Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Národný program vzdelávania pre IZS

Školiace strediská

Národný program vzdelávania pre IZS
Európsky sociálny fond        Zamestnanosť a sociálna inklúzia
    


     www.esf.gov.sk

 

Názov projektu:

Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka
v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu.

Miesto realizácie projektu:

Centrum účelových zariadení MV SR - Stredisko SIGNÁL - Piešťany
Centrum účelových zariadení MV SR -  Nitra
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru - Žilina
Centrum účelových zariadení MV SR - Slovenská Ľupča
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá  - Liptovský Ján
Centrum účelových zariadení MV SR -  Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola Policajného zboru - Košice
Záchranná brigáda HaZZ -  Humenné
Výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru - Lešť

Hlavný cieľ projektu:

Pripraviť zamestnancov IZS v pôsobnosti MV SR na zavedenie nových prístupov
k poskytovaniu záchranných služieb v súlade s normami a očakávaniami EÚ.Špecifické ciele projektu:
 
-  preškoliť zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS v pôsobnosti MV SR
    na nástroje a metodiky riadenia IZS
-  zvýšiť jazykovú úroveň zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS
   v pôsobnosti MV SR
-  zvýšiť PC a IKT zručnosti zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS  MV SR
   s dôrazom na špecifické potreby IZS
-  preškoliť vybraných zamestnancov v moderných metódach riadenia - v projektovom riadení  
   preškoliť manažérov IZS na viacerých úrovniach riadenia v oblasti komunikačných zručnosť    a osobného rozvoja
-  vypracovať kompetenčný model pracovníkov a pracovných pozícií zapojených do budovania
   a výkonu IZS

Účelnosť navrhovaného projektu:

Určenie cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu:

Do projektu budú zapojení zamestnanci záchranných a riadiacich zložiek IZS  v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR pracujúcich v 7 krajoch, a to: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj,
Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj ,Prešovský kraj.

Do projektu sú vybraní zamestnanci týchto zložiek:

Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, a Sekcia krízového riadenia
MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbory krízoveho riadenia
okresných úradov, okresné úrady.Pracovné zaradenie vybraných zamestnancov:

Výkonné pozície:

príslušníci PZ, príslušníci HaZZ zaradení na veliteľské funkcie, vybraní zamestnanci KCHL,
záchranári oblastných stredísk HZS.


Stredná úroveň riadenia:

operátor európskeho čísla tiesňového volania 112, operátor/operačný dôstojník operačného
strediska IZS – HZS, operační dôstojníci krajských riaditeľstiev HaZZ, operační dôstojníci
okresných riaditeľstiev HaZZ, starší referenti  a referenti operačných stredísk PZ, služobní
psychológovia, centrá podpory - zamestnanci MV SR zodpovední za správu serverov
a  manažment procesov súvisiacich s aplikáciou a údržbou systémov využívaných  IZS,
vybraní zamestnanci odborov krízového riadenia okresných úradov, zamestnanci úradu hraničnej
a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru v Prešove, Sobranciach a v Banskej Bystrici.


Vyššia úroveň riadenia:

velitelia zásahov základných záchranných zložiek IZS - HZS,  vedúci KCHL, vedúci operatívno -
– technických oddelení KR HaZZ, vedúci prevádzkovo – technických oddelení OR HaZZ,
vedúci oddelení IZS a operačného riadenia HaZZ – KR HaZZ, vedúci zmien operačných
stredísk PZ, vedúci zmien KS IZS.


