Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Skalica

Klientske centrum Skalica
Štefánikova 2157/20,
909 01 Skalica

Prednosta
Lukáš Valúch
telefón: sekretariát:0961 155801 supervizor/informácie:0961 155850 podateľňa:0961 155859
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 Vstup do klientskeho centra koordinuje supervízor. 

 

 V sekcii "Informácie pre verejnosť " sú zverejnené 

 

Supervízor 

- poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov

- elektronický kontrakčný systém

- osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Oddelenie dokladov 

- príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu

- snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu

- príjem oznámení o strate a odcudzení dokladu

- výpis karty vodiča

- poskytovanie informácii z príslušných evidencií

- výdaj občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii vozidla

- výdaj potvrdení o občianskom preukaze

Odbor živnostenského podnikania (detašované pracovisko OÚ Senica)

- ohlásenie živnosti a príjem žiadostí o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

- príjem žiadostí o oprávnenie na podnikanie na základe iného živnostenského zákona

- výpis zo živnostenského registra

- výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne

- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- oznámenie o pozastavení živnosti

- oznámenie o zmene obdobia pozastavenia živnosti

- oznámenie o ukončení podnikania

- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- príjem žiadosti o osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

- príjem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

- poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

- inteligentná podateľňa pre odbor dopravy

Odbor starostlivosti o životné prostredie

- prijímanie žiadostí na výdaj stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku štátnej vodnej správy

- prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku odpadového hospodárstva

- prijímanie žiadostí a výdaj záväzných stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku ochrany krajiny a prírody

- prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk a súhlasov na úseku ochrany ovzdušia

- prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk a rozhodnutí pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

- prijímanie žiadostí na vydanie preukazov rybárskej stráže

- prijímanie žiadostí na vydanie rozhodnutia na určenie rybárskeho hospodára

- poskytovanie informácií s príslušných evidencií

Podateľňa

- všeobecná podateľňa

- podateľňa katastra

- príjem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra