Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Odborná spôsobilosť v CO

Informácie pre verejnosť  |  Súťaže  |  Cvičenia

Požiadavka na odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane je ustanovená § 18a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva s účinnosťou od 1. januára 2012. Ustanovenie § 18a ukladá povinným osobám získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Platnosť prechodného ustanovenia § 36b skončila dňom 31. decembra 2013. Odborná spôsobilosť je v praxi vyžadovaná oprávnenými osobami pri všetkých súvisiacich právnych aktoch, procesných úkonoch a kontrolnej činnosti na úseku vypracovania a aktualizácie plánov ochrany obyvateľstva a plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti vrátane vykonávanej vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany.

Zákonom je ustanovená povinnosť pre všetky subjekty zabezpečiť odborne spôsobilou osobou:

 • vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (okresné úrady, obce),
 • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia vrátane škôl a školských zariadení)
 • vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany (všetky subjekty)

UPOZORNENIE !

Školenie na predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v roku 2024

Platnosť vydaných osvedčení je stanovená na 5 rokov od dátumu ich vydania. Upozorňujeme odborne spôsobilé osoby, že osvedčenia vydané v roku 2013 postupne strácajú platnosť podľa dátumu ich vydania. Pokiaľ si odborne spôsobilá osoba včas nepredĺži platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov v rámci 2-dňového školenia, bude musieť absolvovať opätovne 2-týždňovú odbornú prípravu s následným vykonaním skúšky, u právnických osôb a fyzických osôb aj s poplatkom 104 EUR. 

Bližšie informácie o podmienkach na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane  a o preškolení sú zverejnené na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR v informačnom bloku „Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane“ pod odkazom https://www.minv.sk/?osvco :

 • spôsob podávania žiadosti a adresa na jej zaslanie,
 • termíny konania odbornej prípravy a preškolenia v roku 2024,
 • kontaktné osoby,
 • formuláre žiadostí,
 • prehľad o vydaných osvedčeniach

Žiadosť vyplňte a pošlite podľa pokynu. Pokiaľ Vás vysiela organizácia, je vhodné zaslať žiadosť so sprievodným listom podpísaným štatutárom aj s požiadavkou o zaradenie do konkrétneho termínu konania odbornej prípravy.

Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva obsahuje:

 • postup pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania na získanie odbornej spôsobilosti,
 • obsah a rozsah odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,
 • zloženie a činnosť skúšobnej komisie,
 • dokumentácii o odbornej príprave a školení.