Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Odborná spôsobilosť v CO

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, podrobnosti vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

 

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti 2024

Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva podľa § 18 a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na

a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

ROZSAH NÁKLADOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce. Úhrada zodpovedá rozsahu nevyhnutných nákladov a je príjmom štátneho rozpočtu.

Náklady na zabezpečenie odbornej prípravy na jedného účastníka ........................................... 104, 00 €.

Poplatok za účasť na príprave na odbornú spôsobilosť sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet Ministerstva vnútra SR.

Bližšie informácie týkajúce sa platieb budú uvedené v návratke, ktorá je súčasťou pozvánky na odbornú prípravu.

Žiadateľ podpíše elektronicky zaslanú žiadosť najneskôr pri začatí odbornej prípravy alebo školenia.

Vzhľadom na charakter praktického zamestnania v rámci odbornej prípravy sa odporúča, aby účastníci mali k dispozícii vlastný počítač (notebook).

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane podľa § 18a zákona, ako aj žiadosť o absolvovanie školenia a preskúšania sa predkladá najneskôr 30 dní pred termínom začatia odbornej prípravy alebo školenia v písomnej alebo elektronickej forme na nižšie uvedené poštové alebo e-mailové adresy podľa územnej príslušnosti:

- pre Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj:

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8

917 01 Trnava

Kontaktná osoba pre CÚZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava:

Mgr. Nikola Hippová
e-mailová adresa: TA.13G4@S1FDDGz.SRFTG6@ 
tel.: 033/ 5564 448 , 0902 926 139

-pre Banskobystrický; Žilinský;  Košický a Prešovský kraj:

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

Mgr. Tomáš Horárik

e-mailová adresa: TA.13G4@TGLSLFz.AS4Fj@
tel.: 048/43 06 340, 0903 553 115

 

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13
053 31 Novoveská Huta

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves:

Mgr. Tomáš Horárik

e-mailová adresa: TA.13G4@TGLSLFz.AS4Fj@
tel.: 048/43 06 340, 0903 553 115


Kontaktná osoba pre ďalšie informácie ohľadne získania odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

Ing. Vladimír Tremba

e-mailová adresa:  TA.13G4@S24YLj.LG4GPSR8@
tel.:
+421 (53)4461124, 053/4298806

Školenie na predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 2023

Odborne spôsobilá osoba je povinná každých päť rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu vnútra.

Obsah školenia:

Obsah školenia je zameraný na obnovu a doplnenie požadovaných teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie príslušných činností na úseku civilnej ochrany podľa odseku 1 Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Skúšobná komisia overuje odbornú spôsobilosť na základe rozsahu teoretických vedomostí a praktických zručností uchádzača preukázaných písomnou skúškou podľa § 18a Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znp. a Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Preskúšanie sa koná nasledujúci deň po skončení školenia. Ministerstvo vydá doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania. Priebeh skúšky, opravnej skúšky a preskúšania vrátane kritérií ich hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom ministerstva (Opatrenie ministra vnútra SR č. 94/2016 zo dňa 13. 9.2016 o zriadení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva).

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

MIESTA KONANIA ODBORNEJ PRÍPRAVY A ŠKOLENÍ:

Názov školiaceho zariadenia

Adresa

CÚZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu

M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava

CÚZ MV SR, IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta

Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica


TERMÍNY KONANIA

 

Vykonávateľ odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti bude z hľadiska kapacitných možností plánovať zaradenie žiadateľov do jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo zabezpečené ich plynulé rozloženie. Informácia od vykonávateľa odbornej prípravy o konkrétnom termíne konania odbornej prípravy bude žiadateľom oznámená formou pozvánky na odbornú prípravu (min. 10 dní pred termínom jej konania).

Termíny odbornej spôsobilosti  - 2024

Kraj - BA, TT, TN, NR  - kontaktná osoba Mgr. Nikola Hippová

Inštitút pre verejnú správu, M. Schneidera-Trnavského 1/a, 841 01 Dúbravka

1. Získanie odbornej spôsobilosti 2024

 • 11.03.-22.03.2024
 • 13.05.-24.05.2024
 • 30.09.-11.10.2024
 • 18.11.-29.11.2024

2. Preškolenie odbornej spôsobilosti 2024

 • 11.01.-12.01.2024
 • 15.02.-16.02.2024
 • 14.03.-15.03.2024
 • 18.04.-19.04.2024
 • 16.05.-17.05.2024
 • 12.09.-13.09.2024
 • 17.10.-18.10.2024
 • 14.11.-15.11.2024

Kraj - BB, ZA, KE, PO  - kontaktná osoba Mgr. Tomáš Horárik

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy CUZ  Sp. N. Ves,  Predná Huta13 053 31

1. Získanie odbornej spôsobilosti 2024

 • 08 – 19. 4. 2024
 • 14 – 25. 10. 2024
 • 11 – 23. 11. 2024

2. Preškolenie odbornej spôsobilosti 2024

 • 08 – 09. 02. 2024
 • 21 – 22. 03. 2024
 • 25 – 26. 4. 2024
 • 23 – 24. 5. 2024
 • 19 – 20. 9. 2024
 • 10 – 11. 10. 2024
 • 07 – 08. 11. 2024