Najvyššia úroveň riadenia:

prednostovia okresných úradov, riaditelia krajských riaditeľstiev PZ, riaditelia krajských riaditeľstiev
HaZZ, riaditeľ HZS, vedúci odborov krízoveho riadena okresných úradov, riaditelia okresných
riaditeľstiev PZ,riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ, riaditelia oblastných stredísk HZS, vedúci
koordinačných stredísk IZS
 

Charakteristika potrieb cieľovej skupiny:

Na zabezpečenie nových úloh vyplývajúcich zo zmeny politiky štátu k budovaniu
integrovaného záchranného systému (IZS) vyplývajú tieto potreby:
- jazykové vzdelávanie
- efektívne využívanie informačných technológií, vrátane aplikácií určených na príjem
  a spracovanie tiesňovéj výzvy, vysielanie sil a prostriedkov, varovanie obyvatelov a vyrozumenie
  orgánov krízového riadenia
- osobnostný rozvoj a komunikačné zručnosti v kontexte role a požadovaných kompetencií
- krízová intervencia a psychosocialna podpora zasahujúcich a zasiahnutým
- projektové riadenie
- funkčné vzdelávanie orientované na zlepšenie a prehlbovanie odbornej spôsobilosti
  riadiacich pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia integrovaného záchranného systémuAktivita 1: Školenie zamestnancov na nástroje a metodiky riadenia IZS

Podaktivita 1.1.: Kurz „Telekomunikácia pre tiesňové volanie a riadenie odozvy
                           na udalosť (tiesňové čísla 112, 150, 158 a číslo HZS 18300)“
Podaktivita 1.2.: Kurz „Integrovaná odozva na udalosť, riadenie a koordinácia
                          - strategická úroveň riadenia“
Podaktivita 1.3.: Kurz „Integrovaná odozva na udalosť, riadenie a koordinácia
                          - operačná úroveň riadenia“
Podaktivita 1.4.: Kurz „Integrovaná odozva na udalosť, riadenie a koordinácia
                          - taktická úroveň riadenia“
Podaktivita 1.5.: Kurz „Riadenie zásahov vo vzťahu IZS pri požiari“
Podaktivita 1.6.: Kurz „Právne minimum pre zasahujúce zložky IZS“
Podaktivita 1.7.: Kurz „Vzájomné presahy výkonu IZS a riešenie problematiky
                          Schengenského priestoru“
Podaktivita 1.8.:Kurz „Krízová intervencia a psychosociálna  podpora zasahujúcich a zasiahnutým.


Aktivita 2: Jazykové školenia pre vybraných zamestnancov

Podaktivita 2.1.: Jazykové vzdelávanie  „Nemecký jazyk“ (operátori liniek tiesňových volaní)
Podaktivita 2.2.: Jazykové vzdelávanie  „Anglický jazyk“   (operátori liniek tiesňových volaní)
Podaktivita 2.3.: Jazykové vzdelávanie  „Poľský jazyk“      (operátori liniek tiesňových volaní)
Podaktivita 2.4.: Jazykové vzdelávanie  „Maďarský jazyk“  (operátori liniek tiesňových volaní)
Podaktivita 2.5.: Jazykové vzdelávanie  „Ruský jazyk “       (operátori liniek tiesňových volaní)
Aktivita 3: PC a IT vzdelávanie všeobecného a odborného charakteru

Podaktivita 3.1.: PC vzdelávanie
Podaktivita 3.2.: IT vzdelávanie - systémy podpory a riadenia záchraných zložiek a CO
Podaktivita 3.3.: IT vzdelávanie - GIS
Podaktivita 3.4.: Vybudovanie priestorov pre IT vzdelávanie
Podaktivita 3.5.: Aplikačný server  WebSphere
Podaktivita 3.6.: MS Windows 7
Podaktivita 3.7.: Oracle Database 11g: 2 Day DBA;
Podaktivita 3.8.: Oracle Database 11g: Administration Workshop I
Podaktivita 3.9.: Komunikačné zariadenia Cisco

Aktivita 4: Školenia zamestnancov v oblasti projektového riadenia

Podaktivita 4.1.: Základy projektového riadenia
Podaktivita 4.2.: PRINCE II - FOUNDATION

Aktivita 5.: Osobnostný a komunikačný rozvoj manažérov IZS
                     na viacerých úrovniach riadenia

Aktivita 6.: Vypracovanie kompetenčného modelu pracovníkov
                    a pracovných pozícií zapojených do budovania
                    a výkonu integrovaného záchranného systému