Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2022, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Bánovce nad Bebravou

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ. Štúra 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Prednosta
Mgr. Dárius Sabo
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený od 20.9.2021 len s respirátorom FFP2.

O úrade

Aktuálny režim pracovísk MV SR


  

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Klientske centrum Bánovce nad Bebravou 

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/760 60 01 - supervízor
Fax 038/766 34 55
 
 

 Klientske centrum  - telefónne kontakty na jednotlivé pracoviská (PDF, 406 kB) (PDF, 406 kB)

  

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy):

SUPERVÍZOR:

• Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému, kiosku na vydávanie eKolkov), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
• Poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Bánovce n.B .

POKLADŇA:

• príjem finančných prostriedkov za pokuty PZP, HaZZ PE, BN,
• príjem finančných prostriedkov za trovy konania,
• príjem správnych poplatkov.

Pracovisko č. 1 – podateľňa OÚ

Pracovisko č. 2 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

• Osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
• Žiadosť o zmenu mena, priezviska - podanie,
• Apostila / superlegalizácia – vyššie overenie dokladov.

Pracovisko č. 3 – katastrálny odbor - podateľňa

Pracovisko č. 4, 5 - odbor živnostenského podnikania:

• Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
• Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
• Podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
• Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
• Potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
• Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
• Ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne,
• Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch živnostenskom oprávnení,
• Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Oznámenie o ukončení podnikania,
• Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
• Prvozápis do obchodného registra,
• Obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov,
• Vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
• Prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
• Prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
• Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
• Pridelenie identifikačného čísla podnikateľským subjektom,
• Vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
• Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
• Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
• Poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
• vydáva výpisy z obchodného registra,
• vydáva výpisy z Registra účtovných závierok (§66b ods. 3 písm. d) zák.č. 455/1991 Zb.).
 

Pracovisko č. 6 – Pozemkový a lesný odbor:

• Prijímanie žiadostí,
• Poradenská činnosť.

Pracovisko č. 7, 8 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

prijímanie žiadostí o:
• Uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
• Zápis alternatívneho pohonu LPG,
• Schválenie prestavby vozidla,
• Vykonanie zmeny v osvedčení evidencii,
• Schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
• Zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
• Vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene t echnického osvedčenia vozidla,
• Povolenie prestavby vozidla,
• Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
• Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy,
• Povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia,
• Povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy,
• Povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,
• Určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé,
• Stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy,
• Povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy.

Pracovisko č. 9 – EKS – Elektronický kontraktačný systém:

• Poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Bánovce n.B,
  Informácie a podpora registrácie.

Pracovisko č. 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

• Prijímanie žiadostí,
• Poradenská činnosť.
 

Pracoviská Okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia dokladov a evidencie vozidiel:

Pracovisko č. 12 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát:

• Výpisy z evidencie vozidiel (Potvrdenia o vlastníctve motorových vozidiel, Potvrdenia o odhlásení motorových vozidiel a pod.),
• Odhlásenie vozidla (Odhlásenie vozidla do iného okresu),
• Vyradenie vozidla z evidencie (Vyradenie vozidla z evidencie a dočasné vyradenie vozidla).

Pracovisko č. 13, 15 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - oddelenie dokladov - Príjem dokladov:

• Príjem žiadosti o vystavenie dokladov – občianske preukazy (OP), cestovné pasy (CP), vodičské preukazy (VP), medzinárodné vodičské preukazy (MVP),
• Výmena OP, CP, VP,
• Výmena OP pre zmene údajov,
• Výmena VP pri rozšírení VP,
• Strata, krádež, poškodený OP, CP, VP, MVP a iné úkony.

Pracovisko č. 14 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - oddelenie dokladov - Výdaj dokladov:

• Výdaj hotových dokladov (OP, CP, VP, MVP), osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz)
 

Pracovisko č. 16, 17 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát:

• Výpisy z evidencie vozidiel (Vystavenie potvrdení pre poisťovne, súd, daňový úrad, ...),
• Prihlásenie vozidla,
• Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
• Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, zrušenie avíza,
• Ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu alebo v okrese, zrušenie avíza,
• Výmena tabuliek s evidenčným číslom (mimo objednania voliteľného čísla),
• Dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo znovu vzatie do evidencie,
• Trvalé vyradenie vozidla z evidencie,
• Odhlásenie vozidla do cudziny,
• Zmena farby vozidla,
• Ukončenie lízingu,
• Zadržané tabuľky s evidenčným číslom a dokladom od vozidla,
• Zápis ťažného zariadenia.     

  

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 -  bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM  t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h 
 -  podnety občanov k efektívnej a otvorenej štátnej správe (ESO portál)
 -  internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky