Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Krízový plán obce/mesta

Krízový plán obce/mesta

(návrh v legislatívnom štádiu)

Krízovým plánom sa rozumie súhrn krízových opatrení a postupov k riešeniu krízovej situácie.

Kvalitný proces plánovania na úrovni obcí, miest závisí od pochopenia jeho obsahu, cieľov a východísk, špecifík analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, rizík a cieľov ochrany obyvateľstva. Vypracovanie (krízového) plánu ochrany obyvateľstva posudzujeme v dvoch rovinách: 

  • vonkajšie – plošné ohrozenia územia s potenciálnymi vnútornými ohrozovateľmi na konkrétnom území, s ich posúdenými a vypracovanými rizikami (vlastnými havarijnými plánmi) a vyhodnotenými zdrojmi ohrozenia, taktiež  aj podľa vnútorných rizík ohrozenia na území, použitie východísk z analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, 
  • vnútorné – vnútorný plán ochrany subjektov s vlastnými havarijnými plánmi   a charakteristikami územia obcí, miest a  organizácií na konkrétnom území. V tejto súvislosti tak isto berieme do úvahy tzv. cezhraničné ohrozenie z okolitých štátov. Ide tu o plánovanie vzájomnej pomoci pri rozsiahlych prírodných katastrofách a technologických haváriách.

Štruktúra a obsah krízového plánu obce/mesta

(1)     Dokumentácia krízového štábu,

(2)     Plán ochrany obyvateľstva, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti a  vypracúva  sa v štruktúre a obsahu nasledovne

a) Výpis z analýzy územia okresu z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí pre potrebu obce/mesta,

b) plán

1. evakuácie,

2. ukrytia,

3. materiálno-technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany,

4. prípravy na civilnú ochranu,

c)  dokumentáciu

1. riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti a koordinácie síl a prostriedkov využiteľných počas mimoriadnej udalosti s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby na riadenie záchranných prác,

2. opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,

3. protiradiačných opatrení,

4. protichemických opatrení vrátane opatrení na zvládnutie možných scenárov závažnej priemyselnej havárie uvedených v bezpečnostnej správe a vzhľadom na možný domino efekt, ako aj opatrenia havarijnej pripravenosti,

5. protibiologických opatrení,

6. núdzového zásobovania a núdzového ubytovania.

(3)     Povodňový plán, ktorý tvorí povodňový plán záchranných prác. Súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú vypracúvané na základe všeobecne záväzného nariadenia obce,

(4)     Dokumentácia opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva na území ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe (týka sa oba obcí v ohrozenom priestore),

(5)     Výpisy z havarijných plánov objektov, ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť obyvateľstvo obce. 

Legislatíva: 

  • zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 129/ 2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a  o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.