Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Hlásna a informačná služba

Informačný systém civilnej ochrany

(vyhláška MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov )

tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany, pričom

a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti,

b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií.

 

Hlásna služba sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany (ďalej len "varovacie a vyrozumievacie centrum") a technické prostriedky na území, pre ktoré sú určené. Pôsobnosť varovacích a vyrozumievacích centier sa zhoduje so správnym usporiadaním Slovenskej republiky.

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej len "varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb") sa technicky zabezpečujú

a) sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,

b) prostredníctvom rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,

c) domácimi rozhlasmi, 1) ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy, 2)

d) miestnymi informačnými prostriedkami obce,

e) systémami automatizovaného vyrozumenia,

f) prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí.

Informačná služba civilnej ochrany (zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií) sa zabezpečuje prostredníctvom pracovísk informačných miest informačnej služby civilnej ochrany (ďalej len "informačné miesto").

Pracoviská:

a) ministerstva,

b) krajského úradu,

c) okresného úradu,

d) samosprávneho kraja,

e) obce,

f) právnickej osoby,

g) fyzickej osoby - podnikateľa.

Zber informácií sa vykonáva

a) pozorovaním,

b) sledovaním a výberom údajov z telemetrických monitorovacích sietí,

c) sledovaním predpovedí meteorologických, hydrologických, seizmologických a iných špecializovaných pracovísk,

d) výberom údajov z informácií orgánov štátnej správy, z informácií orgánov územnej samosprávy a z informácií právnických osôb a fyzických osôb,

e) výberom údajov z informácií kontaktných informačných miest štátov a medzinárodných organizácií.7)

Pravidelné informácie (obsahujú údaje  na spracovanie a aktualizáciu analýzy možných mimoriadnych udalostí, plánovanie opatrení civilnej ochrany, ktoré sa predkladajú prijímaciemu informačnému miestu v ním určených termínoch, forme a obsahu a  o stave a priebehu záchranných prác alebo evakuácie a vypracúvajú sa po vyhlásení mimoriadnej situácie)  sa predkladajú územne príslušnému informačnému miestu denne so stavom k 06.00 hod. a k 18.00 hod., a to

a) informačné miesto právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa informačnému miestu obce do 06.30 hod. a do 18.30 hod.,

b) informačné miesto obce informačnému miestu okresného úradu do 07.00 hod. a do 19.00 hod.,

c) informačné miesto okresného úradu informačnému miestu krajského úradu do 08.00 hod. a do 20.00 hod.,

d) informačné miesto krajského úradu informačnému miestu ministerstva do 09.00 hod. a do 21.00 hod.

Nepravidelné informácie sa predkladajú územne príslušným informačným miestam ihneď bez ohľadu na predchádzajúce vyžiadanie, ak obsahujú údaje o

a) ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti,

b) tendencii vývoja mimoriadnej udalosti,

c) potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,

d) vyhlásení alebo odvolaní mimoriadnej situácie,

e) zmene radiačnej, chemickej alebo biologickej situácie,

f) zmene meteorologickej a hydrologickej situácie,

g) dosiahnutí pohotovosti na plnenie úloh jednotiek civilnej ochrany,

h) dosiahnutí pohotovosti evakuačnej komisie9) a evakuačného zariadenia, 10)

i) čase a stave začatia alebo skončenia záchranných prác,

j) čase a stave začatia a skončenia evakuácie,

k) udalosti, ktorá narúša záchranné práce alebo evakuáciu.

(6) V nepravidelných informáciách podľa odseku 5 sa uvádzajú

a) dátum, čas, miesto udalosti alebo stavu,

b) stručný a výstižný opis udalosti, požiadavky alebo stavu,

c) doplňujúce údaje,

d) kontaktné údaje odosielajúceho informačného miesta a čas odoslania.

Informácie sa prenášajú v tomto poradí:

a) informácie o vzniku mimoriadnej udalosti,

b) informácie o potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,

c) informácie o vyhlásení a o odvolaní mimoriadnej situácie,

d) informácie o radiačnej, chemickej a biologickej situácii,

e) informácie o meteorologickej a hydrologickej situácii,

f) ostatné nepravidelné a pravidelné informácie.Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Adam Regec
TA.13G4@QYIYL.4SPS@ 
tel: +421 (2) 4859 3033