Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Bratislava
Tomášikova 46,
832 05 Bratislava

Prednosta
Mgr. Branislav Borovský
telefón: +421 9610 46002
fax: +421 9610 46009
e-mail: prednosta.ba@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Úradná tabuľa

Oznamy / Životné prostredie
18. 1. 2021 | Právoplatné rozhodnutie vydané pre zmenu navrhovanej činnosti Výroba betónovej zmesi Vrakúnska cesta, Bratislava (1,0 MB) pdf
15. 1. 2021 | Žiadosť p. Brunczvíka Ladislava o udelenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. týkajúcich sa vjazdu motorovým vozidlom do PR Ostrovné lúčky za (37,9 kB) doc
14. 1. 2021 | Informácie pre verejnosť - Územný plán zóny Centrum - Podunajské Biskupice. v znení zmien a doplnkov č. 04/2020 (137,1 kB) pdf
14. 1. 2021 | Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre vodné stavby v rámci hlavnej stavby „SAND RESORT DÚBRAVKA“ (2,1 MB) zip
14. 1. 2021 | Oznámenie o začatom konaní č. OU-BA-OSZP3-2021/040824 vo veci organizovania športového podujatia "Snežienky a Machri" v CHKO Malé Karpaty (17,7 kB) docx
14. 1. 2021 | Žiadosť Ing. Mateja Frolkoviča o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. Ochrana prírodných biotopov – k.ú. Hamuliakovo, okres Senec, kraj Bratislavský (37,4 kB) doc
8. 1. 2021 | Informácia pre verejnosť k rozsahu hodnotenia „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)“ (217,9 kB) pdf
31. 12. 2020 | Oznámenie o začatí kolaudačného konania na vodné stavby v rámci stavby „Polyfunkčný komplex KLINGERKA“ (159,2 kB) zip
31. 12. 2020 | Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2 časť Bosákova ulica – Janíkov dvor (132,1 kB) pdf
28. 12. 2020 | Nove rozhodnutie zo zistovacieho konania EIA: „OBYTNÝ SÚBOR OREŠIANKY - ZÁHORSKÁ BYSTRICA“ (225,7 kB) pdf
22. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania č. OU-BA-OSZP2-2020/091327 – stavby „OFFICE Prístavná 1" (3,4 MB) zip
22. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania č. OU-BA-OSZP2-2020/109306 – stavby „Diaľnica D4 BA, Rača - ZB, doplnenie žiadosti o vydanie rozhodnutia" (19,6 MB) zip
22. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 24/2006 Z. z. vo veci "Pestovanie rýchlorastúcich drevín v lokalite Malé Leváre" (13,8 kB) docx
18. 12. 2020 | Rozšírenie výrobných kapacít Volkswagen Slovakia, a.s. – objekt Hala H3a (207,4 kB) doc
18. 12. 2020 | Nadstavba polyfunkčného objektu, Škultétyho ul. Bratislava (218,2 kB) pdf
18. 12. 2020 | Obnova a dostavba časti areálu Palma (95,7 kB) pdf
17. 12. 2020 | Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovými vozidlami v CHKO Malé Karpaty, za účelom záchrany a obnovy NKP hradu Biely kameň (217,0 kB) pdf
17. 12. 2020 | Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre vodné stavby v rámci stavby „BERGAMON – Polyfunkčný areál, Mlynské nivy – Hraničná ulica Bratislava – II. etapa“ (268,2 kB) zip
17. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vodné stavby SO 500 Areálová kanalizácia, SO 601 Studňa úžitkovej vody, SO 1000 Zabezpečenie stavebnej jamy v rámci stavby „Forum Business Center II“ (105,6 kB) zip
17. 12. 2020 | Konanie č. OU-BA-OSZP3-2020/152913 o vydanie súhlasu na výrub 12 ks drevín v kat. území Bratislava -Dúbravka (17,5 kB) docx
17. 12. 2020 | Začatie zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti Modernizácia železničného uzla Bratislava - vetva ZÁPAD (169,2 kB) pdf
16. 12. 2020 | Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2020/111116/VAD zo dňa 09.11.2020 vyvesené verejnou vyhláškou (2,3 MB) pdf
16. 12. 2020 | Žiadosť Slovenského cykloklubu o povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovými vozidlami do CHKO Záhorie za účelom údržby cykloturistického značenia trasy Eurovelo 13 (214,3 kB) pdf
16. 12. 2020 | Oznámenie o plánovanom výrube drevín Slovenským vodohospodárskym podnikom podľa osobitných predpisov, k.ú. Rača, k.ú. Vajnory (87,0 kB) doc
16. 12. 2020 | Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovým vozidlom k rieke Morava, do katastrov zasahujúcich v CHKO Záhorie, za účelom výkonu rybárskeho práva (213,8 kB) pdf
14. 12. 2020 | Rozhodnutie Výroba betónovej zmesi Vrakunská cesta, Bratislava (624,7 kB) pdf
14. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania č. OU-BA-OSZP2-2020/117335 (5,3 MB) 7z
11. 12. 2020 | Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností týkajúcich sa vjazdu motorovým vozidlom do CHKO Malé Karpaty, za účelom výrubu porastov v blízkosti elektrického vedenia a v jeho ochrannom pásme (20,4 kB) docx
10. 12. 2020 | Oznámenie o plánovanom výrube drevín v k.ú. Vinohrady podľa osobitného predpisu (87,6 kB) doc
10. 12. 2020 | Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 13 ods. (1) písm. a) Z. z. týkajúcich sa vjazdu motorovým vozidlom do CHKO Malé Karpaty za účelom výrubu porastov v blízkosti elektrického vedenia (20,3 kB) docx
9. 12. 2020 | Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. týkajúcich sa vjazdu motorovým vozidlom do CHA Jarovská Bažantnica a CHA Pečniansky les (20,2 kB) docx
9. 12. 2020 | Inštalácia nových blokov separačného strediska (765,9 kB) pdf
9. 12. 2020 | Kolaudácia stavby: Kopčianska Juh (893,5 kB) pdf
9. 12. 2020 | Právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania Viacpodlažná administratívna výstavba a parkovací dom Goldbeck (288,2 kB) pdf
9. 12. 2020 | Revitalizácia parku na Račianskom mýte v Bratislave (230,8 kB) pdf
8. 12. 2020 | Žiadosť Alexandra Shwendtnera, v zastúpení spoločnosťou INGSITU s. r. o. o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. Ochrana prírodných biotopov – k.ú. Hamuliakovo, okres Senec, kraj Bratislavský (38,4 kB) doc
8. 12. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub 2 stromov, kat. úz. Záhorská Bystrica, p.č. 3024/24 - Štefanec (35,8 kB) doc
7. 12. 2020 | Žiadost o vydanie povolenia pre vodné stavby (956,8 kB) pdf
7. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania pre objekty vodných stavieb "SO 08 Verejný vodovod (1a. etapa, 1b. etapa, 2. etapa), SO 09 Dažďová kanalizácia pre obslužnú komunikáciu (1. etapa, 2. etapa)" (686,6 kB) pdf
7. 12. 2020 | Oznámenie o výrube drevín v zmysle §47 ods.7. zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (1,0 MB) pdf
4. 12. 2020 | Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 58 ks stromov v katastrálnom území Trnávka, parc. č. 15850/117, 118, 124, 125 (35,8 kB) doc
2. 12. 2020 | Žiadosť o udelenie súhlasu a žiadosť o udelenie vydania výnimky zo zakázaných činností na aplikáciu chemických látok v chránených územiach v 2. až 4. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - rozšírenie súhlasu (36,4 kB) doc
2. 12. 2020 | Podnet na začatie konania vo veci obmedzenia náhodnej ťažby JPRL 687/1, kat. úz. Záhorská Bystrica (15,7 kB) docx
2. 12. 2020 | Polyfunkčný komplex Muchovo námestie (242,2 kB) pdf
1. 12. 2020 | Oznámenie o výrube dreviny podľa osobitných predpisov - kat. úz. DNV, ul. Na Hriadkach (87,6 kB) doc
30. 11. 2020 | Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP3-2020/031427/BIM/III - 6945 zo dňa 15. 10. 2020 - žiadosť o vyjadrenie (1,3 MB) pdf
30. 11. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 16 stromov v k.ú. Rača - Nela Nochtová (17,1 kB) docx
30. 11. 2020 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania v rámci stavby „Polyfunkčný bytový dom SAIDA“ (105,4 kB) zip
30. 11. 2020 | Výrub 3 kusov drevín v ochrannom pásme železničných dráh (k.ú. Rača), ŽSR, a.s. (88,6 kB) doc
30. 11. 2020 | Zverejnenie konania "č. 2020/146330/VAD oznámenie MČ Bratislava - Karlova Ves o plánovanom výrube podľa osobitných predpisov" (144,3 kB) pdf
30. 11. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 37 stromov v k.ú. Rača - Mgr. Štefan Dolinay (17,1 kB) docx
27. 11. 2020 | Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-BA-OSZP1-2020/031375-012 vo veci udelenia výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. k realizácii v jaskyni Deravá skala v k. ú. Plavecký Mikuláš, okres Malacky, parc. č. 5440, 5589, 5587, 5540, 5543 (14,6 kB) docx
27. 11. 2020 | Územný plán zóny hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - zmeny a doplnky 07 (166,9 kB) doc
26. 11. 2020 | Rozhodnutie o vodoprávnom konaní pre vodné stavby Polyfunkčný komplex Matador Kopčianska ul. V Bratislave (150,5 kB) doc
25. 11. 2020 | Polyfunkčný objekt Krasovského (206,8 kB) doc
23. 11. 2020 | Nosný systém MHD – úsek Bosákova – Janíkov dvor (244,2 kB) doc
20. 11. 2020 | Státie plávajúceho zariadenia SK-4-14309 na polohe č. 168 v CHVÚ Dunajské luhy (k.ú. Jarovce) (35,8 kB) doc
19. 11. 2020 | Oznámenie o plánovanom nevyhnutnom uskutočnení výrubu ( SVP š.p. – Chorvátske rameno) podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (1,2 MB) zip
16. 11. 2020 | Oznámenie o plánovanom nevyhnutnom uskutočnení výrubu a orezu krovitého a náletového porastu na ľavostrannej ochrannej hrádzi Dunaja (88,1 kB) doc
16. 11. 2020 | Oznámenie o plánovanom nevyhnutnom uskutočnení výrubu krovitého a náletového porastu a orezu kríkov a konárov stromov z koryta a svahov Malého Dunaja (88,1 kB) doc
12. 11. 2020 | Právoplatnosť záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania (216,9 kB) pdf
11. 11. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromu - Jankovič, Záh. Bystrica (36,4 kB) doc
11. 11. 2020 | Státie plávajúceho zariadenia SK-4-14208 na polohe č. 105 v Jarovskom ramene Dunaja, Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (SKCHVÚ007) (35,8 kB) doc
11. 11. 2020 | Územný plán zóny Jarovce Sever, Bratislava (675,3 kB) pdf
10. 11. 2020 | Konanie č. OU-BA-OSZP3-2020/139116 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny v kat. úz. Bratislava - Dúbravka (24,1 kB) doc
9. 11. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 2 x orech v Podunajské Biskupice - p. Meszáros (17,1 kB) docx
9. 11. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 51 stromov v k.ú. Rača - ING Project, s.r.o. (17,1 kB) docx
6. 11. 2020 | Žiadosť o udelenie výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovými vozidlami do CHKO Dunajské luhy a PR Dunajské ostrovy, za účelom prístupu k hausbótu na Jaroveckom ramene rieky Dunaj (35,8 kB) doc
5. 11. 2020 | Oznámenie o začatí stavebného konania - Zokruhovanie verejného vodovodu - Amfiteáter Sliačska ul. (808,3 kB) pdf
5. 11. 2020 | Rozhodnutie Goldbeck - viacpodlažná administratívna výstavba a parkovací dom (655,2 kB) pdf
2. 11. 2020 | Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia administratívna budova The Mill (172,7 kB) pdf
30. 10. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na kosenie lúky v CHVÚ Dunajské luhy, v k. ú. Jarovce (18,1 kB) docx
30. 10. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 2 stromov v Záhorskej Bystrici - Cedzova (35,8 kB) doc
30. 10. 2020 | oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub 1 stromu, k.-ú. Záhorská Bystrica - Lavrinčíková (35,8 kB) doc
29. 10. 2020 | Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-BA-OSZP1-2016/5630-SAB zo dňa 14.01.2016 vo veci povolenia výnimiek zo zákona č. 543/2002 Z. z. za účelom vykonávania činností spracovania geodetických základov SR pre zber údajov do systému ZBGIS (14,3 kB) docx
29. 10. 2020 | Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-BA-OSZP1-2016/41314-SAB zo dňa 12. 07. 2016 v súvislosti s rekonštrukciou Národnej kultúrnej pamiatky Plavecký hrad v Národnej prírodnej rezervácii Pohanská (14,4 kB) docx
28. 10. 2020 | Žiadosť o udelenie výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na vjazd motorovým vozidlom cez CHKO Malé Karpaty a CHVÚ Malé Karpaty, za účelom prístupu k nehnuteľnosti v k. ú Rača (36,4 kB) doc
28. 10. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade v súvislosti so stavbou rekreačnej chaty na parcele registra „KN-C“ č. 869/31 v k. ú Hamuliakovo (36,4 kB) doc
27. 10. 2020 | Oznámenia o plánovanom nevyhnutnom uskutočnení výrubu (Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.- Starhradská 8) podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (1,1 MB) zip
26. 10. 2020 | Upovedomenie o začatí konania o obmedzení náhodnej ťažby v JPRL 688,k.ú. Záhorská Bystrica (15,6 kB) docx
22. 10. 2020 | Určenie pásma ochrany pre objekt SO 522 Preložka kanalizačného zberača DN 1800/1140 v km 1,717 – 3,116 R7, ktorá je súčasťou stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ (143,9 kB) doc
22. 10. 2020 | Oznámenia o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania OU-BA-OSZP3-2020/131414/JAI/V-ozn. stavba Kopčianska JUH I, stavba Technická infraštruktúra Bratislava, Kopčianska ulica (2,3 MB) pdf
20. 10. 2020 | Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. ZPO/2011/1108-KTP zo dňa 26. 05. 2011 v znení rozhodnutí č. OU-BA-OSZP1/2014/79804-KTP zo dňa 08. 10. 2014 a č. OU-BA-OSZP1/2018/014368-KUK zo dňa 15. 03. 2018 (36,9 kB) doc
19. 10. 2020 | Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2020/031427/BIM/III-6945 Uskutočnenie stavieb, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby "Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava Rača. (3,4 MB) pdf
16. 10. 2020 | Žiadosť o udelenie výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v súvislosti s eventom k projektu „10 000 stromov“ v lokalite CHA Horský park, v termíne 07. – 08. 11. 2020 (17,5 kB) docx
16. 10. 2020 | Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves (238,6 kB) pdf
14. 10. 2020 | Územný plán zóny Zátišie-Hattalova (1,6 MB) pdf
14. 10. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 stromu v kat. úz. Záhorská Bystrica, parc.č. 2963/4 (35,8 kB) doc
14. 10. 2020 | Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2020/031010/BIM/V - 6925 "uskutočnenie vodných stavieb SO.29 Vodovod, SO.30 Kanalizácia splašková, SO.31 Kanalizácia dažďová, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby Obytný súbor Jarovce - Dvor - Juhozápad" (914,3 kB) pdf
13. 10. 2020 | Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia k navrhovanej činnosti ÚPN Z Štrkovecké jazero (183,7 kB) pdf
