Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Evakuácia

Evakuácia patrí medzi základné opatrenia kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, ako všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom, organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou.

Evakuácia sa plánuje, zabezpečuje a vykonáva:

a) z okolia jadrového zariadenia,
1. z pásma A  pre všetko obyvateľstvo,
2. z pásma B pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva,
3. z bližšie ohrozeného územia pre ohrozenú časť obyvateľstva,  (veľkosť pásma ohrozenia určuje  Rozhodnutím Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky s odvolaním sa na zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

b)      z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom  chemickej nebezpečnej látky, alebo biologickej nebezpečnej látky,

c)      z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe,

d)     z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy, alebo teroristického útoku,

e)      z územia, určeného  na zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

Na vykonanie a zabezpečenie evakuácie sa priebežne pripravujú evakuačné opatrenia a na praktické vykonanie evakuácie sú pripravené opatrenia odborného zabezpečenia evakuácie v oblasti poriadkovej a bezpečnostnej, dopravnej, zdravotníckej, zásobovacej a veterinárnej, na riadení ktorých sa podieľajú z úrovne republiky príslušné rezorty.

Riadenie a zabezpečovanie evakuácie sa vykonáva na základe vopred spracovaných plánov evakuácie ministerstiev, ostatných ústredných orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Riadenie evakuácie po jej vyhlásení

V objekte riadi evakuáciu právnická osoba alebo fyzická osoba  - podnikateľ prostredníctvom štábu civilnej ochrany.

V obci riadi a zabezpečuje evakuáciu starosta obce a prostredníctvom evakuačnej komisie obce alebo krízového štábu.

V okrese riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta okresného úradu a prostredníctvom evakuačnej komisie okresu alebo krízového štábu, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územie obce v územnom obvode okresného úradu.

V územnom obvode kraja riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta okresného úradu v sídle kraja a prostredníctvom evakuačnej komisie kraja alebo krízového štábu, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územný obvod okresného úradu.

Starosta obce, primátor mesta, prednosta okresného úradu a prednosta okresného úradu v sídle kraja si môže vytvoriť evakuačnú komisiu ako svoj odborný poradný orgán.

 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

PhDr. Veronika Snováková
TA.13G4@S1FTS1F3A.STG3FLY1@
tel: +421 (2) 4859 3304