Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Humanitárna pomoc

Slovenská republika po tom, ako dosiahla svoje začlenenie do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, EÚ a NATO si uvedomila prevzatie zvýšeného podielu zodpovednosti hospodársky vyspelých krajín za poskytovanie pomoci tým krajinám medzinárodného spoločenstva, ktorých vlastný hospodársky a sociálny rozvoj je závislý od poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Koordinátorom a realizátorom poskytovania oficiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje aktivity spojené s humanitárnou pomocou aj prostredníctvom sekcie krízového riadenia.

Významným krokom v rozvoji systému poskytovania humanitárnej pomoci bolo zapojenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako Národného kontaktného miesta do projektu OSN/DHA na využitie vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany pri záchranných akciách, ku ktorému pristúpila Slovenská republika uznesením vlády č. 727/1996. Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a neskôr Sekcia krízového riadenia sa stala Národným kontaktným a koordinačným centrom pre poskytovanie a prijímanie humanitárnej pomoci. Realizáciou humanitárnej pomoci sa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oficiálne zaoberá od prijatia uznesenia vlády č. 727/1996, ktorým mu bolo uložené zriadiť celoštátne riadiace a koordinačné centrum pre poskytovanie a prijímanie medzinárodnej humanitárnej pomoci, plniace súčasne funkciu národného kontaktného miesta.

 Od roku 2003 Ministerstvo zahraničných vecí v súčinnosti s ostatnými ministerstvami postupne vytváralo a zdokonaľovalo mechanizmus poskytovania rozvojovej pomoci, kým Ministerstvo vnútra budovalo mechanizmus poskytovania materiálnej humanitárnej pomoci. Vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa výrazne zvýšili požiadavky na objem, rýchlosť a flexibilitu fungovanie slovenského humanitárneho mechanizmu. Slovensko reagovalo a zapájalo sa do riešenia  humanitárnych kríz vo svete, na základe ad hoc rozhodnutí, bez presne stanovených pravidiel a postupov.

 V roku 2006 MZV SR v súčinnosti s ostatnými ministerstvami predložilo do vlády materiál, ktorý pripravilo MZV SR po dlhodobej konzultácii s MV SR, MO SR, Platformou mimovládnych rozvojových organizácií a ďalšími partnermi. Po schválení uznesenia vlády č. 310/2006 z 12 apríla 2006 k mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci do zahraničia sa prvýkrát podrobne stanovovalo rozdelenie právomocí a kompetencií hlavných aktérov poskytovania slovenskej humanitárnej pomoci. Detailnejšie bolo rozpracované zabezpečenie jej jednotlivých foriem a doplnenie úloh pre MV SR a MZVaEZ SR, ktoré boli pôvodne stanovené v uznesení vlády SR č. 1223/2002 k návrhu koordinovaného postupu pri poskytovaní HP SR s dôrazom na realizáciu priorít zahraničnej politiky vlády SR.

Slovensko pri poskytovaní finančnej humanitárnej pomoci využíva medzinárodné humanitárne organizácie OSN, ako napr. Medzinárodný výbor červeného kríža (ICRC), Detský fond UNICEF, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a ďalšie. Najväčším svetovým poskytovateľom potravinovej pomoci je Svetový potravinový program (WFP), technicky podporovaný Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Rozvojový program OSN (UNDP) a ďalšie, do ktorých Slovensko každoročne prispieva.

 Nový systém slovenskej humanitárnej pomoci je zameraný na zvýšenie rýchlosti reakcie, väčšej pružnosti a koordinácie, čo prispieva k adresnosti a celkovému skvalitneniu výsledkov poskytnutej pomoci. Mechanizmus definuje kompetencie a zodpovednosti jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a rozširuje zameranie slovenskej humanitárnej pomoci o nové formy a vytvára možnosti pre zapojenie ďalších aktérov do jej poskytovania.

 Na základe ustanovenia ods. 2 § 6 zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov boli definovane formy poskytovania humanitárnej pomoci.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na webových stránkach:

Ministerstva zahraničných vecí
https://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/oficialna_rozvojova_pomoc-humanitarna_pomoc 


Slovak aid
http://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/humanitarna-pomoc


Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
http://www.mvro.sk/sk/

 Action Against Hunger                                         
http://www.aah-usa.org/

CARE                                                                                 
http://www.careusa.org/

Caritas Internationalis                                           
http://www.caritas.org/

Catholic Relief Services                                         
http://www.crs.org/

Doctors Without Borders                                      
http://www.dwb.org/

Emergency Nutrition Network                             
http://www.ennonline.net/

Food For The Hungry International                    
http://www.fh.org/

Hunger Plus, Inc.                                                    
http://www.hungerplus.org/

Interaction                                                               
http://www.interaction.org/

International Committee of the Red Cross          
http://www.icrc.org/eng

International Organization for Migration            
http://www.iom.int/

International Rescue Committee                           
http://www.theirc.org/

Lutheran World Federation                                  
http://www.lutheranworld.org/

Mennonite Central Committee                              
http://www.mennonitecc.ca/

Mercy Corps                                                           
http://www.mercycorps.org/

Overseas Development Institute                            
http://www.odi.org.uk/

Oxfam                                                                                 
http://www.oxfam.org/

Refugees International                                           
http://www.refintl.org/

Relief International                                                
http://www.ri.org/

Save the Children                                                   
http://www.savethechildren.org/

United Nations Children's Fund                           
http://www.unicef.org/

US Committee for Refugees                                  
http://www.refugees.org/

World Vision International                                   
http://www.worldvision.org/

Koordinátorom a realizátorom poskytovania oficiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje aktivity spojené s humanitárnou pomocou aj prostredníctvom sekcie krízového riadenia.

 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Oddelenie civilnej ochrany

TA.13G4@SKG3S4HU@