Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Krízový plán kraja

Krízový plán kraja

(návrh v legislatívnom štádiu)

Krízovým plánom sa rozumie súhrn krízových opatrení a postupov k riešeniu krízovej situácie.

Kvalitný proces plánovania na úrovni okresu v sídle kraja závisí od pochopenia jeho obsahu, cieľov a východísk, špecifík analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, rizík a cieľov ochrany obyvateľstva.

Štruktúra a obsah krízového plánu kraja

(1)     Analýza územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

(2)     Dokumentácia bezpečnostnej rady,

(3)     Dokumentácia krízového štábu,

(4)     Dokumentácia na úseku integrovaného záchranného systému – Plán poskytovania pomoci,

(5)     Plán ochrany obyvateľstva, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti a  vypracúva  sa v štruktúre a obsahu nasledovne

a) závery a odporúčania z analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí,

b) plán

1. evakuácie,

2. ukrytia,

3. materiálno-technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany,

4. prípravy na civilnú ochranu,

c) dokumentáciu

1. riadenia záchranných prác pre jednotlivé mimoriadne udalosti a koordinácie síl a prostriedkov využiteľných počas mimoriadnej udalosti s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby na riadenie záchranných prác,

2. opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,

3. protiradiačných opatrení,

4. protichemických opatrení vrátane opatrení na zvládnutie možných scenárov závažnej priemyselnej havárie uvedených v bezpečnostnej správe a vzhľadom na možný domino efekt, ako aj opatrenia havarijnej pripravenosti,

5. protibiologických opatrení,

6. núdzového zásobovania a núdzového ubytovania.

(6)     Povodňový plán, ktorý tvorí povodňový plán zabezpečovacích prác a povodňový plán záchranných prác,

(7)     Dokumentácia opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva na území ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe,

(8)     Dokumentácia na úseku hospodárskej mobilizácie – krízový plán,

(9)     Dokumentácia na úseku obrany štátu.

Legislatíva: 

 • zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 129/ 2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a  o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,
 • zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona
  č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.