Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

112 Awards

Gratulujeme všetkým víťazom

 

winners awards 2014

Popis kategórií súťaže "112 Awards"

 • Výnimočný občiansky záchranársky čin s podporou 112
  Oceneným sa môže stať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu ku ktorejkoľvek zložke integrovaného záchranného systému na Slovensku. Prihlášku do súťaže môže podať obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  Komisia do výberu zahrnie činy, ktoré sa stali na území Slovenskej republiky medzi dátumami 1.1.2006 a 31.12.2009. V tejto kategórií budú posúdené jednotlivé činy ľudí – neprofesionálov, ktoré výrazne svojou aktivitou napomohli pri záchrane života, zdravia, bezpečnosti pri práci, ochrane životného prostredia, alebo materiálnych hodnôt, pričom v súvislosti s činom bola oprávnene použitá tiesňová linka 112. 
 • Výnimočný profesionálny záchranársky čin a prvá pomoc s podporou 112
  Oceneným sa môže stať ktorýkoľvek obyvateľ Európskej únie, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu ku ktorejkoľvek zložke integrovaného záchranného systému na Slovensku alebo je dobrovoľníkom vo vzťahu ku ktorejkoľvek zložke IZS na Slovensku. Prihlášku do súťaže môže podať obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  Komisia do hodnotenia zahrnie činy, ktoré sa stali na území Slovenskej republiky medzi dátumami 1.1.2006 a 31.12.2009. V tejto kategórií budú posúdené jednotlivé aktivity ľudí – profesionálov, ktoré výrazne napomohli pri záchrane života, zdravia, bezpečnosti pri práci, ochrane životného prostredia, alebo materiálnych hodnôt s využitím integrovanej odozvy (spolupráce zložiek na úrovni KS a pri zásahu) na udalosť v rámci IZS. 
 • Výnimočné koordinačné stredisko
  Oceneným sa môže stať jedno z ôsmych koordinačných stredísk IZS v SR. Prihlášku do súťaže môže podať obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  Komisia hodnotí vlastné aktivity koordinačného strediska v súvislosti s pozitívnym ovplyvňovaním verejnosti v oblasti pôsobenia KS smerom k správnemu využívaniu linky 112 obyvateľstvom, spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, organizáciami tretieho sektora, miestnou samosprávou a inými organizáciami verejnej správy. Komisia bude ďalej hodnotiť miestne iniciatívy smerujúce k zlepšeniu koordinácie medzi zložkami participujúcimi na zabezpečení prevádzky KS. Hodnotené budú aktivity v období 1.1.2006 až 31.12.2009. 
 • Výnimočná národná iniciatíva vo vzťahu k 112
  Oceneným sa môže stať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba zo súkromného sektora alebo organizácia tretieho sektora v SR. Prihlášku do súťaže môže podať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba, organizácia tretieho sektora, obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  V tejto katégorii budú posúdené legislatívne návrhy, návrhy opatrení, zmien interných predpisov, ktorých efekt mal alebo v budúcnosti efekt s podstatným alebo inovatívnym vplyvom na zlepšenie kvality tiesňovej linky 112. 
 • Výnimočná iniciatíva záchranárskej zložky
  Oceneným sa môže stať útvar jednej zo záchranných zložiek podľa zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme alebo útvar Policajného zboru. Prihlášku do súťaže môže podať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba, organizácia tretieho sektora, obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  Komisia hodnotí výnimočné aktivity záchrannej zložky, ktoré napomohli k jeho efektívnejšiemu fungovaniu v rámci integrovaného záchranného systému. Môže ísť o aktivity v nasledovných oblastiach: organizačno – inštitucionálna infraštruktúra, personálna infraštruktúra, vzdelávanie a výcvik, priestorové a materiálno – technické vybavenie, medzinárodná spolupráca a výmena skúseností a interná komunikácia – organizácia súťaží, odborných konferencií a podujatí (nie pre verejnosť). Obdobie za ktoré komisia aktivity hodnotí je 1.1.2006-31.12.2009. )
 • Výnimočná iniciatíva v prospech dostupnosti služby 112 zdravotne znevýhodneným ľuďom
  Oceneným sa môže stať obyvateľ Európskej únie, organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba zo súkromného sektora alebo organizácia tretieho sektora. Prihlášku do súťaže môže podať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba, organizácia tretieho sektora, obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  Komisia hodnotí popularizačné aktivity, odborné príspevky, štúdie, analýzy k možnosti využívať linku 112 zdravotne znevýhodnenými skupinami v období 1.1.2006-31.12.2009 realizované na území Slovenskej republiky. 
 • Výnimočná iniciatíva v prospech projektu palubného tiesňového volanie (eCall)
  Oceneným sa môže stať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba zo súkromného sektora alebo organizácia tretieho sektora. Prihlášku do súťaže môže podať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba, organizácia tretieho sektora, obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  Hodnotené budú aktivity podporujúce včasné a nákladovo efektívne nasadenie systému automatickej aktivácie tiesňovej linky v prípade nehodovej udalosti na ceste (eCall)v Slovenskej republike, napríklad komunikačné aktivity podporujúce informovanie verejnosti o možnostiach systému eCall, úspešné technické testy a pilotné projekty zavedenia systému, medzinárodné aktivity v systéme eCall iniciované v Slovenskej republike a podobne. 
 • Výnimočný príspevok k rozvoju systému včasného varovania obyvateľstva (hlásnej služby)
  Oceneným sa môže stať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba zo súkromného sektora alebo organizácia tretieho sektora. Prihlášku do súťaže môže podať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba, organizácia tretieho sektora, obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  V tejto kategórii komisia hodnotí aktivity, ktoré prispeli k zvýšeniu efektivity hlásnej služby v SR – napríklad technologické riešenia, komunikačné a propagačné aktivity, ale aj organizačno – inštitucionálne či legislatívne opatrenia, ktoré pomohli zlepšiť systém včasného varovania obyvateľstva ako napríklad: vybudovanie autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, ktorý okrem legislatívou stanovenej funkcionality poskytuje aj ďalšie možnosti včasného varovania (osoby so zdravotným hendikepom, využitie netradičných informačných prostriedkov a pod.), vybudovanie integrovaných technických systémov včasného varovania na území obce alebo mesta (miestny rozhlas, siréna, káblová televízia, a pod.). 
 • Výnimočná aktivita v oblasti osvety a vzdelávania o čísle tiesňového volania 112
  Oceneným sa môže stať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba zo súkromného sektora alebo organizácia tretieho sektora. Prihlášku do súťaže môže podať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba, organizácia tretieho sektora, obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  V tejto kategórii komisia hodnotí projekty z oblasti marketingovej komunikácie a vzdelávania verejnosti v SR – napríklad reklamné kampane, tlačoviny, interné médiá, internetové projekty, partnerstvá s organizáciami z komerčného a neziskového sektora, partnerstvá so vzdelávacími inštitúciami, propagačné akcie, aktivity public relations (vzťahy s médiami), ktoré na základe merateľných výsledkov prispeli k podpore správneho používania tiesňovej linky 112 verejnosťou. Obdobie za ktoré komisia projekty hodnotí je 1.1.2006-31.12.2009. 
 • Výnimočná vízia rozvoja linky 112
  Oceneným sa môže stať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba zo súkromného sektora alebo organizácia tretieho sektora. Prihlášku do súťaže môže podať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba, organizácia tretieho sektora, obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  Komisia hodnotí vízie zmien v rámci manažmentu tiesňovej linky 112 v SR, ktoré boli v obdobi 1.1.2006 až 31.12.2009 formulované a prezentované verejnosti alebo na odborných fórach v podobe prednášok, odborných článkov v médiách, internetových stránkach a podobne. Hodnotený bude stupeň prínosu k zlepšeniu kvality integrovaného manažmentu tiesňových volaní, kvalite služby, idey smerujúce k rozvoju služieb, rozšírenia využitelnosti linky 112 pre ďalšie cieľové skupiny a podobne. Ocenené môžu byť aj vízie, ktoré v iných krajinách už boli prezentované, pokiaľ bude súčasťou ich prezentácie na Slovensku aj komparácia možností využitia v SR oproti pôvodnej krajine. Komisia nebude v tejto kategórii prihliadať na to, či daná vízia doteraz v Slovenskej republike bola alebo nebola zrealizovaná. 
 • Výnimočná politická iniciatíva
  Oceneným sa môže stať obyvateľ Európskej únie, organizácia verejnej správy alebo samosprávy. Prihlášku do súťaže môže podať organizácia verejnej správy, samosprávy, právnická osoba, organizácia tretieho sektora, obyvateľ Európskej únie, ktorý dosiahol 18 rokov veku, alebo zákonný zástupca obyvateľa Európskej únie mladšieho ako 18 rokov.
  Komisia hodnotí individuálne (iniciované jednotlivcami alebo organizáciami) alebo kolektívne (napríklad partnerstvá medzi verejnou správou a komerčným či tretím sektorom) legislatívne návrhy, deklarácie, zmluvy o spolupráci smerujúce napríklad k podpore myšlienky vyššej miery integrácie záchranného systému v SR, zvýšeniu efektivity manažmentu tiesňových volaní, zvýšeniu efektívnosti nasadenia síl a prostriedkov pri zásahu, smerujúce k správnemu využívania tiesňovej linky verejnosťou, zlepšeniu cezhraničného manažmentu tiesňových volaní a podobne. Iniciatívy môžu byť miestneho, regionálneho, celoslovenského alebo medzinárodného charakteru.