Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Obmedzenia sprístupnenia informácií

Slobodný prístup k informáciám  |  Sťažnosti  |  Petícia

Nesprístupňuje sa informácia, ktorá:

-         je predmetom bankového, obchodného alebo daňového tajomstva

-         sa zverejňuje na základe osobitného zákona

-         sa dotýka osobnosti a súkromia fyzickej osoby alebo ochrany duševného vlastníctva, bez súhlasu dotknutej osoby

-         sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov

-         bola odovzdaná osobou, ktorej povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí

-         tvorí dokumentáciu súvisiacu s vybavovaním sťažnosti

-         tvorí utajovanú skutočnosť

-         ak by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná