Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Bánovce nad Bebravou

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ. Štúra 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Prednosta
Mgr. Jozefína Novotná
telefón: 0961 762 604 - supervízor
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM

 

Pre vojnu na Ukrajine je vyhlásená mimoriadna situácia, ak chcete Ukrajincom pomôcť, kontaktujte ministerstvo vnútra

 

 

 

 

Od soboty 26. februára 2022 od 12.00 je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia. Vláda ju na návrh ministra vnútra vyhlásila v sobotu dopoludnia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie či zmiernenie následkov tejto mimoriadnej udalosti

 

Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

 

E-MAIL: TA.13G4@H3GZSLTHYLDQF4FD@

TELEFÓN: +421 2 48 59 33 12 

 

Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci (detské plienky a strava pre deti, šatstvo, oblečenie, hygienické potreby, trvanlivé potraviny, atď.) a ponuky ubytovania.

 

Aktuálny režim pracovísk MV SR


 

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Klientske centrum Bánovce nad Bebravou 

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 0961 762 604 - supervízor
Fax 038/766 34 55
 
 

 Klientske centrum  - telefónne kontakty na jednotlivé pracoviská (PDF, 406 kB) (PDF, 406 kB)

  

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy):

SUPERVÍZOR:

• Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému, kiosku na vydávanie eKolkov), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
• Poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Bánovce n.B .

POKLADŇA:

• príjem finančných prostriedkov za pokuty PZP, HaZZ PE, BN,
• príjem finančných prostriedkov za trovy konania,
• príjem správnych poplatkov.

Pracovisko č. 1 – podateľňa OÚ

Pracovisko č. 2 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

• Osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
• Žiadosť o zmenu mena, priezviska - podanie,
• Apostila / superlegalizácia – vyššie overenie dokladov.

Pracovisko č. 3 – katastrálny odbor - podateľňa

Pracovisko č. 4, 5 - odbor živnostenského podnikania:

• Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
• Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
• Podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
• Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
• Potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
• Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
• Ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne,
• Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch živnostenskom oprávnení,
• Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Oznámenie o ukončení podnikania,
• Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
• Prvozápis do obchodného registra,
• Obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov,
• Vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
• Prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
• Prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
• Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
• Pridelenie identifikačného čísla podnikateľským subjektom,
• Vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
• Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
• Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
• Poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
• vydáva výpisy z obchodného registra,
• vydáva výpisy z Registra účtovných závierok (§66b ods. 3 písm. d) zák.č. 455/1991 Zb.).
 

Pracovisko č. 6 – Pozemkový a lesný odbor:

• Prijímanie žiadostí,
• Poradenská činnosť.

Pracovisko č. 7, 8 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

prijímanie žiadostí o:
• Uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
• Zápis alternatívneho pohonu LPG,
• Schválenie prestavby vozidla,
• Vykonanie zmeny v osvedčení evidencii,
• Schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
• Zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
• Vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene t echnického osvedčenia vozidla,
• Povolenie prestavby vozidla,
• Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
• Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy,
• Povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia,
• Povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy,
• Povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,
• Určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé,
• Stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy,
• Povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy.

Pracovisko č. 9 – EKS – Elektronický kontraktačný systém:

• Poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Bánovce n.B,
  Informácie a podpora registrácie.

Pracovisko č. 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

• Prijímanie žiadostí,
• Poradenská činnosť.
 

Pracoviská Okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia dokladov a evidencie vozidiel:

Pracovisko č. 12 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát:

• Výpisy z evidencie vozidiel (Potvrdenia o vlastníctve motorových vozidiel, Potvrdenia o odhlásení motorových vozidiel a pod.),
• Odhlásenie vozidla (Odhlásenie vozidla do iného okresu),
• Vyradenie vozidla z evidencie (Vyradenie vozidla z evidencie a dočasné vyradenie vozidla).

Pracovisko č. 13, 15 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - oddelenie dokladov - Príjem dokladov:

• Príjem žiadosti o vystavenie dokladov – občianske preukazy (OP), cestovné pasy (CP), vodičské preukazy (VP), medzinárodné vodičské preukazy (MVP),
• Výmena OP, CP, VP,
• Výmena OP pre zmene údajov,
• Výmena VP pri rozšírení VP,
• Strata, krádež, poškodený OP, CP, VP, MVP a iné úkony.

Pracovisko č. 14 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - oddelenie dokladov - Výdaj dokladov:

• Výdaj hotových dokladov (OP, CP, VP, MVP), osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz)
 

Pracovisko č. 16, 17 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát:

• Výpisy z evidencie vozidiel (Vystavenie potvrdení pre poisťovne, súd, daňový úrad, ...),
• Prihlásenie vozidla,
• Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
• Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, zrušenie avíza,
• Ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu alebo v okrese, zrušenie avíza,
• Výmena tabuliek s evidenčným číslom (mimo objednania voliteľného čísla),
• Dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo znovu vzatie do evidencie,
• Trvalé vyradenie vozidla z evidencie,
• Odhlásenie vozidla do cudziny,
• Zmena farby vozidla,
• Ukončenie lízingu,
• Zadržané tabuľky s evidenčným číslom a dokladom od vozidla,
• Zápis ťažného zariadenia.     

  

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 -  bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM  t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h 
 -  podnety občanov k efektívnej a otvorenej štátnej správe (ESO portál)
 -  internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky