Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Krízové stavy

 Krízové situácie / krízové stavy

Krízová situácia je obdobie mimo času vojny a vojnového stavu, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení stanovených podmienok vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadnu situáciu.

(Zákon č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov)

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok.

Mimoriadnou udalosťou sa v našich podmienkach rozumie živelná pohroma, technologická havária, teroristický útok alebo kumulácia ich účinkov - katastrofa. (Zákon č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Najčastejšími mimoriadnymi udalosťami, ktoré každoročne postihujú Slovenskú republiku, sú povodne, veterné smršte a snehové kalamity. Menej častými sú technologické havárie sprevádzané výbuchmi a rozsiahlejšie požiare.

Pojem krízový stav sasícev súčasných platných právnych normách nevyskytuje, avšak jeho vysvetlenie podáva dokument „Terminologický slovník krízového riadenia a zásady jeho používania“, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 523 zo 6. júla 2005. Definícia znie:

„Právny stav vyhlásený kompetentným orgánom verejnej správy na určitom území na riešenie krízovej situácie v priamej závislosti od jej charakteru a rozsahu (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav). Je spojený so zlyhaním všeobecne platných postupov, nástrojov a mechanizmov riadenia a s potrebou aplikovania zásad krízového riadenia vrátane dočasného obmedzenia základných práv a slobôd“.

Pojem „krízového stavu“ teda,  na rozdiel od „krízovej situácie“ počíta aj s časom vojny a vojnového stavu.

Prehľad právomocí

prezident republiky           

vypovedanie vojny

na základe rozhodnutia NR SR

Ústavný zákon č.227/2002

 

vojnový stav

na návrh vlády SR (na celom území SR)

Ústavný zákon č.227/2002

výnimočný stav

na návrh vlády SR (len na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 60 dní).

Ústavný zákon č.227/2002

vláda SR

núdzový stav  

len na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní

Ústavný zákon č.227/2002

 

mimoriadna situácia

ak rozsah zasiahnutého územia presiahne pôsobnosť okresného úradu, a obce, právnickej osoby a fyzické osoby

Zákon č.42/1994

okresný úrad v sídle kraja

 

mimoriadna situácia

ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu

Zákon č.42/1994

okresný úrad

 

mimoriadna situácia

vo svojom územnom obvode

Zákon č.42/1994

starosta obce

mimoriadna situácia

vo svojom územnom obvode

Zákon č.42/1994

podnikateľ

ohrozenie

vo svojej pôsobnosti

Zákon č.42/1994

 

 

Problematiku upravujú zákony:

  • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 
  • Zákon 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu mimo času vojny a vojnového stavu
  • Zákon č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

UPOZORNENIE:  otázky či podnety týkajúce sa opatrení voči ochoreniu COVID-19 spôsobeného korona vírusom, zasielajte naTA.13G4@LTAFO3G@. Pred tým prosíme posúďte, či sa váš dotaz týka kompetencií Ministerstva vnútra SR, alebo napríklad rezortov zdravotníctva, dopravy, hospodárstva, školstva, zahraničných vecí, alebo Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších inštitúcií. Predídete tým zdržaniu spracovania odpovede, nakoľko otázok/podnetov je každodenne mimoriadne množstvo a mnohé sú mimo kompetencií našej sekcie, takže následne musíme oslovovať iné subjekty.

Zároveň upozorňujeme, že pracovisko uvedenej info linky TA.13G4@LTAFO3G@ nie je súčasťou Ústredného krízového štábu, ani iných krízových štábov. Rovnako pracovisko info linky nie je súčasťou Policajného zboru a Sekcia krízového riadenia nemá dosah na prácu polície.

Vzhľadom na uvedené veľké množstvo dotazov, prosíme o trpezlivosť. Prax tiež ukazuje, že na mnohé otázky v danej chvíli nemusia existovať odpovede, nakoľko konkrétna oblasť ešte nemusí byť ošetrená príslušnými rozhodnutiami vlády SR, Ústredného krízového štábu a ďalších orgánov.

Ďakujeme za pochopenie!

 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: