Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Protichemické opatrenia

Protichemické opatrenia sú opatrenia určené na zníženie alebo na vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných látok.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok ustanovuje

Podrobnosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti
spojenej s ich únikom v objekte alebo v komplexe objektov, v ktorom sa vyrába, skladuje a manipuluje s nebezpečnými
látkami, pri preprave nebezpečných látok, pri ohrození obyvateľstva teroristickým útokom alebo iným zámerným alebo náhodným použitím, pri ohrození
obyvateľstva sekundárnymi následkami mimoriadnych udalostí a pri ohrození z iných štátov upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z.

Protichemické opatrenia sú:

a) monitorovanie územia,

b) varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,

c) evakuácia a ukrytie osôb,

d) regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,

e) prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť,

f) individuálna ochrana osôb,

g) hygienická očista osôb,

h) dekontaminácia terénu, budov a materiálu,

i) zabezpečenie ochrany zamestnancov, ktorí nemôžu skončiť pracovnú činnosť a nachádzajú sa v oblasti ohrozenia,

j) likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,

k) profylaxia,

l) zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív,

m) veterinárne opatrenia,

n) opatrenia na zabezpečenie záchranných prác.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu na úseku prevencie závažných
priemyselných havárií podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2015 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.