Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Evakuácia

Prehľad plánovaného počtu evakuovaných osôb za Slovenskú republiku k 31.12.2023 (PDF, 192 kB)

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.

Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú úlohy a opatrenia civilnej ochrany, ktorým je napríklad aj evakuácia.

Podrobnosti o plánovaní a zabezpečovaní evakuácie upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. Z.

Evakuáciu členíme na:

1. dlhodobú s možným návratom evakuantov do 72 hodín,

2. krátkodobú s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.

Riadenie a zabezpečovanie evakuácie sa vykonáva na základe vopred spracovaných plánov evakuácie ministerstiev, ostatných
ústredných orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje:

1. z okolia jadrového zariadenia

 a) z pásma A pre všetko obyvateľstvo,

b) z pásma B pre bezprostredné ohrozenú časť obyvateľstva,

c) z bližšie ohrozeného územia pre ohrozenú časť obyvateľstva.

2. z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom
chemickej nebezpečnej látky alebo biologickej nebezpečnej látky,

3. z územia ohrozeného
prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe,

4. z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy alebo teroristického útoku,

5. z územia určeného na
zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Zdenka Šarníková  - oddelenie civilnej ochrany
e-mailová adresa: TA.13G4@ST3YPh.S1FTG3LSp@
tel.: +421 (2) 4859 3304