Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Núdzové prežitie

Núdzové prežitie obyvateľstva na území postihnutom následkami mimoriadnej udalosti  podľa platnej legislatívy je zabezpečované prostredníctvom obce, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých predmet podnikateľskej činnosti je prevádzkovanie stravovacích a ubytovacích zariadení, správa  verejných vodovodov a dodávka pitnej vody, ale aj orgánov štátnej správy, ktoré majú v pôsobnosti ochranu obyvateľstva na obdobie krízovej situácie alebo použitie opatrení hospodárskej mobilizácie.

Po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie sa, v prípade potreby,  núdzové prežite obyvateľstva zabezpečuje prijatím opatrenia na núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie.

Núdzové zásobovanie je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody a poskytovania ďalších základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie.

 Núdzové ubytovanie je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb postihnutých následkami mimoriadnej udalosti. Táto úloha, ktorú civilná ochrana plní, primárne vychádza z pôsobnosti „obce, ktorá je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“. Túto pomoc poskytuje obec obyvateľom obce ale aj osobám nachádzajúcim sa na území obce.

Núdzové zásobovanie, podľa okolností aké nastanú, je možné realizovať buď v mieste pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, ak sa zachovajú obydlia na postihnutom území a ak to charakter mimoriadnej udalosti dovolí, alebo po vyhlásení evakuácie v evakuačných zariadeniach a počas presunu evakuovaných osôb. Zásobovacie zabezpečenie evakuácie, zahŕňa núdzové zásobovanie evakuantov najmä základnými potravinami, pitnou vodou a ošatením.

 Núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie je možné zabezpečiť niekoľkými spôsobmi:

-          Uložením príkazu právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá vlastní, má v nájme
           alebo užíva stravovacie zariadenie, obchod alebo sklad s potravinami alebo ubytovacie zariadenie.

-          Požiadaním o vydanie položiek pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR. 
           Postihnutým obyvateľom budú položky pohotovostných zásob poskytnuté prostredníctvom obce.

-          Uzavretím zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve, s právnickou osobou alebo fyzickou osobou
           podnikateľom, ktorá vlastní, má v nájme alebo užíva stravovacie zariadenie, výrobňu, sklad
           alebo obchod s potravinami alebo ubytovacie zariadenie.

 

Obec, ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov,  zabezpečuje podmienky na núdzové zásobovanie
vodou, zabezpečením prostriedkov na prechovávanie a výdaj pitnej vody v miestach distribúcie. Pri prerušení dodávky
vody verejným vodovodom obec pristupuje k náhradnému zásobovaniu vodou a v prípade mimoriadne sťažených
podmienok k núdzovému zásobovaniu vodou. Na tento účel je obec splnomocnená vypracovať Všeobecne záväzné
nariadenie na náhradné zásobovanie vodou.

 Núdzové zásobovanie vodou v obci je možné riešiť

-          Vlastnými silami a prostriedkami obce (obecné, súkromné studne, dopravné prostriedky vo vlastníctve obce,
           právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov, fyzických osôb, nádoby vhodné ako zásobníky pitnej vody).

-          Uplatnením požiadavky u prevádzkovateľa verejného vodovodu (distribúcia vody cisternami).

-          Uplatnením požiadavky na balenú pitnú vodu (prostredníctvom subjektov vykonávajúcich obchodnú činnosť
            s týmto druhom tovaru na území obce, uplatnením požiadavky na Správe štátnych hmotných rezerv SR,
           ako jednej z položiek  pohotovostných zásob).

           Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je

-          10 litrov na osobu denne,

-          5 litrov na osobu denne pri mimoriadne nepriaznivých podmienkach, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.

 

 Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: