Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
 

Protichemické opatrenia

Podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva sú protichemické opatrenia určené na zníženie alebo na vylúčenie
následkov pôsobenia nebezpečných látok a sú súčasťou plánu ochrany obyvateľstva a plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.

Podrobnosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojenej s ich únikom sú upravené vyhláškou MV SR č. 533/2006 Z. z., a to v rozsahu pre

objekt alebo v komplex objektov, v ktorom sa vyrába, skladuje a manipuluje s nebezpečnými chemickými látkami (NCHL),

- pri preprave NCHL,

- pri ohrození obyvateľstva teroristickým útokom alebo iným zámerným alebo náhodným použitím,

- pri ohrození obyvateľstva sekundárnymi následkami mimoriadnych udalostí,

- pri ohrození z iných štátov.


Cieľom je plánovať a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti s únikom NCHL prijať opatrenia a vykonať záchranné práce na

- zamedzenie ich pôsobenia,

- nekontrolovateľného šírenia,

- zachytenie, zbieranie, prečerpanie,

- odvoz nahromadených CHNL na  následnú likvidáciu.

Rozsah plánovaných opatrení sa odvíja od záverov analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom CHNL. Okresný úrad
a obec  vo svojom územnom obvode plánuje, ktoré protichemické opatrenia sa budú realizovať v rámci jeho pôsobnosti, koordinuje
realizáciu protichemických opatrení, ktoré sú potrebné na likvidáciu úniku CHNL, ak tieto opatrenia nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej  správy alebo  prevádzkovateľov.

Protichemické opatrenia vymedzené vyhláškou MV SR č. 533/2006 Z. z.

 • monitorovanie územia,
 • varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,
 • evakuácia a ukrytie osôb,
 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,
 • prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť,
 • individuálna ochrana osôb,
 • hygienická očista osôb,
 • dekontaminácia terénu, budov a materiálu,
 • zabezpečenie ochrany zamestnancov, ktorí nemôžu skončiť pracovnú činnosť a nachádzajú sa v oblasti ohrozenia,
 • likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,
 • profylaxia,
 • zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív,
 • veterinárne opatrenia,
 • opatrenia na zabezpečenie záchranných prác.

 

Režimové opatrenia pri havárii s únikom CHNL

NCHL sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi a toxikologickými vlastnosťami spôsobujú poškodenie
centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutých osôb.
V prípade havárie spojenej s únikom CHNL pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov.

Po vzniku mimoriadnej udalosti sa realizuje varovanie obyvateľov varovným signálom „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“. Po odznení varovného
signálu je odporúčané vykonať nasledovné režimové opatrenia:

 • osoby nachádzajúce sa na voľnom priestranstve zabezpečiť si ihneď ochranu dýchacích ciest improvizovanými prostriedkami
  (vlhká tkanina, šatka, vreckovka a pod.),
 • opustiť ohrozený priestor podľa možnosti kolmo na smer vetra, vyhľadať v blízkej budove ukrytie v miestnosti na záveternej strane
  smeru vetra a čo najvyššie nad terénom s čo najnižším počtom otvorov a vyčkať na ďalšie pokyny,
 • osoby v dopravných prostriedkoch okamžite uzatvoriť všetky otvory (okná, vetracie systémy, vypnúť klimatizáciu a pod.) a okamžite
  opustiť v dopravnom prostriedku ohrozenú oblasť,
 • obyvateľstvo v bytoch uzatvoriť a čo najlepšie utesniť všetky okná, dvere, ventilačné otvory a pripraviť si improvizované prostriedky
  (vlhký uterák, šatka, vreckovka a pod.),
 • sledovať relácie obecného (mestského) rozhlasu, zapnúť regionálny rozhlas a televíziu,
 • prednostne poskytnúť pomoc starým, nemocným, zraneným a invalidným osobám, deťom, tehotným ženám a podľa svojich možností
  poskytnúť ukrytie vo svojom byte a dome aj iným osobám v núdzi,
 • prednostne chrániť vlastný život a zdravie, svojich blízkych aj ostatných osôb, až následne zvieratá, majetok a životné prostredie,
 • pripraviť si evakuačnú batožinu v rozsahu podľa časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území pri vyhlasovaní evakuácie,
 • opustiť budovy len v prípade vykonávanej evakuácie, resp. po rozptyle CHNL podľa pokynov obce (mesta),
 • konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a nerozširovať vo svojom okolí neoverené správy a informácie, nezľahčovať, nepodceňovať
  ani nepreceňovať riziká a možné následky vzniknutej mimoriadnej udalosti, zbytočne netelefonovať a tým uvoľniť telefónne linky
  a mobilné siete pre záchranné jednotky,
 • vo vnútri domu (bytu) ukryť výlučne nekontaminované domáce zvieratá a tieto nevypúšťať von do kontaminovaného (ohrozeného) terénu,
 • pri evakuácii vlastným motorovým vozidlom vozidlo podľa možnosti naplno obsadiť, a
  to aj cudzími osobami,
 • pred opustením bytu uzatvoriť hlavné uzávery plynu a vody, vypnúť elektrické spotrebiče (okrem chladničiek a mrazničiek), uhasiť otvorený
  oheň, utesniť a uzamknúť byt (dom),
 • na dverách, príp. na inom viditeľnom mieste nechať odkaz o novom pobyte,
 • nestrácať čas vyhľadávaním svojich detí v materských a základných školách, zdravotníckych a iných zariadeniach, ani ďalších rodinných
  príslušníkov (deti a nemocní budú evakuovaní so zariadením, v ktorom sa v čase vyhlásenia evakuácie nachádzali), zlučovanie rodín sa
  bude uskutočňovať v evakuačných zariadeniach,
 • informovať sa o uzatvorených oblastiach a komunikáciách,
 • pri evakuácii z ohrozeného územia sa oboznámiť s trasami, evakuačnými zariadeniami a miestami núdzového ubytovania a núdzového stravovania,
 • v miestach núdzového ubytovania sa informovať o miestach poskytovania prvej predlekárskej pomoci a prvej lekárskej pomoci,
  o spôsoboch a miestach vykonávania hygienickej očisty osôb, o pokynoch na veterinárne opatrenia na úseku veterinárnej starostlivosti a o pokynoch
  na vykonanie špeciálnej očisty terénu, budov a materiálu,
 • dodržiavať pokyny personálu CO a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

 
Ďalšie podrobnosti a informácie o opatreniach a konkrétnych zdrojoch ohrozenia na území je možné získať na obci a odbore
krízového riadenia územne príslušného okresného úradu.