Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Odborná spôsobilosť v CO

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, podrobnosti vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

INFORMÁCIA pre odborne spôsobilé osoby v CIVILNEJ OCHRANE

Zákonom č. 9/2021 Z. z. zo 4. januára 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 bol novelizovaný zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vo viacerých súvislostiach s vykonávaním opatrení prijatých vládou SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 počas vyhlásenej krízovej situácie.

Touto novelou bolo dotknuté aj ustanovenie § 18a ods. 6  zákona NR SR č. 42/1994 o odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane a povinnosti odborne spôsobilých osôb každých 5 rokov od vykonania skúšky sa zúčastniť školenia a preskúšania na predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a to doplneným prechodným ustanovením § 36c.

 § 36c
„Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 Odborná spôsobilosť podľa § 18a, ku strate ktorej došlo alebo dôjde od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.“

Odporúčame odborne spôsobilým osobám, ktorým skončila, alebo skončí platnosť osvedčenia v čase uvedenej krízovej situácie, aby svoju žiadosť o školenie a preskúšanie zaslali ešte pred ukončením platnosti osvedčenia (alebo ak už osvedčenie stratilo platnosť)  na príslušné kontaktné osoby uvedené  na tejto stránke.

 

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti 2023

Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva podľa § 18 a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na

a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

ROZSAH NÁKLADOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce. Úhrada zodpovedá rozsahu nevyhnutných nákladov a je príjmom štátneho rozpočtu.

Náklady na zabezpečenie odbornej prípravy na jedného účastníka ........................................... 104, 00 €.

Poplatok za účasť na príprave na odbornú spôsobilosť sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet Ministerstva vnútra SR.

Bližšie informácie týkajúce sa platieb budú uvedené v návratke, ktorá je súčasťou pozvánky na odbornú prípravu.

Žiadateľ podpíše elektronicky zaslanú žiadosť najneskôr pri začatí odbornej prípravy alebo školenia.

Vzhľadom na charakter praktického zamestnania v rámci odbornej prípravy sa odporúča, aby účastníci mali k dispozícii vlastný počítač (notebook).

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane podľa § 18a zákona, ako aj žiadosť o absolvovanie školenia a preskúšania sa predkladá najneskôr 30 dní pred termínom začatia odbornej prípravy alebo školenia v písomnej alebo elektronickej forme na nižšie uvedené poštové alebo e-mailové adresy podľa územnej príslušnosti:

- pre Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj:

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8

917 01 Trnava

Kontaktná osoba pre CÚZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava:

Mgr. Nikola Hippová
e-mailová adresa: TA.13G4@S1FDDGz.SRFTG6@ 
tel.: 033/ 5564 448 , 0902 926 139

-pre Banskobystrický; Žilinský;  Košický a Prešovský kraj:

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

Mgr. Tomáš Horárik

e-mailová adresa: TA.13G4@TGLSLFz.AS4Fj@
tel.: 048/43 06 340, 0903 553 115

 

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13
053 31 Novoveská Huta

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves:

Mgr. Tomáš Horárik

e-mailová adresa: TA.13G4@TGLSLFz.AS4Fj@
tel.: 048/43 06 340, 0903 553 115


Kontaktná osoba pre ďalšie informácie ohľadne získania odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

Ing. Vladimír Tremba

e-mailová adresa:  TA.13G4@S24YLj.LG4GPSR8@
tel.:
+421 (53)4461124, 053/4298806

Školenie na predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 2023

Odborne spôsobilá osoba je povinná každých päť rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu vnútra.

Obsah školenia:

Obsah školenia je zameraný na obnovu a doplnenie požadovaných teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie príslušných činností na úseku civilnej ochrany podľa odseku 1 Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Skúšobná komisia overuje odbornú spôsobilosť na základe rozsahu teoretických vedomostí a praktických zručností uchádzača preukázaných písomnou skúškou podľa § 18a Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znp. a Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Preskúšanie sa koná nasledujúci deň po skončení školenia. Ministerstvo vydá doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania. Priebeh skúšky, opravnej skúšky a preskúšania vrátane kritérií ich hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom ministerstva (Opatrenie ministra vnútra SR č. 94/2016 zo dňa 13. 9.2016 o zriadení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva).

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

MIESTA KONANIA ODBORNEJ PRÍPRAVY A ŠKOLENÍ:

Názov školiaceho zariadenia

Adresa

CÚZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu

M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava

CÚZ MV SR, IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta

Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica


TERMÍNY KONANIA

UPOZORNENIE vzhľadom na celoštátne opatrenia v reakcii na ochorenie COVID-19 môžu byť uvedené termíny v závislosti od situácie operatívne zmenené.

Vykonávateľ odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti bude z hľadiska kapacitných možností plánovať zaradenie žiadateľov do jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo zabezpečené ich plynulé rozloženie. Informácia od vykonávateľa odbornej prípravy o konkrétnom termíne konania odbornej prípravy bude žiadateľom oznámená formou pozvánky na odbornú prípravu (min. 10 dní pred termínom jej konania).

Termíny odbornej spôsobilosti  - 2023

Kraj - BA, TT, TN, NR  - kontaktná osoba Mgr. Nikola Hippová

Inštitút pre verejnú správu, M. Schneidera-Trnavského 1/a, 841 01 Dúbravka

1. Získanie odbornej spôsobilosti 2023

 • 20.03.-31.03.2023
 • 15.05.-26.05.2023
 • 02.10.-13.10.2023
 • 06.11.-17.11.20232. Preškolenie odbornej spôsobilosti 2023

 • 09.02.-10.02.2023
 • 09.03.-10.03.2023
 • 13.04.-14.04.2023
 • 04.05.-05.05.2023
 • 08.06.-09.06.2023
 • 21.09.-22.09.2023 - obsadený
 • 19.10.-20.10.2023
 • 23.11.-24.11.2023

Kraj - BB, ZA, KE, PO  - kontaktná osoba Mgr. Tomáš Horárik

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy CUZ  Sp. N. Ves,  Predná Huta13 053 31

1. Získanie odbornej spôsobilosti 2023

 • 13.02. - 24.2.2023 - ZRUŠENÝ
 • 17.04. - 28.4.2023
 • 20.11. - 01.12.2023 - obsadený
 • 04.12. - 15.12.2023

2. Preškolenie odbornej spôsobilosti 2023

 • 09.02 – 10.02.2023
 • 16.03 – 17.03.2023
 • 18.05 – 19.05.2023
 • 01.06 - 02.06.2023 - obsadený
 • 21.09 - 22.09.2023
 • 19.10 - 20.10.2023 - obsadený
 • 02.11 – 03.11.2023