Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Osveta a informácie pre verejnosť

Priebeh „Európskeho dňa 112“ v Slovenskej republike

 

Slovenská republika sa každoročne aktívne podieľa na organizácii aktivít zameraných na propagáciu čísla tiesňového volania 112 (ďalej len „ČTV 112“).
Od roku 2009 participuje na Európskom dni 112 (ďalej len „ED 112“), ktorý je myšlienkou Európskej únie a koná sa každoročne 11. februára vo všetkých
členských štátoch.

 V roku 2014 sa do iniciatívy ED 112 zapojili všetky kraje Slovenska. Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému (ďalej len „KS IZS“)
pripravili svoj vlastný program v zmysle požiadaviek sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Primárnym zmyslom všetkých
aktivít bolo zvýšenie povedomia verejnosti o fungovaní čísla tiesňového volania 112 a zníženie počtu neoprávnených hovorov na tiesňovú linku,
ktorých pôvodcom sú vo väčšine prípadov deti. Z tohto dôvodu boli propagačné aktivity koordinačných stredísk zamerané predovšetkým na cieľovú
skupinu detí základných a stredných škôl. Druhou cieľovou skupinou boli v prípadoch niektorých krajov aj dôchodcovia, ktorým boli poskytnuté
základné informácie o fungovaní ČTV 112 a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému prostredníctvom prednášok v domovoch dôchodcov.

Všetky kraje zhodnotili priebeh tohtoročného ED 112 ako veľmi pozitívny a vyjadrili podporu obdobným aktivitám, ktoré odporúčajú organizovať aj v budúcnosti.
Aj touto cestou tak môžeme prispieť k zníženiu počtu neoprávnených hovorov, ktoré môžu blokovaním linky tiesňového volania zamedziť prístup k 112 tým
ľuďom, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Propagačné aktivity majú preto nielen edukačný, ale aj osvetový charakter.   

 
Bratislavský kraj

-  návšteva 25 pozvaných žiakov zo základných škôl aktívnych v súťaži mladých záchranárov s pedagogickým dozorom v KS IZS; 

-  prezentácie ČTV 112, organizácie integrovaného záchranného systému, činnosti KS IZS, HaZZ, ZZS a PZ;

BA1

 
-  program realizovaný v spolupráci s Krajským riaditeľstvom HaZZ, Krajským operačným strediskom ZZS a PZ;

-  vykonanie praktickej ukážky poskytovania prvej pomoci, do ktorej sa aktívne zapájali aj prítomní žiaci;

BA2

 - prehliadka dispečerskej sály KS IZS s možnosťou sledovať prácu operátorov pri prijímaní, vyhodnocovaní a spracúvaní tiesňových volaní, vrátane objasnenia hlavných
    úloh KS IZS v oblasti varovania, vyrozumenia a spolupráce s krízovým štábom;

-  ukážka vybranej hasičskej a policajnej techniky a niektorých činností, organizovanej príslušníkmi Krajského riaditeľstva HaZZ a Krajského riaditeľstva PZ;

 

BA3   


BA4 
-  distribúcia propagačných predmetov 112.     

 

Trnavský kraj

-  návšteva detí z vybraných základných škôl v KS IZS za účasti zástupcov záchranných zložiek Krajského riaditeľstva HaZZ, Krajského riaditeľstva PZ a Krajského operačného strediska ZZS;
-  prezentácia činnosti KS IZS a záchranných zložiek IZS;
-  detský kvíz zameraný na základné otázky spojené s volaním na ČTV 112;
-  prezentácia činnosti KR PZ, KR HaZZ a KOS ZZS pozvanými zástupcami vrátane diskusie;
 
                TT1              TT2

 

- výstava výtvarných prác súťaže „Nakresli svojho Integráčika“;

TT3

 

-  ukážka dispečerských pracovísk KS IZS;
-  ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne;

TT4

- prezentácia organizácie IZS v TT kraji a prezentácia o spôsobe fungovania ČTV 112 v detskom domove v TT + kvíz pre deti;

-  istribúcia propagačných predmetov 112 a cukroviniek zo spoločnosti Figaro, s.r.o.;

-  podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti mestskej televízie mesta Trnava.


 

Trenčiansky kraj

-  workshop pre 22 žiakov vybranej základnej školy v priestoroch KS IZS;
-  prezentácia ČTV 112 a následná diskusia;
-  premietnutie videa „Ako vyhľadať pomoc (zneužívanie čísla 112)“ z projektu Emka to vie;


TN

TN2

 
- prehliadka dispečerskej sály KS IZS a zoznámenie sa s fungovaním ČTV 112 v praxi (reakcie operátorov, lokalizácia a identifikácia volajúceho, ukážky volaní, ako správne
   volať na 112 a aké informácie poskytnúť operátorovi);

TN3

 

- simulované rozhovory s operátorom 112;
- ukážka poskytnutia prvej pomoci;

TN4

 

- distribúcia balíčkov s propagačnými predmetmi;
-  distribúcia propagačných plagátov.

 
Nitriansky kraj

- návšteva 49 detí základnej školy s pedagogickým dozorom v KS IZS;
- prezentácia ČTV 112;


NR1  

NR2

 

 - prehliadka vozidiel HaZZ a PZ, sanitky a KCHL CO, vrátane ukážky prístrojov na meranie nebezpečných látok a rádioaktivity a ochranných pomôcok proti nim;

 


NR3 NR4

- prehliadka KS IZS, činnosti operátorov HaZZ, KOS ZZS a OÚ pri príjme tiesňových volaní a zoznámenie detí s fungovaním ČTV 112 v praxi
   (lokalizácia volajúceho, oprávnené a neoprávnené volania, ukážky hovorov a pod.);
- ukážka poskytnutia prvej pomoci na figuríne a simulovaná akcia v spolupráci s KOS ZZS (nehybne ležiaci človek na chodníku a jeho oživovanie
   dobrovoľníkom z radov žiakov podľa pokynov operátora ZZS);


NR5

 
- ukážky vyhľadávania výbušnín a drog pomocou vycvičených psov pripravené príslušníkmi PZ;

NR6

 
-  simulovaná ukážka volania na ČTV - ako správne žiadať o pomoc, ako sa riadiť pokynmi operátora ZZS a poskytnúť zranenému prvú pomoc (možnosť priamo vyskúšať
    na figuríne pod odborným dozorom operátora).

 


Žilinský kraj

- umiestnenie propagačných letákov o ČTV 112 na obecných tabuliach obecných úradov;
- prednáška na tému ČTV 112 v detskom domove v Necpaloch (fungovanie 112, neoprávnené volania, volanie na 112, obrazové a zvukové nahrávky).

Banskobystrický kraj

- návšteva 120 žiakov vybraných stredných škôl s pedagogickým dozorom;
- prezentácia činnosti KS IZS pri zabezpečovaní príjmu tiesňového volania na ČTV 112;

BB1

 

- prezentácia elektronickej učebnice pre ochranu života a zdravia;
- prezentácia činnosti záchranných zložiek zástupcami HaZZ a PZ;

BB2

 
- prednáška s následnou ukážkou poskytnutia prvej pomoci z KOS ZZS;


BB3

 
- distribúcia propagačných predmetov s logom 112 (taška, reflexná vesta, reflexná páska, nálepka, brožúrka);
- účasť médií: TV Hronka a Revue CO.

 

Prešovský kraj

- návšteva žiakov vybraných základných škôl v KS IZS;
- prezentácia fungovania ČTV 112 a záchranných zložiek zástupcami HaZZ, ZZS a PZ;


PO1      PO2

PO3      PO4

 
- praktické ukážky poskytovania prvej pomoci;


PO5

 

- skúšanie policajnej výstroje;


PO6

 

- prehliadka dispečerskej sály KS IZS a sledovanie práce operátorov a operačných dôstojníkov;


PO7- odovzdanie darčekov v podobe reflexnej vesty, reflexného pásika, resp. šálu s logom 112;
- návšteva zariadenia pre seniorov v Sabinove – prezentácia ČTV 112 a diskusia, distribúcia propagačných predmetov.
PO8 

Košický kraj


- tretí ročník výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“;
- vyhlásenie výsledkov okresných kôl výtvarnej súťaže bude vykonané na jednotlivých OÚ v krajoch vykonané do 15.4.2014;
- víťazi krajských kôl výtvarnej súťaže budú ocenení pri príležitosti krajského kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany v máji 2014;
- informácie o vyhodnotení súťaže, vrátane prípadnej fotodokumentácie, budú zaslané po ukončení krajského kola v máji;
- distribúcia propagačných predmetov vrátane umiestnenie letákov na frekventovaných miestach.