Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2022, pondelok
 

Záchranné práce

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov
  medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníkom pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
  dobrovoľníkom pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Dobrovoľník
  sa podľa podmienok tejto zmluvy zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, a to podľa pokynov
  osoby určenej prijímateľom dobrovoľníckej činnosti (ďalej len
  „kontaktná osoba“)..


Kompletnú zmluvu je možne stiahnuť dolu na tejto stránke  „Dokumenty na stiahnutie“


Úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov súvisiacich s predmetnou problematikou -  (zákon NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

Civilná ochrana: je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich hlavne v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 ods. 1 cit. zákona).

Poslanie civilnej ochrany: v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (§ 2 ods. 2 cit. zákona).

Základné pojmy:

Mimoriadna situácia (ďalej len MS): je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona, počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti (§ 3 ods. 1 cit. zákona).

Mimoriadna udalosť (ďalej len MU): rozumieme na účely tohto zákona živelnú pohromu, haváriu, katastrofu, teroristický útok a ohrozenie verejného zdravia II. stupňa,  pričom:

Živelná pohroma: je MU, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok(§ 3 ods. 2 cit. zákona). Živelné pohromy sú najmä: povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy a zemetrasenia (príloha č. 1 k vyhláške č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany).

Havária: je MU, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo majetok (§ 3 ods. 2 cit. zákona). Havárie sú najmä: požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s následným kontaminovaní územia, ovzdušia vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov (príloha č. 1 k cit. vyhláške).

Katastrofa: je MU, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie (§ 3 ods. 2 cit. zákona).

Teroristický útok: je napadnutie objektov sústreďujúcich spravidla väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku, spôsobiť strach a paniku obyvateľstva. Na teroristický útok môžu byť použité konvenčné zbrane a prostriedky obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky a materiály (príloha č. 1 k cit. vyhláške).

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa: (§ 48 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záchranné práce (ďalej len ZP): sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov MU a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov MU(§ 3 ods. 6 zákona ...).

Po vyhlásení MS sa vykonávajú ZP silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená MS, evakuácia, núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie, alebo použitie základných zložiek Integrovaného záchranného systému (ďalej len IZS), ostatných zložiek IZS, útvarov Policajného zboru a osôb povolaných na osobné úkony  (§ 3b ods. 2  písm. a) až d) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. ...).

Činnosť obce (mesta), resp. starostu obce (primátora mesta) v prípade vzniku MU

 • prijať informácie o vzniku MU (od obyvateľstva, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, Koordinačného strediska IZS (ďalej len KS IZS), odboru krízového riadenia príslušného OkÚ, HaZZ, PZ, resp. iných subjektov alebo vznik MU zaznamenať na základe vlastného zistenia),
 • overiť informácie o vzniku MU (čas a miesto vzniku MU, druh, rozsah a účinky MU, zdroj a spôsob podania informácie),
 • posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení,
 • varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby,
 • informovať KS IZS – prvotné hlásenie, prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112,
 •  aktivovať vlastné sily a prostriedky (miestne jednotky dobrovoľného hasičského zboru),
 • zabezpečiť priebežný prieskum miesta MU za účelom: (upresnenia rozsahu MU, určenia najkritickejších miest pre zásah síl a prostriedkov (na rozvinutie miesta riadenia a priestoru sústredenia prijatých síl a prostriedkov), potreby vyžiadania zložiek IZS äprípadne ozbrojených síl SR), usmernenia veliteľa zásahu a potreby vyhlásenia MS.
 • zvolať krízový štáb obce: prerokovať možnosť vyhlásenia MS, vydať rozhodnutia alebo príkazy k organizácii a riadeniu ZP (najmä na vykonanie ZP, na uzatvorenie priestoru MU, na zabezpečenie postihnutého obyvateľstva), organizovať a riadiť ZP v spolupráci s veliteľmi IZS a veliteľom zásahu, ukončenie záchranných prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác,
 • spolupracovať s územne príslušným OkÚ (napr. s odborom KR – výjazdová skupina, odborom starostlivosti o životné prostredie.
 • zabezpečiť informačný tok na OkÚ – (podľa vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO v znení vyhlášky MV SR č. 442/2007 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO).

Po ukončení záchranných prác uplatniť si úhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie podľa vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov a „Pokynu GR sekcie IZCO MV SR č. IZCO-48-44/2012 zo 17. decembra 2012 o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR (č.5/XXVI/5)“ na územne príslušnom okresnom úrade, v prípade povodňových záchranných prác podľa vyhlášky MŽP SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.        

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, z hľadiska časovej osi možno tieto činnosti rozdeliť na 3 etapy:

 • činnosti do vyhlásenia MS
 • činnosti po vyhlásení MS
 • činnosti po odvolaní MS (sem patrí spravidla i uplatnenie si náhrad výdavkov ...)

 

ÚHRADA VÝDAVKOV SÚVISIACICH SO ZÁCHRANNÝMI PRÁCAMI POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Financovanie civilnej ochrany (všeobecne): výdavky na civilnú ochranu sa financujú zo ŠR Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 5 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. ...) .

Na financovaní civilnej ochrany sa v rozsahu ustanovenom v tomto zákone podieľajú aj samosprávne kraje, obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktoré vyrábajú, prepravujú, skladujú alebo manipulujú s nebezpečnými látkami v množstvách ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok (§ 5 ods. 2 cit. zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. ....).

§ 2 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva (ďalej len civilná ochrana) z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje: „výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva, sú výdavky okresného úradu a obce

a)      na záchranné práce,

b)     na evakuáciu,

c)      za poskytnutie vecného prostriedku právnickou osobou alebo fyzickou osobou,

d)     za vecný prostriedok, ktorý OkÚ alebo obec prevzala ako vecné plnenie a ktorý nemožno vrátiť pre poškodenie alebo znehodnotenie,

e)      na náhradu škody, ktorá vznikla vecným plnením právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poskytla vecné plnenie,

f)       na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za účasť na osobných úkonoch,

g)      na odmenu za vykonávanie časovo obmedzených prác pre civilnú ochranu súvisiacich s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,

h)     na stravovanie a ubytovanie osoby, ktorá poskytla vecné plnenie alebo osobné úkony,

i)        za poskytnutie priestorov a prostriedkov na núdzové ubytovanie osôb postihnutých MU a osôb, ktoré vykonávajú ZP,

j)       na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku a cestovné náhrady člena krízového štábu okresného úradu a člena krízového štábu obce.

 

§ 2 ods. 4 cit. vyhlášky: „požiadavky obce na úhradu výdavkov uvedené v bodoch (a – i) sa uplatňujú na príslušnom okresnom úrade, ktorý ich overí. Tieto výdavky možno uhrádzať priebežne počas mimoriadnej situácie.

            K predmetnej problematike bol vydaný v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zákona NR SR      č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov „Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR“ (ďalej len „pokyn“).

Pokyn upravuje: podrobnosti o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov (vyššie uvedených v    § 2 ods. 3 vyhlášky č. 599/2006 Z. z. ...) obce počas vyhlásenej MS, ktoré vznikli v súvislosti s plnením úloh podľa tejto vyhlášky a na predkladanie návrhov na ich úhradu z prostriedkov štátneho rozpočtu na schválenie Ministerstvu vnútra SR (Čl. 1 ods. 1 pokynu).

 

Čl. 1 ods. 2 pokynu: „podmienkou uplatnenia náhrady skutočných výdavkov z prostriedkov ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR je, že vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním úloh a opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov MU počas vyhlásenej MS“ (§ 3 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. ...).

Pokyn sa nevzťahuje na náhradu škody, ktorá v súvislosti s MU po vyhlásení MS vznikla na majetku právnickej osoby alebo fyzickej osoby, okrem:

a)      prípadov použitia tohto majetku ako vecného plnenia (§ 21 a 22 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. ...) alebo na základe objednávky na vykonanie prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení podľa osobitného predpisu (vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktoré okresný úrad priamo alebo prostredníctvom obce potreboval na to, aby zvládol úlohy a opatrenia pri MU,

b)      škody na nehnuteľnosti, ktorá vznikla vstupom osoby vykonávajúcej svoju právomoc alebo umiestnením technologického zariadenia civilnej ochrany, ak to bolo na zistenie a odstránenie následkov MU nevyhnutné,

c)      náhrady vecnej škody.

Čl. 2 pokynu upravuje členenie výdavkov:

Výdavky sa členia na:

a)      na výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s MU počas vyhlásenej MS nad rámec prác vykonávaných subjektmi, ktoré sú na tento účel zriadené a zabezpečujú tieto činnosti v rámci svojich rozpočtov (sem patria výdavky, ktoré vznikli v priamej súvislosti s plnením úloh § 2 ods. 3 písm. f) až j) vyhlášky MV SR č. 599/2006 z. z. ... viď vyššie), prípadne s použitím síl a prostriedkov v pôsobnosti obce alebo s použitím síl a prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb na základe ich vyžiadania na vykonanie prác. Treba poznamenať, že výdavky obce sa nerozpočtujú (nie sú súčasťou rozpočtu obce), nakoľko MU sa vyskytujú sporadicky - sú náhodného charakteru,

b)       na výdavky, ktoré vznikli právnickej osobe a fyzickej osobe vecným plnením alebo na základe objednávky na vykonanie prác v súvislosti splnením úloh a opatrení podľa § 2 ods. 3 písm. a) až e)  vyhlášky MV SR    č. 599/2006 Z. z. .... a fyzickej osobe tiež osobnými úkonmi (§ 23 až 26 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. ...) alebo na základe dohody o vykonaní prác v súvislosti s MU počas vyhlásenej MS.

 

Čl. 3 pokynu – uplatňovanie náhrady skutočných výdavkov a ich overovanie:

 

Čl. 3 ods. 2 pokynu: „Obec v prípade vzniku MU po vyhlásení MS zosumarizuje výšku finančných prostriedkov na základe predložených účtovných dokladov, ktoré predstavujú skutočné výdavky za vykonanie prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení a predloží územne príslušnému OkÚ požiadavku na náhradu výdavkov v termíne do 30 dní od vyhlásenia MS a následne do 30 dní od odvolania MS“.

 

Čl. 3 ods. 3 pokynu: „OkÚ overí žiadosť obce na náhradu požadovaných finančných prostriedkov a predloží ju sekcii KR MV SR. Prílohou požiadavky sú súhrnné údaje o výdavkoch podľa prílohy 1 (klasifikácia výdavkov), vyhlásenie MS starostom obce, resp. jej odvolanie, fotodokumentáciu o MU, príkazy na vykonanie prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení podľa vyhlášky a účtovné doklady“.

            Pri overovaní sa zisťuje, či požiadavky na poskytnutie finančnej náhrady sú oprávnené, správne a primerané. Overovanie týchto atribútov (oprávnenosti, správnosti a primeranosti finančnej náhrady sa vykonáva najmä: kontrolou prvotných účtovných dokladov, miestnou obhliadkou, ako i inými opatreniami, ktoré zabezpečia v maximálnej možnej miere objektivizáciu uplatňovanej výšky finančnej náhrady). (Čl. 3 ods. 4 pokynu).

 

Oprávnenosťou sa v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby rozumie existencia účtovného dokladu (objednávka na vykonanie prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení podľa vyhlášky, dohoda o vykonaní práce) vydaného oprávneným orgánom alebo rozhodnutia oprávneného orgánu, ktorý im určil osobné úkony na základe dobrovoľnosti. U subjektov zriadených na účel vykonávania, riadenia alebo koordinácie prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení podľa vyhlášky sa tým rozumie konanie v rozsahu vymedzenej pôsobnosti. (Čl. 3 ods. 5 pokynu).

 

Správnosťou sa rozumie najmä preukázateľnosť uplatňovanej náhrady výdavkov a ich rozdelenie podľa platnej rozpočtovej skladby. Za preukázateľné sa považujú náhrady výdavkov doložené rozhodnutím oprávneného orgánu, ktorý určil osobné úkony, činnosti na základe dohody o vykonaní prác alebo vecné plnenie, činnosti na základe objednávky na vykonanie prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení podľa vyhlášky, prípadne akt, ktorým boli osoby pribrané a osobné úkony na základe dobrovoľnosti. Správnosťou sa ďalej rozumie potvrdenie, že osobné úkony, činnosti na základe objednávky na vykonanie prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení podľa vyhlášky boli splnené. Na účely náhrady výdavkov sa písomná forma ústne vydaného príkazu alebo činnosti súvisiacich s vykonaním prác v súvislosti s plnením úloh a opatrení podľa vyhlášky vyhotovuje dodatočne. (Čl. 3 ods. 6 pokynu).

 

Primeranosťou sa rozumie uplatnenie náhrady iba tých výdavkov, ktoré vznikli nutnou dĺžkou pobytu a činnosti osôb, spotrebou materiálu a energií, využitím služieb a uvedením techniky do pôvodného stavu. Z tohto hľadiska sa pozornosť pri kontrole požiadaviek na uplatnenie finančnej náhrady zameriava na správne určenie času a miesta, ktoré sú z hľadiska požadovanej činnosti považované za východiskové a cieľové, na zabránenie zvýšeniu úžitkovej hodnoty pri náhrade poškodenej alebo zničenej techniky alebo pri jej uvádzaní do pôvodného stavu a na postup pri určovaní spotreby materiálu, vody a energií a využívaní služieb. (Čl. 3 ods. 7 pokynu).

 

Postup a náležitosti pre uplatnenie jednorazovej finančnej výpomoci podľa § 28a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

1. Fyzická osoba (občan)

 

Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

 

Fyzická osoba (žiadateľ o výpomoc) predloží obci, na ktorej území sa obydlie nachádza písomnú žiadosť do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

Prílohou žiadosti je výpis z listu vlastníctva, kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu.

 

 

 

 

 

Vzor žiadosti:

 

(Vzor)

 

_______         Titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa, tel. kontakt            _____

 

 

Adresa obce/mesta

(uvedie sa obec/mesto na ktorej území sa obydlie nachádza)

 

Vec:

Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc.

 

Dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) bytom, (presná adresa trvalého pobytu) týmto žiadam o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci v zmysle § 28a) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane obyvateľstva, vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku mimoriadnej udalosti – (uviesť konkrétne o akú mimoriadnu udalosť v danom prípade išlo – napr. veternej smršte, povodne a pod.) zo dňa (dátum), došlo k poškodeniu (alebo zničeniu) rodinného domu/bytu/iného obydlia vrátane jeho zariadenia, ktoré som užíval v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

 

Rozsah poškodenia rodinného domu/bytu/iného obydlia a poškodenia zariadenia: (uviesť stručný opis poškodenia)

 

Odhadovaná výška poškodenia rodinného domu/bytu/iného obydlia: (uviesť odhadovanú sumu v EUR)

Odhadovaná výška poškodenia zariadenia: (uviesť odhadovanú sumu v EUR)

 

Zároveň týmto potvrdzujem, že spĺňam podľa § 28a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane obyvateľstva podmienku pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a som:  

a) osoba v hmotnej núdzi a poberám dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,

d) osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

(žiadateľ označí podmienku, ktorú spĺňa)

 

Mimoriadna situácia bola vyhlásená (dátum vyhlásenia, čas vyhlásenia) a odvolaná bola (dátum odvolania, čas odvolania).

 

       (podpis žiadateľa)

 

(žiadateľ k žiadosti priloží uvedené prílohy)

Prílohy:

1. Fotodokumentácia poškodenia obydlia a zariadenia mimoriadnou udalosťou

2. Výpis z listu vlastníctva

3. Kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy,

(alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu)

 

Upozornenie: Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

 

2. Obec

 

Obec na základe žiadosti posúdi v súčinnosti s:

a) okresným úradom rozsah poškodenia obydlia,

b) úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.

 

Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je

a) v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,

d) osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

 

PRE POSKYTNUTIE JEDNORAZOVEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI FYZICKEJ OSOBE JE POTREBNÉ, ABY TÁTO SPĹŇALA ASPOŇ JEDNU Z UVEDENÝCH PODMIENOK.

 

Obec predloží zoznam žiadostí okresnému úradu. Zoznam obsahuje najmä

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,

b) popis rozsahu poškodenia obydlia,

c) popis sociálnej situácie žiadateľa.

Vzor zoznamu žiadostí obce pre okresný úrad v tabuľke č. 1.

 

Tab. č. 1

P.č

Obec

Meno a priezvisko poškodeného

Adresa trvalého pobytu

Rozsah poškodenia v eur. (odhadovaný)

Popis sociálnej situácie žiadateľa

 

obydlie

zariadenie obydlia

1.

Dolná Ves

Igor Novák

Horná ul. č. 5, 960 01 Dolná Ves

200,00

400,00

napr.§ 28a

písm. c)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, na účel informovania verejnosti zoznam osôb s údajmi (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu), ktorým bola poskytnutá výpomoc.

 

3. Okresný úrad

 

Okresný úrad overí rozsah poškodenia a vypracuje zoznam žiadostí, ktoré predložili obce v jeho územnom obvode, ktorý predloží so svojím stanoviskom ministerstvu vnútra.

 

Vzor zoznamu žiadostí je uvedený v tabuľke č. 2.

 

Tab. č. 2

P.č

Obec

Meno a priezvisko poškodeného

Adresa trvalého pobytu

Rozsah poškodenia v eur. (odhadovaný)

Popis sociálnej situácie žiadateľa

 

Uznané po overení

(spolu)

obydlie

zariadenie obydlia

1.

Dolná Ves

Igor Novák

Horná ul. č. 5, 960 01 Dolná Ves

200,00

400,00

§ 28a

písm. c)

300,00

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ministerstvo vnútra SR

 

Ministerstvo vnútra SR vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, ktorý predloží na schválenie vláde SR.

Všeobecná informácia:

 • na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok
 • výpomoc je nenávratná a poskytuje sa zo štátneho rozpočtu
 • výpomoc vypláca obec z finančných prostriedkov vyčlenených vládou SR z rozpočtovej rezervy vlády prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.

 

Právne normy, vykonávacie predpisy, interné predpisy používané pri riešení problematiky v oblasti záchranných prác:

 

 1. Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 2. Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/1994 Z. z.“)
 3. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 7. Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z.
 8. Vyhláška MV SR č. 599/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov
 9. Vyhláška MŽP SR č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

10.  Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov

11.  Pokyn GR sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR (uverejnené v čiastke 5/XXVI/5 operatívnych pokynov pre OÚ, č. p. IZCO-48-44/2012 zo 17. decembra 2012)

Odporúčané postupy na zabezpečenie činnosti obce pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácií (č. p. IZKM-CO-36-4/2011 zo dňa 22. apríla 2011.