Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Odbor bytovej politiky

Odbor bytovej politiky
 • posudzuje a overuje údaje v žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania
 • vykonáva kontrolu vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých ministerstvom a fondom,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených ministerstvom alebo fondom v oblasti podpory rozvoja bývania,
 • vykonáva prevod finančných prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií na rozvoj bývania uzatvorených v rámci programu rozvoja bývania,
 • vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou,
 • zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov na rozvoj bývania v príslušnom kraji,
 • spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
 • zabezpečuje spracovanie regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok na rozvoj bývania,
 • vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytovanie dotácií na rozvoj bývania,
 • poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,
 • spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania,
 • metodicky usmerňuje orgány územnej samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov na bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou.

Štátny fond rozvoja bývania

Bytová politika a mestský rozvoj MDV SR

 

Vedúca odboru:

Zamestnanci: