Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Medzinárodná spolupráca a humanitárna pomoc

Medzinárodná spolupráca

Zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej únii, NATO a iných medzinárodných organizáciách/iniciatívach v oblasti krízového manažmentu a civilnej ochrany

Rada Európskej únie (Justice and Home Affairs – JHA)

V rámci rady vykonáva činnosť ProCiv (Pracovná skupina pre civilnú ochranu). V rámci činnosti tejto pracovnej skupiny sa sekcie podieľa na tvorbe právnych aktov EÚ v oblasti civilnej ochrany. V roku 2007 to boli dva základné dokumenty upravujúce mechanizmy spolupráce a financovanie civilnej ochrany v rámci EÚ. Sú to tieto dokumenty: Rozhodnutie Rady z 5. marca 2007 o finančnom nástroji civilnej ochrany (2007/162/ES, Euratom) a Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (2007/779/ES, Euratom). Zástupcovia sekcie prezentujú a obhajujú na rokovaniach ProCiv-u stanoviská a pripomienky k predmetným dokumentom v súlade so záujmami SR.

V súčasnosti sa v rámci činnosti ProCiv-u popri typických problémoch civilnej ochrany rokuje aj o medziodvetvovej problematike ochrany kritickej infraštruktúry a pripravuje sa Návrh smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu. Aj na týchto rokovaniach sa pravidelne zúčastňuje zástupca sekcie.

Európska komisia

V rámci Európskej komisie vykonáva činnosť Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, ktorého súčasťou je aj Výbor pre civilnú ochranu (Civil Protection Committee). Činnosť tohto výboru spočíva v určovaní priorít pre činnosť v oblasti civilnej ochrany EÚ pre príslušný rok. Výbor ďalej schvaľuje ročný Pracovný program civilnej ochrany navrhnutý Komisiou a rozhoduje o pridelení finančných prostriedkov na jednotlivé tematické oblasti a druhy aktivít. Činnosti zahrnuté do pracovného programu umožňujú účasť zástupcov civilnej ochrany členských štátov na seminároch, workshopoch, cvičeniach a diferencovaných kurzoch odbornej prípravy. Zástupca sekcie reprezentuje SR v tomto Výbore a ďalších expertov vysiela sekcia na rokovania príslušných expertných pracovných skupín, pôsobiacich v rámci činnosti Výboru pre civilnú ochranu, napr. Expert group for early warning systems, Working groups for civil protection modules; Group of administrators of CECIS.

Pravidelné stretnutia generálnych riaditeľov pre civilnú ochranu členských krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a kandidátskych krajín sa uskutočňujú 2 razy za rok vždy v krajine, ktorá predsedá EÚ.

NATO

Slovensko ako členská krajina NATO má svoje stále zastúpenie v Resilience Committee (Výbor pre odolnosť), ktorý sa na expertnej úrovni generálnych riaditeľov krízového riadenia stretáva raz ročne v centrále NATO v Bruseli a raz ročne na vysokej politickej úrovni z pozície štátnych tajomníkov ako národných predstaviteľov pre odolnosť. Na pracovnej úrovni členovia NATO v diplomatickom formáte zasadajú trikrát týždenne v rámci RC – Výboru pre odolnosť, ktorý je riadený Sekciou obranného plánovania NATO. Okrem toho zástupcovia Sekcie krízového riadenia participujú na rokovaniach výboru CPG - Civil Protection Group, pracovnej skupiny, ktorá je na expertnej úrovni podriadená Výboru pre odolnosť. CPG zodpovedá za agendu zabezpečenia kontinuity vlády, a kľúčových služieb verejnej správy a vytvorenie mechanizmu riadenia nekontrolovaného pohybu osôb. Okrem CPG existujú ďalšie pracovné skupiny podriadené Výboru pre odolnosť, a to pre dopravu, civilné komunikačné systémy, zdravotníctvo, potravinovú bezpečnosť a energetickú bezpečnosť, kde Slovenskú republiku zastupujú reprezentanti z iných relevantných ministerstiev.  Keďže agenda odolnosti, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania je jednou z kľúčových oblastí práce NATO, je tiež nevyhnutné zvládnuť nielen teoretickú a logistickú časť tejto oblasti, ale aj byť pripravený na okamžité nasadenie techniky a personálu, ak si to vyžaduje situácia alebo náš medzinárodný záväzok voči partnerom. Aj preto NATO pravidelne každý rok organizuje semináre a štábne cvičenia s medzinárodným presahom, ktorých experti na núdzové plánovanie a evakuáciu sú jednými z najdôležitejších participantov.

SEI (Stredoeurópska iniciatíva)

Pracovná skupina pre civilnú ochranu pracuje na základe multilaterálnej Dohody o spolupráci pri predvídaní, prevencii a zmierňovaní prírodných a technologických katastrof medzi vládami Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Bulharska.
Zasadnutie 1 raz rok v krajine, ktorá má predsedníctvo v rámci SEI, nepravidelne semináre, cvičenia, školenia.

V4

Pravidelné stretnutia generálnych riaditeľov pre civilnú ochranu a riadenie následkov katastrof v krajine podľa predsedníctva vo Vyšehradskej iniciatíve (+ plus účasť experta/expertov podľa témy rokovania).

UN-OCHA (Office for the Coordination of Humanitaria Affairs) – Odbor pre koordináciu humanitárnej pomoci OSN v Ženeve. Participácia Slovenskej republiky na projekte MCDA 213/3 (MCDA - Využitie vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany) pri organizácii humanitárnych aktivít organizovaných predmetným odborom OSN.
Nepravidelná účasť na zasadnutiach MCDU (Unit for Military and Civil Defence Assets).

Európska bezpečnostná a obranná politika (ESDP) - súčasť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky ako druhý pilier Európskej únie.

Hlavným cieľom ESDP je poskytnúť vojenské a nevojenské možnosti pre prevenciu medzinárodných konfliktov a krízový manažment. Nakoľko sa EÚ snaží presadzovať nenásilné riešenie sporov, popri vojenských kapacitách únia zdôrazňuje vývoj nevojenských kapacít, ktoré sa sústreďujú na štyri prioritné oblasti (polícia, právo, civilná administratíva, civilná ochrana) prijaté na zasadnutí Európskej rady vo Feira v júni 2000.
V rámci civilných kapacít bola vytvorená Národná databáza expertov civilného krízového manažmentu, ktorá je vedená na Ministerstve zahraničných vecí SR, raz ročne aktualizovaná a následne zasielaná do Bruselu. Sekcia vedie rezortnú evidenciu expertov civilného krízového manažmentu, kde v súčasnej dobe je: 48 policajtov, 12 príslušníkov špecializovaného intervenčného tímu a 8 expertov v oblasti civilnej administratívy a civilnej ochrany. Sekcia sa podieľala na procese realizácie hlavného civilného cieľa na rok 2008 (CHG 2008). Na doteraz realizovaných špecializovaných workshopoch (šiestom – desiatom) sa zúčastnil zástupca bývalého úradu krízového manažmentu MV SR. Workshopy boli zamerané na vedenie databázy expertov civilného krízového manažmentu, ich výberu a prípravy, potrebné kapacity pre ESDP v jednotlivých prioritných oblastiach civilného krízového manažmentu, spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami (OBSE, OSN,...), pripravuje sa možnosť spracovania internetovej stránky s voľnými pozíciami pre kontraktovaný personál a taktiež na problematiku organizovania tímov rýchlej reakcie (CRT - civilian response team), ktoré by boli vysielané do krízovej oblasti do piatich dní s maximálnou dobou pôsobenia tri mesiace. Vzhľadom k tomu, program bol rozpracovaný aj na roky 2009 – 2010 je predpoklad, že v účasti na príslušných workshopoch sa bude i naďalej podielaťsekcia.