13. 10. 2020 | Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia k oznámeniu o zmene navrhovanje činnosti Výroba betónovej zmesi Vrakunská cesta (182,8 kB) pdf
13. 10. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na založenie výskumnej plochy pre pestovanie nepôvodných rýchlorastúcich drevín v k. ú. Veľké Leváre, na parc. č. KN-C 12609 (14,2 kB) docx
12. 10. 2020 | Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania (517,5 kB) pdf
8. 10. 2020 | Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - úprava počtu parkovacích miest (225,8 kB) pdf
8. 10. 2020 | Oznámenie č. OU-BA-OSZP3-2020/126241-2/RED (1,4 MB) zip
6. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2020/040494 – stavby „Obytný súbor Slnečný vrch I, Bratislava – Devínska Nová Ves" (15,5 kB) docx
6. 10. 2020 | Oznámenie o plánovanom výrube drevín v ochrannom pásme železničnej dráhy v úseku Bratislava hl. st. - Bratislava Odstavné (87,6 kB) doc
6. 10. 2020 | Žiadosť o zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v súvislosti so stavbou rekreačnej chaty v k. ú. Hamuliakovo (35,8 kB) doc
6. 10. 2020 | Výrub 37 kusov listnatých drevín v ochrannom pásme dráh_ŽSR, a.s. IČO 31364501 (88,6 kB) doc
5. 10. 2020 | AD5 - výmena pece F1 - info pre verejnosľ (106,0 kB) rtf
5. 10. 2020 | č. 125109/VAD oznámenie ŽSR o plánovanom výrube podľa osobitných predpisov (146,1 kB) pdf
Oznamy / Kataster
15. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-35531/2020 zo dňa 14.1.2021 – vyvesené verejnou vyhláškou (661,0 kB) pdf
14. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32720/2020 zo dňa 18.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (342,3 kB) pdf
14. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-31588/2020 zo dňa 7.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (439,6 kB) pdf
14. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-33074/2020 zo dňa 16.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (308,8 kB) pdf
14. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-33750/2020 zo dňa 8.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (727,9 kB) pdf
14. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-34254/2020 zo dňa 30.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (702,3 kB) pdf
14. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-33755/2020 zo dňa 21.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (555,1 kB) pdf
14. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-35276/2020 zo dňa 12.1.2021 – vyvesené verejnou vyhláškou (966,2 kB) pdf
12. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-34743/2020 zo dňa 11.1.2021 – vyvesené verejnou vyhláškou (773,7 kB) pdf
12. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-15389/2020 zo dňa 29.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (818,0 kB) pdf
12. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-15386/2020 zo dňa 29.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (818,2 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-23401/2020 zo dňa 29.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (850,2 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-23402/2020 zo dňa 29.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (784,7 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-34563/2020 zo dňa 15.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (525,1 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32162/2020 zo dňa 9.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (619,6 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32588/2020 zo dňa 16.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (428,5 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32796/2020 zo dňa 14.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (346,2 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32704/2020 zo dňa 14.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (441,5 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32622/2020 zo dňa 11.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (531,8 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32245/2020 zo dňa 11.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (876,7 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-35123/2020 zo dňa 8.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (837,3 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-33217/2020 zo dňa 16.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (958,5 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32983/2020 zo dňa 15.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (567,0 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-23197/2020 zo dňa 10.