Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Bezpečnostný systém

Existujú rôzne výklady pojmu „bezpečnostný systém“. Všetky nižšie uvedené výklady sú však obsahovo príbuzné a možno z nich možno naformulovať základné poslanie bezpečnostného systému:

 zaistenie stavu bezpečnosti štátu v krízových situáciách – ako v čase vojny a vojnového stavu, tak aj mimo nich,

 • včasná a koordinovaná príprava činností a opatrení na všetkých úrovniach štátu.

 Rovnako je možné vyselektovať štrukturálne oblasti bezpečnostného systému SR:

 • rozhodovanie a riadenie,
 • zahraničná bezpečnostná politika,
 • obrana,
 • vnútorná bezpečnosť, poriadok, ochrana,
 • vecné a finančné zabezpečenie.

 Úlohy bezpečnostného systému štátu sú neoddeliteľné od problematiky riešenia kríz a orgánov krízového riadenia. 

 

Bezpečnostný systém podľa Bezpečnostnej stratégie SR (2005)

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky schválená Národnou radou Slovenskej republiky 27. septembra 2005 definuje bezpečnostnú politiku a jej hlavný prostriedok bezpečnostných systém nasledovne (vybrané tézy):

 • Základným cieľom bezpečnostnej politiky SR je zaručenie bezpečnosti občana a štátu v stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí.
 • Účinnosť bezpečnostnej politiky SR je podmienená mierou efektívnosti orgánov štátu, aktívnym pôsobením SR v medzinárodnom prostredí, mierou spolupráce štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb, mierou stotožnenia sa občanov s bezpečnostnými cieľmi a schopnosťou vlády získať pre tieto ciele podporu širokej verejnosti.
 • SR bude realizovať svoju bezpečnostnú politiku tak, aby bola zaručená bezpečnosť a základné podmienky pre život jednotlivca a jeho ochrany pred násilnými hrozbami namierenými voči jeho právam, bezpečnosti a životu.
 • SR bude vytvárať podmienky pre aktívnu účasť občanov na realizácii bezpečnostnej politiky SR aj prostredníctvom vzdelávania a informovania odbornej aj laickej verejnosti.

 

Rozhodujúcim prostriedkom bezpečnostnej politiky SR je jej bezpečnostný systém. Ten predstavuje mnohostranný komplex, ktorý sa skladá zo zahraničnopolitických, ekonomických, obranných, vnútro bezpečnostných, sociálnych, záchranárskych a ekologických nástrojov a ich vzájomných väzieb.

Základným predpokladom pre riadenie, výstavbu a rozvoj bezpečnostného systému SR sú efektívne fungujúce zákonodarné, výkonné a súdne orgány. Tieto sú zodpovedné za pripravenosť a akcieschopnosť nástrojov krízového riadenia a včasné prijímanie a realizáciu opatrení zameraných na zaručenie bezpečnosti občanov a štátu.

 

Rozvoj bezpečnostného systému SR zohľadňuje bezpečnostný potenciál SR a hodnotenie bezpečnostného prostredia. Bezpečnostný systém SR má byť spôsobilý:

 • zabezpečovať jednotný systém riadenia vo všetkých krízových stavoch,
 • identifikovať vznikajúcu krízovú situáciu a zabezpečiť včasné varovanie,
 • analyzovať dosah krízovej situácie na bezpečnostné záujmy SR a navrhovať spôsob účastí SR na jej riešení,
 • preventívne pôsobiť proti vzniku krízových situácií, v prípade ich vzniku tieto eliminovať na ich začiatku,
 • reagovať na najpravdepodobnejšie hrozby, prispôsobovať sa zmenám bezpečnostnej situácie vrátane reakcie na neočakávané hrozby,
 • zabezpečiť rýchle odstránenie následkov krízovej situácie a obnovu pôvodného stavu,
 • a zaručiť kontinuitu svojho fungovania.

 

Iné výklady pojmu bezpečnostný systém

 

 • Terminologický slovník v oblasti krízového riadenia, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, aktualizované vydanie v roku 2006:

Bezpečnostný systém štátu je sústava inštitúcií verejnej správy, síl a prostriedkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zborov a služieb, právnických a fyzických osôb, súvisiacich právnych noriem, vzájomných väzieb a vzťahov, prostredníctvom ktorých sa zaručuje bezpečnosť štátu, jeho občanov, materiálnych hodnôt a životného prostredia.

 

Uvedená definície teda nepriamo identifikuje nasledovných aktérov bezpečnostného systému:

 • štátne orgány
 • orgány samosprávy
 • ozbrojené sily
 • ozbrojené bezpečnostné zbory
 • záchranné zbory a služby
 • fyzické a právnické osoby

 

Bezpečnostný systém predstavuje nástroj na tvorenie a uskutočňovanie bezpečnostnej politiky, na zaistenie bezpečnosti v danom prostredí, čase a na stanovený účel. Zahrňuje množinu základných inštitucionálnych a systémových nástrojov na zaistenie bezpečnosti občana, štátu, regiónu či kontinentu (ozbrojené sily, polícia, bezpečnostné a zásahové zbory), ale i monitorovacie a preventívne orgány a zložky pre analýzu a vytváranie novej bezpečnostnej politiky (vedeckovýskumné pracoviská, školy a pod.).

UPOZORNENIE:  otázky či podnety týkajúce sa opatrení voči ochoreniu COVID-19 spôsobeného korona vírusom, zasielajte naTA.13G4@LTAFO3G@. Pred tým prosíme posúďte, či sa váš dotaz týka kompetencií Ministerstva vnútra SR, alebo napríklad rezortov zdravotníctva, dopravy, hospodárstva, školstva, zahraničných vecí, alebo Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších inštitúcií. Predídete tým zdržaniu spracovania odpovede, nakoľko otázok/podnetov je každodenne mimoriadne množstvo a mnohé sú mimo kompetencií našej sekcie, takže následne musíme oslovovať iné subjekty.

Zároveň upozorňujeme, že pracovisko uvedenej info linky TA.13G4@LTAFO3G@ nie je súčasťou Ústredného krízového štábu, ani iných krízových štábov. Rovnako pracovisko info linky nie je súčasťou Policajného zboru a Sekcia krízového riadenia nemá dosah na prácu polície.

Vzhľadom na uvedené veľké množstvo dotazov, prosíme o trpezlivosť. Prax tiež ukazuje, že na mnohé otázky v danej chvíli nemusia existovať odpovede, nakoľko konkrétna oblasť ešte nemusí byť ošetrená príslušnými rozhodnutiami vlády SR, Ústredného krízového štábu a ďalších orgánov.

Ďakujeme za pochopenie!