Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2021, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ. Štúra 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Prednosta
Mgr. Dárius Sabo
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Od 21.12.2020 je Klientske centrum v Bánovciach n./B. otvorené od 08:00 do 12:00.

O úrade

OZNAM

Od pondelka 21.12.2020 bude klientske centrum Bánovce nad Bebravou otvorené v obmedzených úradných hodinách.
Osobné podania budú možné podať výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientského centra. Stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12:00 hod. 

18.12.2020 - VI/12 - U S M E R N E N I E  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike (PDF, 233 kB) 

Rozsah stránkových hodín je ustanovený nasledovne:

Evidencia vozidiel

08:00-12:00

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

08:00-12:00

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

08:00-12:00 okrem štvrtka

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresný úrad v plnom rozsahu zabezpečuje agendy na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

K dispozícii je aj podateľňa okresného úradu.

Tieto pracoviská budú akceptovať aj podania zaslané elektronickou poštou, do  troch dní je však potrebné podania doplniť listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom.

Osobné konzultácie a pojednávania budú možné až po dohode s klientom, okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

Ministerstvo vnútra občanov vyzýva, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €. 

V Y H L Á Š K A Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - Čiastka 16/2020, 24 zo dňa 13.11.2020  (PDF, 343 kB)(PDF, 343 kB)

V Y H L Á Š K A Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - Čiastka 13/2020, 25 zo dňa 13.11.2020 (PDF, 343 kB) (PDF, 343 kB)

U S M E R N E N I E vedúceho hygienika MV SR k dodržaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – piata aktualizácia z 30.10.2020 (PDF, 5 MB) (PDF, 5 MB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia rúška z 14.10.2020 (PDF, 114 kB) (PDF, 114 kB)

 

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Klientske centrum Bánovce nad Bebravou 

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/760 60 01 - supervízor
Fax 038/766 34 55
 
 

 Klientske centrum  - telefónne kontakty na jednotlivé pracoviská (PDF, 406 kB) (PDF, 406 kB)

  

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy):

SUPERVÍZOR:

• Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému, kiosku na vydávanie eKolkov), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
• Poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Bánovce n.B .

POKLADŇA:

• príjem finančných prostriedkov za pokuty PZP, HaZZ PE, BN,
• príjem finančných prostriedkov za trovy konania,
• príjem správnych poplatkov.

Pracovisko č. 1 – podateľňa OÚ

Pracovisko č. 2 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

• Osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
• Žiadosť o zmenu mena, priezviska - podanie,
• Apostila / superlegalizácia – vyššie overenie dokladov.

Pracovisko č. 3 – katastrálny odbor - podateľňa

Pracovisko č. 4, 5 - odbor živnostenského podnikania:

• Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
• Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
• Podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
• Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
• Potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
• Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
• Ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne,
• Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch živnostenskom oprávnení,
• Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Oznámenie o ukončení podnikania,
• Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
• Prvozápis do obchodného registra,
• Obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov,
• Vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
• Prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
• Prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
• Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
• Pridelenie identifikačného čísla podnikateľským subjektom,
• Vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
• Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
• Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
• Poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
• vydáva výpisy z obchodného registra,
• vydáva výpisy z Registra účtovných závierok (§66b ods. 3 písm. d) zák.č. 455/1991 Zb.).
 

Pracovisko č. 6 – Pozemkový a lesný odbor:

• Prijímanie žiadostí,
• Poradenská činnosť.

Pracovisko č. 7, 8 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

prijímanie žiadostí o:
• Uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
• Zápis alternatívneho pohonu LPG,
• Schválenie prestavby vozidla,
• Vykonanie zmeny v osvedčení evidencii,
• Schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
• Zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
• Vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene t echnického osvedčenia vozidla,
• Povolenie prestavby vozidla,
• Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
• Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy,
• Povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia,
• Povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy,
• Povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,
• Určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé,
• Stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy,
• Povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy.

Pracovisko č. 9 – EKS – Elektronický kontraktačný systém:

• Poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Bánovce n.B,
  Informácie a podpora registrácie.

Pracovisko č. 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

• Prijímanie žiadostí,
• Poradenská činnosť.
 

Pracoviská Okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia dokladov a evidencie vozidiel:

Pracovisko č. 12 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát:

• Výpisy z evidencie vozidiel (Potvrdenia o vlastníctve motorových vozidiel, Potvrdenia o odhlásení motorových vozidiel a pod.),
• Odhlásenie vozidla (Odhlásenie vozidla do iného okresu),
• Vyradenie vozidla z evidencie (Vyradenie vozidla z evidencie a dočasné vyradenie vozidla).

Pracovisko č. 13, 15 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - oddelenie dokladov - Príjem dokladov:

• Príjem žiadosti o vystavenie dokladov – občianske preukazy (OP), cestovné pasy (CP), vodičské preukazy (VP), medzinárodné vodičské preukazy (MVP),
• Výmena OP, CP, VP,
• Výmena OP pre zmene údajov,
• Výmena VP pri rozšírení VP,
• Strata, krádež, poškodený OP, CP, VP, MVP a iné úkony.

Pracovisko č. 14 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - oddelenie dokladov - Výdaj dokladov:

• Výdaj hotových dokladov (OP, CP, VP, MVP), osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz)
 

Pracovisko č. 16, 17 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát:

• Výpisy z evidencie vozidiel (Vystavenie potvrdení pre poisťovne, súd, daňový úrad, ...),
• Prihlásenie vozidla,
• Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
• Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, zrušenie avíza,
• Ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu alebo v okrese, zrušenie avíza,
• Výmena tabuliek s evidenčným číslom (mimo objednania voliteľného čísla),
• Dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo znovu vzatie do evidencie,
• Trvalé vyradenie vozidla z evidencie,
• Odhlásenie vozidla do cudziny,
• Zmena farby vozidla,
• Ukončenie lízingu,
• Zadržané tabuľky s evidenčným číslom a dokladom od vozidla,
• Zápis ťažného zariadenia.     

  

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 -  bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM  t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h 
 -  podnety občanov k efektívnej a otvorenej štátnej správe (ESO portál)
 -  internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)