Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trenčín / Obrana štátu

Klientske centrum Trenčín
Obrana štátu
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. René Klimoszek
telefón: 032/7411 477
fax: 032/6521 001
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Obrana štátu

Podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku obrany štátu a to  najmä:

 1. vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl, poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie, povoláva ich na výkon mimoriadnej služby,
 2. pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl; vedie dokumentáciu na prípravu, zabezpečenie a vykonanie doplnenia ozbrojených síl alebo mobilizácie ozbrojených síl a na zabezpečenie výkonu alternatívnej služby a podieľa sa na spracovaní krízového plánu okresného úradu v sídle kraja za oblasť obrany štátu,
 3. realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby,
 4. vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby, poskytuje im informácie a výpisy z tejto dokumentácie a povoláva ich na výkon alternatívnej služby,
 5. povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu,
 6. vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,
 7. vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti,
 8. vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov
  v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,
 9. vykonáva v spolupráci s okresným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu a vedie ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
  a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné užívacie práva,

10.  predkladá podklady na rozhodnutie okresného úradu v územnom obvode kraja o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti potrebné v čase vojny alebo vojnového stavu na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,

11.  na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže v čase vojny alebo vojnového stavu uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá okresnému úradu v územnom obvode kraja,

12.  poskytuje služobnému úradu na účely plnenia úloh personálneho doplňovania ozbrojených síl údaje uvedené v zákone č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť,

13.  navrhuje okresnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť
v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť,

14.  podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvateľstva a podpory činnosti vojenských záujmových združení,

15.  spolupracuje

15.1.s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

15.2.s okresnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,

15.3.s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

16.  prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky
a správne delikty podľa § 20 a § 20a zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa § 13 a § 14 zákona
č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu  v znení neskorších predpisov; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

17.  predkladá Ministerstvu obrany Slovenskej republiky podklady na priznanie vojenskej hodnosti občanom, ktorí skončili služobný pomer,

18.  prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu okresným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh,

19.  koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú okresné úrady v územnom obvode kraja
a obce.

Podľa zákona č.  570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. rozhoduje o žiadosti na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti občanom, ktorým nevznikla branná povinnosť, a ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 2. rozhoduje o odložení nástupu odvedených registrovaných občanov a vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby,
 3. spolupracuje s vojenskými útvarmi pri zaraďovaní vojakov v zálohe do aktívnych záloh, pri nástupe vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh (ďalej len vojak v aktívnej zálohe“) na pravidelné cvičenie a pri skončení pravidelného cvičenia, pri nástupe vojakov v aktívnej zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl a pri skončení plnenia úloh ozbrojených síl,
 4. na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky povoláva vojakov v aktívnej zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnej udalosti,
 5. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady na mzdu lekára, sestry a laboranta určených samosprávnym krajom na zabezpečenie odvodu alebo prieskumu zdravotnej spôsobilosti, na cestovné výdavky, stravné a ubytovanie uvedených osôb a postupuje ich centru podpory na uhradenie,
 6. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady občanom v súvislosti s plnením brannej povinnosti alebo na lekárske vyšetrenie a postupuje ich centru podpory na uhradenie,
 7. na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby poskytuje vojenským útvarom zákonom určené údaje o občanoch,
 8. na plnenie úloh súvisiacich s riadením prípravy a povolania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby poskytuje Ministerstvu obrany Slovenskej republiky zákonom určené údaje o občanoch.

Podľa zákona č.  569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu  v znení neskorších predpisov

 1. na základe podaných vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby rozhoduje o zaradení občanov do dokumentácie evidovaných občanov,
 2. na základe späťvzatí vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby rozhoduje o vyradení občanov z dokumentácie evidovaných občanov,
 3. vedie evidenciu zamestnávateľov žiadajúcich o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby,
 4. rozhoduje o odložení nástupu evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby,
 5. rozhoduje o preradení evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi,
 6. na základe nariadenia prezidenta Slovenskej republiky alebo na základe svojho rozhodnutia prepúšťa evidovaných občanov z výkonu alternatívnej služby,
 7. kontroluje v čase vojny a vojnového stavu u zamestnávateľov na miestach výkonu alternatívnej služby plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona,
 8. vypracúva podklady na úhradu finančnej náhrady pre zamestnávateľa podľa § 8 ods. 6 zákona a postupuje ich centru podpory na uhradenie.

Podľa zákona č.  321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov zabezpečuje uverejnenie mobilizačných oznámení v obciach.