie poskytuje v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti o:

14.1. všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky, 
14.2. postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,
14.3. kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
14.4. možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,
14.5. všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie  alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb, 
14.6. možnostiach a spôsoboch získania spôsobilosti na poskytovanie služieb na území SR pre osoby, ktoré majú záujem získať doklad o odbornej spôsobilosti od príslušného autorizovaného orgánu, ktorý je podmienkou na získanie podnikateľského oprávnenia, možnosti a spôsoboch splnenia tzv. odkladacích podmienok; 

15.  S účinnosťou od 1. septembra 2014 vydáva výstupy z informačného systému verejnej správy vo forme výpisov z obchodného registra v postavení osvedčujúcej osoby. Táto služba je spoplatnená správnym poplatkom vo výške 4 €.

 
b) na úseku živnostenskej kontroly 
okresný úrad v sídle kraja
 
1.  vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú  zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie a vyhotovuje príslušnú dokumentáciu z kontrolnej činnosti,

2.  v ustanovených prípadoch porušenia osobitných predpisov  spíše  záznam, ktorý odovzdá alebo doručí podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy, 

3.  spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činností, 

4.  rozhoduje najmä o:

4.1. uložení pokuty fyzickej osobe a právnickej osobe za neoprávnené podnikanie (voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti),
4.2. možnosti uloženia pokuty fyzickej osobe a právnickej osobe za porušenie iných ustanovení živnostenského zákona a osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie (iný správny delikt ako je priestupok),
4.3. uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu kontroly,  
4.4. uložení pokuty zodpovednému zástupcovi, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
4.5.  zastavení konania podľa § 30 správneho poriadku, 
4.6. uložení pokuty za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní,

5.  zapisuje uložené pokuty do informačného systému,

6.  zapisuje údaje z kontrolnej činnosti do informačného systému,   

7.  ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov zistených živnostenskou kontrolou pri prevádzkovaní živnosti a kontroluje ich plnenie, 

8.  vymaže adresu prevádzkarne v živnostenskom registri, ak z kontrolného zistenia vyplýva, že prevádzkareň bola zrušená.