Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Orgány krízového riadenia

Orgány krízového riadenia v Slovenskej republike

(prehľad orgánov krízového riadenia a príslušná legislatíva)

Orgány krízového riadenia sa zaoberajú riadením procesov, ktoré súvisia s riešením kríz.

Orgánmi krízového riadenia sú:

 • vláda Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,
 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
 • Národná banka Slovenska,
 • bezpečnostná rada kraja
 • okresný úrad
 • bezpečnostná rada okresu
 • obec

Výkonným orgánom orgánu krízového riadenia je krízový štáb. Krízový štáb nie stálym orgánom, aktivuje sa až pri bezprostrednom nebezpečenstve vzniku krízovej situácie alebo pri vyhlásení krízového stavu, pôsobí iba dočasne.

Problematiku orgánov krízového riadenia upravujú:

a)      bezpečnostné rady

 • Ústavný zákon NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 110/2004 Z. z o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru
 • Štatút Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky schválený uznesením vlády SR č. 1177/2004 (z 8.decembra 2004), zmeny a doplnenia schválené uznesením č. 702/2015 (z 16.decembra  2015)
 • Rokovací poriadok Bezpečnostnej rady kraja schválený uznesením vlády SR č. 152/2017 (z 5. apríla 2017)

b)      krízové štáby

       Zákon NR SR č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov)

Prehľad najdôležitejších činností a právomocí orgánov krízového riadenia

Pozn.: nasledujúci text predstavuje len selektívny výber najdôležitejších činností orgánov krízového riadenia.  Záujemcom o viac informácií odporúčame preštudovanie uvedenej legislatívy.

1)  Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR)

- predsedom BR SR je predseda vlády

- podpredsedom BR SR je podpredseda vlády poverený predsedom BR SR

Okrem predsedu vlády SR (predsedu BR SR) sú členmi BR SR:

 • minister financií
 • minister obrany
 • minister vnútra
 • minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • minister hospodárstva
 • minister dopravy a výstavby
 • minister spravodlivosti
 • minister zdravotníctva

Prezident SR má právo navrhovať zvolanie Bezpečnostnej rady a zúčastňovať sa na jej zasadnutiach.

Pôsobnosť BR SR:

       v mieri = poradný orgán (podieľa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému SR, vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v SR a vo svete, pripravuje pre vládu návrhy /okrem iných/ na riešenie vzniknutej krízovej situácie; a ďalšie činnosti)

       v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu ak je znemožnená činnosť vlády, vykonáva jej ústavné právomoci (s výnimkami)      

2) Bezpečnostná rada kraja

Predsedom bezpečnostnej rady kraja je prednosta okresného úradu v sídle kraja. Ďalšími členmi sú:

a) zástupca ozbrojených síl určený Ministerstvom obrany SR,

b) riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru,

c) riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,

d) predseda vyššieho územného celku

Úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady kraja spojené s jej činnosťou zabezpečuje odbor krízového riadenia okresného úradu v sídle kraja.

Bezpečnostná rada kraja:

 • na základe vyhodnotenia bezpečnostnej situácie pripravuje a prijíma opatrenia na zaistenie bezpečnosti kraja a návrhy na riešenie krízových situácií v súčinnosti s bezpečnostnými radami okresov, štátnymi orgánmi a vyšším územným celkom a predkladá ich Bezpečnostnej rade SR
 • je oprávnená ukladať záväzné úlohy subjektom v územnom obvode kraja prostredníctvom svojich členov a vyžadovať informácie o ich plnení na základe prijatých uznesení BR kraja

V čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu bezpečnostná rada kraja:

 • koordinuje činnosť obvodných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení

3) Bezpečnostná rada okresu

 • vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v územnom obvode okresného úradu
 • pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu v územnom obvode okresného úradu a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie

Predsedom bezpečnostnej rady okresu je prednosta okresného úradu. Bezpečnostná rada okresu v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace so zachovávaním alebo s obnovou demokratického poriadku, s organizovaním činnosti na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia, so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a verejného poriadku a iné činnosti.

Na zabezpečenie plnenia uvedených úloh bezpečnostná rada okresu ukladá úlohy iným štátnym orgánom a obciam v obvode svojej územnej pôsobnosti.

V čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu bezpečnostná rada okresu:

 • koordinuje činnosť okresných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom a obvodným úradom v sídle kraja pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.

 

4) Vláda (okrem iných činností):

 • prijíma opatrenia na predchádzanie krízovým situáciám a na ich riešenie,
 • riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie i pri príprave na ňu, rozhoduje o použití účelovej rezervy finančných prostriedkov,
 • rozhoduje o vyžiadaní pomoci zo zahraničia,
 • zriaďuje ústredný krízový štáb

 

ústredný krízový štáb (jeho predsedom je minister vnútra SR) okrem iných činností:

 • v období krízovej situácie koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, krízových štábov a ďalších zložiek.
 • spolupracuje s BR SR pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie,
 • kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou pri riešení krízovej situácie.

5)  ministerstvá (okrem iných činností):

 • zriaďujú krízový štáb,
 • vedú prehľady zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzujú ich prijímajú opatrenia na odstránenie ich príčin, rozhodujú o opatreniach na riešenie krízových situácií

6)  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (navyše k činnostiam ministerstiev):

 • zabezpečuje činnosť ústredného krízového štábu a organizuje jeho odbornú prípravu
 • organizuje a riadi prípravu orgánov štátnej správy a samosprávy, koordinuje činnosť orgánov krízového riadenia pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení, koordinuje prípravu krízových štábov ministerstiev(a iné činnosti)

7) Okresný úrad (okrem iných činností):

 • plní úlohy civilnej ochrany,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
 • zriaďuje krízový štáb,
 • koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení,
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom.

8) Obec (okrem iných činností):

 • plní úlohy civilnej ochrany,
 • zriaďuje krízový štáb,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
 • vyžaduje poskytnutie pomoci od okresného úradu,
 • zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce,
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom a okresným úradom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení.

 

Pozn.: úlohy pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení plní aj Národná banka Slovenska.

Kontaktné osoby pre ďalšie informácie:

UPOZORNENIE:  otázky či podnety týkajúce sa opatrení voči ochoreniu COVID-19 spôsobeného korona vírusom, zasielajte na TA.13G4@LTAFO3G@. Pred tým prosíme posúďte, či sa váš dotaz týka kompetencií Ministerstva vnútra SR, alebo napríklad rezortov zdravotníctva, dopravy, hospodárstva, školstva, zahraničných vecí, alebo Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších inštitúcií. Predídete tým zdržaniu spracovania odpovede, nakoľko otázok/podnetov je každodenne mimoriadne množstvo a mnohé sú mimo kompetencií našej sekcie, takže následne musíme oslovovať iné subjekty.

Zároveň upozorňujeme, že pracovisko uvedenej info linky TA.13G4@LTAFO3G@ nie je súčasťou Ústredného krízového štábu, ani iných krízových štábov. Rovnako pracovisko info linky nie je súčasťou Policajného zboru a Sekcia krízového riadenia nemá dosah na prácu polície.

Vzhľadom na uvedené veľké množstvo dotazov, prosíme o trpezlivosť. Prax tiež ukazuje, že na mnohé otázky v danej chvíli nemusia existovať odpovede, nakoľko konkrétna oblasť ešte nemusí byť ošetrená príslušnými rozhodnutiami vlády SR, Ústredného krízového štábu a ďalších orgánov.

Ďakujeme za pochopenie!

 

Kontakt pre otázky mimo oblasť „COVID-19“: