Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany v školskom roku 2019/2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v gescii sekcie krízového riadenia vyhlasuje XXVI. ročník Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaž organizuje odbor krízového riadenia Okresného úradu v spolupráci s okresnými úradmi  vo vlastnom kraji.

Súťaž je trojkolová – okresné kolo – krajské kolo – majstrovstvá SR.

Okresné kolo:

organizuje okresný úrad vo svojom plánovanom termíne. O termíne a mieste konania okresného kola informuje školy na svojom území. Uskutoční sa najneskôr 10 dní pred konaním krajského kola. O termíne konania okresného kola informuje sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, oddelenie prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu, kontakt: TA.13G4@STJF1.ORFPHL@ .

Krajské kolo:

organizuje okresný úrad v sídle kraja. Oznámi termín a miesto konania krajského kola sekcii a na okresy v kraji. Tieto informujú postupujúce školy z okresného kola.

O termíne konania krajského kola informuje sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, oddelenie prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu, kontakt: TA.13G4@STJF1.ORFPHL@ .

Majstrovstvá SR:

organizuje sekcia KR MV SR a vybraný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s okresnými úradmi vybraného kraja 17.-19.6.2020.

Organizátori a súťažiaci sa pri príprave a realizácii okresných, krajských kôl a majstrovstiev SR riadia pravidlami súťaže ustanovenými v Organizačnom poriadku súťaže, podľa vlastných Propozícií vydaných na organizovanie okresného, krajského kola/majstrovstiev SR a podľa Metodickej príručky mladých záchranárov CO a jej príloh.

Informácia o zmenách v organizovaní Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany a usmernenie k účasti na okresnom kole súťaže v šk. roku 2019/2020:


Vážený pedagógovia,
obsah súťaže je zameraný na overenie vedomostí a zručností žiakov získaných v rámci výučby prierezovej témy „Ochrana života a zdravia“ ŠVP pre II. stupeň základných škôl. Súťaže sa môžu zúčastniť aj žiaci 8-ročných gymnázií od prímy do kvarty vrátane.

Zmena v súťažných disciplínach:

V súťažnej disciplíne hasenie malých požiarov pribudlo určenie správneho ručného hasiaceho prístroja s možnosťou získania 5 bodov.

V súťažnej disciplíne streľba zo vzduchovej pušky sa bude po novom strieľať na bodovacie terče umiestnené v lapačoch s maximálnou dosiahnutou hodnotou pri 3 súťažných výstreloch: 30 bodov jednotlivec x 4 súťažiaci v družstve = 120 bodov..

Po týchto úpravách sa mení maximálna hodnota bodov získaných vo všetkých disciplínach na 686 bodov.

Vzhľadom k príprave súťaže Vás žiadame o zaslanie informácie o účasti družstva Vašej školy na okresnom kole súťaže v zmysle pokynov od Vášho okresného úradu. V informácii nie je potrebné uvádzať mená žiakov, tie škola zašle v záväznej prihláške spolu s vyplneným formulárom o súhlase so spracovaním osobných údajov.

Pozvánku, Propozície, formulár záväznej prihlášky a formulár o súhlase so spracovaním osobných údajov zašle Okresný úrad najneskôr mesiac pred konaním okresného kola školám, ktoré sa predbežne prihlásia do termínu aký uvedie Okresný úrad.

Okresný úrad vytvorí na základe požiadania škôl podmienky pre družstvá na nácvik technických disciplín – streľba zo vzduchovky, hasenie malých požiarov džberovkou, zapožičia ochranné masky CO na nácvik a súťaž. Termíny nácvikov a zapožičania ochranných masiek zašle  školám, ktoré o to požiadajú. Školy svoju požiadavku zašlú elektronickou poštou hlavnému rozhodcovi súťaže, ktorý bude uvedený v Propozíciách.

 V „Dokumentoch na stiahnutie“ nájdete pre prípravu družstiev „Metodickú príručku" s prílohami, Organizačný poriadok, ktorý  je registrovaný na MŠVVaŠ SR pod č. 2017/12394:2-10B0 v kategórii C, Štatút súťaže a „Vzorové Propozície“ pre okresné úrady, ktoré tieto  Vám zašlú upravené podľa vlastných podmienok.

Priebeh a výsledky súťaže MZ CO je možné  prezrieť si na stránkách:

Facebook : Civilná ochrana & 112  https://www.facebook.com/civilnaochrana112/?ref=bookmarks a na stránke minv: http://www.minv.sk/?smzCO.

Aktuálne informácie o súťaži nájdete aj na web stránke odboru krízového riadenia Okresného úradu v informačnom bloku  o súťaži.

Tešíme sa na Vás, milí mladí priatelia !Ing. Rudolf Vozka
Sekcia krízového riadenia
odbor civilnej ochrany a krízového plánovania
Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29

 tel.:      02 4859 3012
mob.:   0902 608 453
e-mail: TA.13G4@STJF1.ORFPHL@