Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Odloženie sťažnosti

Okresný úrad Malacky sťažnosť odloží ak:

 

-   neobsahuje náležitosti podľa zákona

-   je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní

-   zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie

-   od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov

-   ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť

-   ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti

-   Okresnému úradu Malacky bola zaslaná na vedomie

-   sťažovateľ neposkytol spoluprácu alebo ak spoluprácu neposkytol v zákonom stanovenej lehote desať pracovných dní

-   ak sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne nepotvrdí podpisom

-   ak písomné potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou

-   ak sťažovateľ pred vybavením písomne vezme sťažnosť späť alebo ak sťažovateľ písomne Okresnému úradu Malacky pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá

-   ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie a sťažovateľ ani po písomnej výzve v lehote desať pracovných dní údaje nedoplnil