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (303,3 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32116/2020 zo dňa 9.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (573,4 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32074/2020 zo dňa 9.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (603,8 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-31628/2020 zo dňa 4.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (339,9 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-31921/2020 zo dňa 8.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (483,6 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-31154/2020 zo dňa 4.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (383,1 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-31830/2020 zo dňa 8.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (638,4 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-32071/2020 zo dňa 9.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (600,5 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-31977/2020 zo dňa 8.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (312,6 kB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-25062/2020 zo dňa 10.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (529,3 kB) pdf
4. 1. 2021 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-34455/2020 zo dňa 4.1.2021 – vyvesené verejnou vyhláškou (585,5 kB) pdf
29. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-33971/2020 zo dňa 22.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (569,2 kB) pdf
29. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-36249/2020 zo dňa 22.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (505,4 kB) pdf
29. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-21034/2020 zo dňa 22.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (1,4 MB) pdf
29. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-24335/2020 zo dňa 28.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (496,9 kB) pdf
28. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-21592/2020 zo dňa 22.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (733,5 kB) pdf
28. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-19839/2020 zo dňa 17.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (781,8 kB) pdf
28. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-19974/2020 zo dňa 30.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (744,8 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-30236/2020 zo dňa 25.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (514,2 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-31077/2020 zo dňa 1.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (468,5 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-30926/2020 zo dňa 30.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (322,9 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-30518/2020 zo dňa 27.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (635,2 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-30971/2020 zo dňa 1.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (406,9 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-31465/2020 zo dňa 2.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (406,2 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-30923/2020 zo dňa 30.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (362,9 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-30529/2020 zo dňa 26.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (587,6 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-30417/2020 zo dňa 25.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (566,5 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-30992/2020 zo dňa 1.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (346,6 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-28957/2020 zo dňa 12.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (485,0 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-29122/2020 zo dňa 13.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (1,4 MB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-29228/2020 zo dňa 16.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (340,3 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-28951/2020 zo dňa 12.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (497,1 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-28629/2020 zo dňa 12.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (305,1 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-29546/2020 zo dňa 19.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (349,9 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-29262/2020 zo dňa 20.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (292,6 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-24947/2020 zo dňa 30.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (349,7 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-27562/2020 zo dňa 12.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou" (283,2 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-21777/2020 zo dňa 20.10.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (416,2 kB) pdf
23. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-29735/2020 zo dňa 20.11.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (388,6 kB) pdf
22. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-33092/2020 zo dňa 21.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (1,2 MB) pdf
17. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-33272/2020 zo dňa 17.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (697,2 kB) pdf
16. 12. 2020 | Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-33008/2020 zo dňa 15.12.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou (686,5 kB) pdf
Oznamy / Výstavba a bytová politika
11. 1. 2021 | Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2021/35606/CUJ zo dňa 11.01.2021 - vyvesené verejnou vyhláškou (1,0 MB) pdf
4. 1. 2021 | Doručenie Rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č: OU-BA-OVBP2-2020/30651/NAD zo dňa 30. 11. 2020 neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (1,9 MB) pdf
21. 12. 2020 | Informácia podľa UST §10 ods. 1 z. č. 282/2015 Z.z - Diaľnica ,,D1 Mierová - Senecká VSP, katastrálne územie Trnávka (1,1 MB) pdf
19. 10. 2020 | Informácia v zmysle §10 ods. 1zak. č. 282/2015 Z.z – stavba: „ Bratislava – protipovodňová ochrana“ aktivita 6b: úsek Moravy v rkm 3,20 – 6,00“ (695,4 kB) pdf
Oznamy / Doprava a pozemné komunikácie
17. 12. 2020 | Rozhodnutie -predčasné užívanie SO 103 a SO 104 v rámci stavby "Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave" (3,8 MB) pdf
15. 12. 2020 | Rozhodnutie-povolenie užívania SO 511 Preložka závlahového vodovodu DN1000 v križovatke "Podunajské Biskupice" ako súčasť stavby Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave" (2,0 MB) pdf
10. 12. 2020 | Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania pre SO 101 Úprava cesty I/61 pre dopravné napojenie ČSPH, ktorý je súčasťou stavby „Čerpacia stanica pohonných hmôt – Blatné“ (700,0 kB) pdf
10. 12. 2020 | Predĺženie platnosti stavebného povolenia pre SO 05 Stavebné úpravy na ceste I/2, ktorý je súčasťou stavby „Športový a rekreačný areál Jarovce/GCE Golfový klub Engerau.“ (848,9 kB) pdf
27. 11. 2020 | Rozhodnutie č. OU-BA-OCDPK2-2020/120223 zo dňa 26.11.2020, vyvesené verejnou vyhláškou vydané v odvolacom konaní voči rozhodnutiu MČ BA - Petržalka č. 237/2020/12-OURaD/Ma-2 zo dňa 02.06.2020 (1,9 MB) pdf
19. 11. 2020 | Oznámenie o kolaudácii - SO 103,104 -Preložka cesty II/572. diaľnica D4-Most pri Bratislave (2,2 MB) pdf
16. 11. 2020 | Rozhodnutie č. OU-BA-OCDPK2-2020/096259 zo dňa 13.11.2020, vyvesené verejnou vyhláškou vydané v odvolacom konaní voči rozhodnutiu MČ BA - Petržalka č. 5957/2019-853/2020/10-UKSP/Ha-4 zo dňa 07.02.2020 (1,1 MB) pdf
4. 11. 2020 | Rozhodnutie č. OU-BA-OCDPK2-2020/031587 zo dňa 26.10.2020, vyvesené verejnou vyhláškou vydané v odvolacom konaní voči rozhodnutiu MČ BA - Nové Mesto č. 1763/2018/UKSP/MIKZ/VIDM-11 zo dňa 15.10.2018 (1,7 MB) pdf
26. 10. 2020 | Oznámenia o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia - SO 05 Stavebné úpravy na ceste I/2 (627,8 kB) pdf
26. 10. 2020 | Oznámenie o začatí stav. kon. stav. obj. SO31.6 - Úprava križovatky Žitná Hečkova v rámci stavby -"Obytný súbor Rínok Rača" (1,4 MB) pdf
22. 10. 2020 | Rozhodnutie č. OU-BA-OCDPK2-2020/084531-2 zo dňa 20.10.2020 vyvesené verejnou vyhláškou vydané v odvolacom konaní voči rozhodnutiu MČ BA - Ružinov č. SU/CS 4097/2019/11/AJA/MER-210 zo dňa 05.12.2019 (1,2 MB) pdf
22. 10. 2020 | Rozhodnutie- predčasné užívanie SO 103, SO 104, SO301, SO622, SO632 v rámci stavby "Preložka cesty II/572, diaľnica D4-Most pri Bratislave" (5,1 MB) pdf
21. 10. 2020 | Rozhodnutie-stavebné povolenie - SO101-00, SO301-00, SO302-00 v rámci stavby "Pri Kuchajde-Trnavská cesta-predĺženie dopravného pruhu (7,2 MB) pdf
16. 10. 2020 | Obytná zóna rodinných domov-Podkerepušky, príprava územia-komunikácie a spevnené plochy (1,4 MB) pdf
Oznamy / Opravné prostriedky
9. 12. 2020 | Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínská Nová Ves (160,3 kB) doc
2. 12. 2020 | Častá - splašková kanalizácia a ČOV (335,6 kB) pdf
Oznamy / Pozemky a lesy
4. 11. 2020 | Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020 - 2021.pdf (3,9 MB) zip