Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Medzinárodné orgány a organizácie

Medzinárodné orgány (international organs) sú orgány ustanovené štátom, ktoré konajú nielen v mene jedného štátu ako jeho štátne orgány, ale aj v mene viacerých účastníckych štátov. Medzinárodné orgány sa ustanovujú dohodou účastníckych štátov.

Medzinárodné organizácie(international organisations) sú združenia štátov, ktoré na základe právneho aktu, ktorým boli zriadené, majú vlastné stále orgány a vykonávajú trvalé úlohy, uložené im členskými štátmi. Medzinárodné organizácie vznikajú na základe medzinárodnej zmluvy. Táto zmluva má odlišnú štruktúru i obsah od bežných medzinárodných zmlúv, ktoré iba regulujú vzájomné vzťahy medzi štátmi.

Orgány a inštitúcie európskej únie:

http://www.europskaunia.sk/organy_a_institucie
http://www.europskaunia.sk/medzinarodne_organizacie

SPOLUPRÁCA V EURÓPE

Európska únia                                                                                  
http://europa.eu/        
Rada Európy                                                                                    
www.coe.int          
Európska organizácia pre jadrový výskum                                      
www.cern.ch
Európska konferencia civilného letectva                                         
www.ecac-ceac.org
Energetická charta                                                                           
www.encharter.org 
Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín                 
www.eppo.org
Európska organizácia telekomunikačných satelitov                         
www.eutelsat.org

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Organizácia Severoatlantickej zmluvy                                             
www.nato.int
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe            
www.osce.org
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu                                 
www.iaea.org
Stála medzinárodná komisia pre skúšky ručných strelných zbraní  
www.unms.sk/?cip
Organizácia pre zákaz chemických zbraní                                       
www.opcw.org

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV (OSN) A JEJ ORGÁNY

Organizácia spojených národov                                                       
www.un.org 
Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj                                              
www.un.org/esa/sustdev
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo                                    
www.fao.org
Medzinárodná organizácia civilného letectva                                  
www.icao.int
Medzinárodná organizácie práce                                                     
www.ilo.org
Medzinárodná námorná organizácia                                                
www.imo.org
Medzinárodná telekomunikačná únia                                              
www.itu.int
Konferencia OSN pre obchod a rozvoj                                           
www.unctad.org
Hospodárska komisia OSN pre Európu                                           
www.unece.org 
Program OSN pre životné prostredie                                              
www.unep.org
Populačný fond OSN                                                                                  
www.unfpa.org                  
Centrum OSN pre ľudské osídlenie                                                
www.unhabitat.org
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru   
www.unesco.org
Slovenská komisia pre UNESCO                                                    
www.unesco.sk 
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov                                 
www.unhcr.ch
Detský fond OSN v SR                                                                  
www.unicef.sk
Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj                                       
www.unido.org
Svetová poštová únia                                                                                  
www.upu.int
Svetový potravinový program                                                         
www.wfp.org
Svetová zdravotnícka organizácia                                                   
www.who.int
Svetová organizácia duševného vlastníctva                                    
www.wipo.int 
Svetová meteorologická organizácia                                               
www.wmo.int
Svetová organizácia cestovného ruchu                                            
www.world-tourism.org

OSTATNÉ MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

Svetová obchodná organizácia                                                        
www.wto.org
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj                           
www.oecd.org
Medzinárodná energetická agentúra                                                
www.iea.org
Agentúra pre atómovú energiu                                                        
www.nea.fr 
Medzinárodný úrad pre výstavníctvo                                              
www.bie-paris.org
Medzinárodný ústav chladiarenskej techniky                                 
www.iifiir.org
Spoločná organizácia INTEROCEANMETAL                              
www.iom.gov.pl
Medzinárodné združenie pre kontrolu osív                                     
www.ista.org 
Medzinárodný epizootický úrad                                                      
www.oie.int 
Medzinárodný úrad pre vinárstvo a víno                                         
www.oiv.int 
Organizácia pre spoluprácu železníc                                    
www.osjd.org 
Medzinárodná organizácia pre kávu                                                
www.ico.org
Medzinárodná organizácia pre kakao                                              
www.icco.org
Medzinárodná organizácia kriminálnej polície                                
www.interpol.int
Medzinárodná organizácia na ochranu nových druhov rastlín        
www.upov.int
Medzinárodná colná organizácia                                                     
www.wcoomd.org
Medzinárodná organizácia pre migráciu                                          
www.iom.int

MEDZINÁRODNÁ REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Visegradská štvorka                                                                      
www.visegradgroup.org
Medzinárodný visegradský fond                                                     
www.visegradfund.org
Stredoeurópska iniciatíva                                                                
www.ceinet.org
Pracovné spoločenstvo podunajských krajín                                   
www.argedonau.at 
Africká, karibská a pacifická skupina štátov                                   
www.acpsec.org 
Ázijsko-pacifická ekonomická spolupráca
www.apec.org
Liga arabských štátov                                                                      
www.arableagueonline.org 
Združenie národov juhovýchodnej Ázie                                         
www.aseansec.org
Fórum Ázia – Európa                                                                      
www.aseansec.org 
Africká únia                                                                                     
www.africa-union.org
Čiernomorská hospodárska spolupráca                                            
www.bsec.gov.tr 
Rada krajín Baltského mora                                                            
www.cbss.org 
Európske združenie voľného obchodu                                           
www.efta.int
Americká zóna voľného obchodu                                                   
www.ftaa-alca.org 
Skupina 8                                                                                         
www.g7.utoronto.ca 
Skupina 20                                                                                       
www.g20.org 
Skupina 77                                                                                       
www.g77.org
Združenie voľného obchodu Južnej Ameriky                                 
www.mercosur.org.uy
Severoamerická zóna voľného obchodu                                          
www.nafta-sec-alena.org
Hnutie nezúčastnených krajín                                                          
www.nam.gov.za 
Organizácia arabských krajín vyvážajúcich ropu                             
www.oapecorg.org
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu                                              
www.opec.org
Zoskupenie južnej Ázie pre regionálnu spoluprácu                         
www.saarc-sec.org 

ZMIEŠANÉ A ZAHRANIČNÉ OBCHODNO-PRIEMYSELNÉ KOMORY
 

Nemecká priemyselná a obchodná komora                                     
www.dihk.sk 
Slovensko-maďarská obchodná komora                                          
www.sopk.sk/lu/sk
Slovensko-poľská obchodná komora                                              
www.spok.sk
Slovensko-rakúska obchodná komora                                             
www.sohk.sk

MEDZINÁRODNÉ FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Svetová banka                                                                                             
www.worldbank.org 
Medzinárodný menový fond                                                                       
www.imf.org
Európska banka pre obnovu a rozvoj                                               
www.ebrd.org
Európska investičná banka                                                              
www.eib.org 
Ázijská rozvojová banka                                                                  
www.adb.org
Africká rozvojová banka                                                                 
www.afdb.org
Severoamerická rozvojová banka                                                    
www.nadbank.org 

MEDZINÁRODNÉ SÚDNE INŠTITÚCIE 

Medzinárodný súdny dvor                                                              
www.icj-cij.org
Medzinárodný trestný súd                                                               
www.icc-cpi.int
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu                     
www.icty.org
Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu                                               
www.ictr.org 
Súdny dvor Európskych spoločenstiev (ES)                                               
curia.eu.int
Európsky súd pre ľudské práva                                                       
www.echr.coe.int

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: