Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trenčín / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Trenčín
Živnostenské podnikanie
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Jana Kačincová
telefón: 032/7411 418
fax: 032/7411 316
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

Náplň činnosti Odboru živnostenského podnikania

a) na úseku živnostenskej registrácie

1.  prijíma ohlásenia živnosti (§ 45 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“),
2.  zisťuje, či má ohlásenie náležitosti podľa § 45, § 45a a § 46 (§ 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
3.  skúma splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom (§ 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
4.  vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3, 4 a § 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
5.  rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo (§ 47 ods. 9 zákona č. 455/1991 Zb.),
6.  prijíma žiadosti fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
7.  prijíma žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh     na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra (§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
8.  v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra skúma, či slovenská právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky (§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
9.  v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú  do obchodného registra skúma, či tieto osoby spĺňajú určené podmienky (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
10. rozhoduje o nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie osvedčenia o živ-nostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra (§ 10 ods. 3 a 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
11. posudzuje podania fyzických osôb a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou činnosťou z hľadiska toho, či ide o živnosť podľa živnostenského zákona alebo o činnosť z jeho režimu vylúčenú (§ 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
12. posudzuje splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
13. posudzuje splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
14. posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 7a zákona č. 455/1991 Zb. v spojení s prílohou č. 4),
15. vyzýva na odstránenie nedostatkov ohlásenia, ak ohlásenie nemá ustanovené náležitosti alebo ak je ohlásenie nezrozumiteľné (§ 47 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
16. rozhoduje o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov ohlásenia (§ 47 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
17. rozhoduje o zastavení konania pri neodstránení závad ohlásenia (§ 47 ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
18. rozhoduje o tom, že podanie nie je ohlásením (§ 47 ods. 8 zákona č. 455/1991 Zb.),
19. vyzýva podnikateľa na predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin (§ 47 ods. 10 zákona č. 455/1991 Zb.),
20. rozhoduje o zastavení konania v prípade, ak podnikateľ nepredloží právoplatný rozsudok o odsúdení za úmyselný trestný čin v určenej lehote (§ 47 ods. 10 zákona č. 455/1991 Zb.),
21. rozhoduje o nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti (§ 47 ods. 10 v spojení s § 6 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
22.rozhoduje o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej prevádzkarni, ak zodpovedný zástupca má reálnu možnosť zúčastňovať sa v potrebnej miere prevádzkovania živnosti vo viacerých prevádzkarniach (§ 11 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
23. rozhoduje o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti v súvislosti s konkurzom, alebo reštrukturalizáciou po preskúmaní, či hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky, po preverení, či na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo bol konkurz vyvolaný úmyselne a po vyžiadaní vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory (§ 8 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
24. vydáva novo vzniknutým spoločnostiam prípadne družstvám v prípadoch rozdelenia obchodnej spoločnosti alebo družstva po preskúmaní splnenia podmienok určených živnostenským zákonom osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 14 ods. 3, § 15 zákona č. 455/1991 Zb.),
25. vydáva nové doklady o živnostenskom oprávnení pre pozostalých manželov, ktorí pokračujú v podnikaní po smrti živnostníka (§ 13 ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
26. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti z vlastného alebo iného podnetu (§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
27. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienky bezúhonnosti (§ 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
28. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak nastanú prekážky prevádzkovania živnosti (§ 58 ods. 1 písm. b) v spojení s § 8 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
29. rozhoduje o pozastavení prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa vo svojej územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom živnostenský úrad, ktorý vydal osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 58 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
30. rozhoduje v odvolacom konaní o prvostupňových rozhodnutiach obcí vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, pokiaľ sa vecne dotýkajú podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia,
31. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a slovenské právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie (§ 66b ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
32. vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania (§ 66 ba ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
33. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.),
34. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného  na úče-ly zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),
35. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra (§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),
36. overuje osobné údaje navrhovateľa alebo splnomocnenca podávajúceho návrh na zápis do obchodného registra (§ 5b ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2003 Z. z.“),
37. osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zas-túpenie na základe plnomocenstva (§ 5b ods. ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.),
38. vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra   (§ 5c ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),
39. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra zaručený elektronický podpis (§ 5b ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),
40. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku (§ 5c ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z.),
41. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra listiny prevedené do elektronickej podoby a podpísané zaručeným elektronickým podpisom (§ 5d ods. ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z.),
42. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchá-dzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 66ba ods. 3 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb.),
43. preveruje údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do sys-tému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia, zápis údajov do obchodného registra a vyžiadanie výpisu z registra trestov a zodpovedá za ich správnosť (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
44. zasiela bezodkladne Registru trestov GP SR údaje vyžadované na účel vydania výpisu registra trestov (§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
45. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia prijaté údaje určené  na regis-tráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
46. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia príslušnému registrovému súdu prijaté údaje určené na zápis do obchodného registra; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
47. prevádza prijaté listinné dokumenty do elektronickej podoby (§ 66ba ods. 4 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
48. sprístupňuje v pochybnostiach o správnosti zaslaných údajov prijatú spisovú dokumentáciu daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, registrovému súdu a Registru trestov GP SR (§ 66 ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
49. prijíma oznámenia o pozastavení živnostenského oprávnenia (§ 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

b)  na úseku vedenia živnostenského registra
1.  zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZíR) v členení na verejnú  a neverejnú časť (§ 60 zákona č. 455/1991 Zb.),
2.  vyhotovuje výpisy z verejnej časti živnostenského registra (§ 60a ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
3.  vyhotovuje výpisy z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú (§ 60a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
4.  vyhotovuje prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri (§ 60a ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
5.  zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení (§ 66b ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
6.  prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo (§ 47 ods. 3, § 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. a § 5c ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z.),
7.  zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje určené pre dotknuté príslušné orgány (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
8.  v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania
a)  zabezpečuje úlohy ustanovené v § 5 ods. 4 a § 6 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. o och-rane osobných údajov,
b)  usmerňuje prácu používateľov informačného systému živnostenského registra,
c)  vedie internú evidenciu o prevádzkovanom informačnom systéme živnostenského registra,
d)  zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,
e)  zabezpečuje náležitú úroveň bezpečnostnej kultúry zamestnancov úradu pri prevádzke informačného systému živnostenského registra,
9.  potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na dokladoch o živnostenskom oprávnení (§ 49 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
10. vydáva potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je (§ 60a ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
11. zapisuje vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise podnikateľa do obchodného registra (§ 60 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
12. vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení kontrolórov, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená (§ 60 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
13. upozorňuje registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisu v obchodnom registri (§ 200a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku),

 

- vydáva výpisy z obchodného registra
- vydáva výpisy z Registra účtovných závierok (§66b ods. 3 písm. d) zák.č. 455/1991 Zb. )

 

 - na úseku živnostenskej kontroly

1.  kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov (§ 61 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
2.  rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené podnikanie (§ 63 a 64 zákona č. 455/1991 Zb.),
3.  rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie iných ustanovení zákona (§ 65a zákona č. 455/1991 Zb.),
4.  rozhoduje o uložení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní (§ 65b zákona č. 455/1991 Zb.),
5.  rozhoduje o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu kontroly (§ 65c zákona č. 455/1991 Zb.),
6.  informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie (§ 62 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
7.  iniciuje spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy,
8.  ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov (§ 62 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
9.  vyhotovuje záznamy z kontrol (§ 61 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
10. spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti,
11. kontroluje a posudzuje dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia (§ 28 zákona č. 455/1991 Zb.),
12. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby v horskej oblasti, viesť knihu vychádzok a výstupov (§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 544/2002 Z. z.),
13. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti zriadiť na všeobecne prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej služby a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti (§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.),
14. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu vydať a na viditeľnom mieste umiestniť pravidlá správania sa na lyžiarskej trati (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 544/2002 Z. z.),
15. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.),
16. na základe výsledkov vlastnej kontroly plnenia povinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti (§ 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.) a povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.) vykonáva postih za porušenie právnych povinností,
ako obvodný úrad v sídle kraja
17. prijíma žiadosti zahraničných osôb o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
18. skúma v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do ob-chodného registra zahraničných osôb, či tieto osoby spĺňajú určené podmienky (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
19. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre zahraničné osoby, pre podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony a pre podnikateľov poskytujúcich služby podľa osobitného zákona (§ 66b ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
20. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.),
21. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účel zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),
22. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované  podľa osobitného zákona na účel zápisu údajov do obchodného registra (§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),
23. prijíma údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných zákonov na účel predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov a tieto bezodkladne zasiela príslušnému orgánu (§ 66ba ods. 3 písm. b) a ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
24. potvrdzuje prevzatie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov (§ 4 ods. 2 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
25. vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou (§ 66b ods.4 zákona č. 455/1991 Zb.),
26. obstaráva výpis z registra trestov a prikladá ho k žiadosti o oprávnenie na podnikanie  na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak to osobitný zákon vyžaduje (§ 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.).

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Trenčín, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM

Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

Informačno - poradenské centrum ponúka služby telefonicky, elektronickou poštou alebo osobne v klientskom centre JKM. Klient sa môže kontaktovať telefonicky v úradnej dobe, elektronickou poštou non – stop, osobne počas úradných hodín. Pri zložitých otázkach – vyžadujúcich si posúdenie odbornej spôsobilosti, prípadne praxe doporučujeme využívať elektronickú komunikáciu e-mailom TA.13G4@3K.FDJF/@/

Odbor živnostenského podnikania vykonáva štátnu správu v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na úseku:
a) živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra
b) živnostenskej kontroly

Plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre podnikateľské subjekty.