Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Ochrana kritickej infraštruktúry

Zaistenie bezpečnosti štátu, fungovanie ekonomiky (číže výrobných i nevýrobných odvetví a služieb), fungovanie verejnej správy a zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva je závislé na konkrétnej infraštruktúre. Takúto infraštruktúru označujeme vzhľadom na jej význam ako „kritickú“ (teda životne dôležitú) infraštruktúru. Jej narušenie má negatívny dopad na  zaistenie základných funkcií štátu.

Poškodenie, narušenie alebo zničenie kritickej infraštruktúry môže byť spôsobené prírodnými katastrofami alebo vplyvom ľudského faktoru. Môže ísť o zlyhanie techniky a technologických postupov, alebo o úmyselné akcie zahŕňajúce terorizmus a organizovaný zločin. Cieľom ochrany kritickej infraštruktúry musí byť preto minimalizácia dopadov výpadkov činností týchto infraštruktúr tak, aby  narušenie funkcií, činností alebo služieb bolo krátkodobé, zvládnuteľné prinajmenšom provizórnym alebo alternatívnym spôsobom a územne obmedzené tak, aby postihlo čo najmenší počet obyvateľstva.

 

Zníženie zraniteľnosti Slovenskej republiky je úlohou dlhodobého charakteru. Samotný proces tvorby návrhu zákona o kritickej infraštruktúre začal schválením dokumentu „Koncepcia kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsob jej ochrany a obrany“; ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 120 zo dňa 14. februára 2007. Toto uznesenie uložilo ministrovi vnútra SR v spolupráci s ministrami a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR pripraviť a predložiť  na rokovanie vlády SR návrh zákona o kritickej infraštruktúre.

 

Pokračovaním procesu bolo vypracovanie Národného programu pre ochranu a obranu kritickej infraštruktúry v SR, ktorý vláda SR schválila uznesením č.185 z 26. marca 2008. Jednotlivé rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy v tomto dokumente pripravili prvú identifikáciu najdôležitejších sektorov a podsektorov národnej infraštruktúry a zhodnotili súčasný stav.

 

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre bol prijatý 8. februára 2011. Cieľom tohto zákona o kritickej infraštruktúre je v súlade s príslušnou smernicou Rady EÚ skvalitniť doterajšiu ochranu najdôležitejšej infraštruktúry, najmä voči silnejúcej hrozbe teroristických útokov. Takáto smernica - Smernica Rady EÚ 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu – bola do zákona implementovaná.

 

Prvou konkrétnou oblasťou spolupráce v rámci EÚ je využívanie informačnej siete CIWIN (Critical Infrastructure Web Information Network - Informačná sieť na ochranu kritickej infraštruktúry). I keď je využívanie tejto siete len dobrovoľné, umožňuje výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ napríklad o spoločných hrozbách, zraniteľných miestach, najlepších postupoch z oblasti ochrany kritickej infraštruktúry a vhodných opatreniach, aj stratégiách na zmiernenie rizík. Pozostávať bude zo siete expertov a kontaktov pre elektronickú výmenu údajov. Z dlhodobého hľadiska budú mať k sieti CIWIN prostredníctvom národného koordinačného orgánu prístup všetci majitelia a prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry vo všetkých členských štátoch EÚ. Prístupná je na stránke https://ciwin.europa.eu

V súčasnosti sa uvažuje s presunom dát a softvéru na inú web komunikačnú platformu SINAPSE. Táto poskytuje voľne prístupné služby Európskej Komisii. Stránka sa nachádza na adrese  http://europa.eu/sinapse/.

 

Problematika ochrany kritickej infraštruktúry je nesmierne široká, napriek tomu sa v Slovenskej republike v priebehu niekoľkých rokov podarilo jasne identifikovať kritickú infraštruktúru a úlohy potrebné pre jej ochranu. Je potrebné si ale uvedomiť, že ochrana kritickej infraštruktúry nie je jednorazová činnosť, ale jedná sa o proces, ktorý vyžaduje priebežnú pozornosť. To znamená, že rezorty zodpovedné za jednotlivé sektory kritickej infraštruktúry, či samotní prevádzkovatelia prvkov kritickej infraštruktúry musia ochrane kritickej infraštruktúry venovať trvalú pozornosť a neustále rozvíjať jej metódy a do jej vylepšovania zahŕňať najnovšie trendy a poznatky v tejto oblasti.

https://home-affairs.ec.europa.eu/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/critical-infrastructure-resiliance_en

Aktuálne sa pripravuje Návrh zákona o kritickej infraštruktúre, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov. Dôvodom pripravovaného právneho
predpisu je transpozícia a implementácia právnych predpisov Európskej únie, ktorými sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2557 o odolnosti kritických subjektov a o zrušení smernice Rady 2008/114/ES.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:


PhDr. František Hajduk, PhD., TA.13G4@THPZSU.TYAGK3SLO@, tel.: +421 2 4859 3016 a

Ing. Veronika Hurychová, TA.13G4@S1FUQELHU.STG3FLY1@.