Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Bezpečnostné riziká

                V súčasnosti sa na území Slovenskej republiky, v rámci EÚ ale aj v celom svete čoraz častejšie vyskytujú mimoriadne udalosti najmä prírodného charakteru ako sú napr. povodne, veterné smršte, požiare, zosuvy pôdy, hurikány a pod. V dôsledku čoraz častejšie sa vyskytujúcich prírodných a človekom spôsobených katastrof sa štáty na celom svete začali zaoberať manažmentom rizík, ktorý identifikuje možné hrozby, ktoré ohrozujú obyvateľov, analyzuje ich a prijíma opatrenia na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia.

 Opatrenia civilnej ochrany sa prijímajú v rámci nasledujúcich fáz krízového riadenia:

 prevencia = > pripravenosť => reakcia => obnova

 Medzi najčastejšie sa vyskytujúce riziká na území Slovenskej republiky patria:

 • povodne (v poslednom období najmä prívalové povodne);
 • zosuvy pôdy;
 • snehové kalamity;
 • veterné smršte;
 • požiare;
 • nebezpečné látky (úniky, nálezy skládky).

 Dokumenty EÚ zaoberajúce sa rizikami:

 • Európska bezpečnostná stratégia,
 • Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ,
 • Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy,
 • Nové rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

 Niektoré dokumenty SR zaoberajúce sa rizikami:

 • Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 – 2020 schválený uznesením vlády SR č.175 zo 16. apríla 2014,
 • Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2012 schválená uznesením vlády SR č. 325 z 26. júna 2013,
 • Bezpečnostná stratégia SR,
 • Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválená uznesením vlády č. 148 z 26. marca 2014.

 Najdôležitejším dokumentom civilnej ochrany v rámci identifikácie rizík nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky je analýza územia.
Analýza územia sa vypracováva na 3 úrovniach:


 • okresnej,
 • krajskej,
 • národnej.

            Dokument je vypracovávaný na základe zákona NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších právnych
predpisov a pokynu generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia MV SR č. XXVI/2, ktorým sa upravuje štruktúra a obsah dokumentu
vypracovávaného na všetkých úrovniach štátnej správy s názvom „Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“

            Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, každé ministerstvo „vedie prehľady zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzuje tieto riziká a prijíma opatrenia na odstránenie ich príčin.“

 

Základná definícia rizika

R= P x D

R- riziko systému

P- príčiny vzniku MU, pričom P1

D- dôsledky MU (v peňažných alebo fyzikálnych jednotkách)

 

Proces riadenia rizík sa skladá z nasledujúcich fáz: 

 • Identifikácia rizík
 • Hodnotenie rizík
 • Riadenie rizík
 • Monitorovanie a kontrola

 

Legislatíva: 

 • ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ,
 • zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • zákon NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákon č. 129/ 2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 179/ 2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • z. č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre                   
 • z. č. 261/2002 z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií.


Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Mgr. Dominika Melničáková
TA.13G4@S1FTSQG3RY4.STG3G4FP@  
tel: +421 (2) 4859 3286