Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Bánovce nad Bebravou

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ. Štúra 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Prednosta
Mgr. Dárius Sabo
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.

O úrade

Aktuálny režim pracovísk MV SR


 

 

OZNAM

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou oznamuje verejnosti, že v zmysle ustanovení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR“) sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 zakazuje vstup verejnosti do vnútorných a vonkajších priestorov Okresného úradu Bánovce nad Bebravou.

Zákaz vstupu sa podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. a) až m), r) vyhlášky ÚVZ SR nevzťahuje na:

·         príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

·         osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

·         osobu, ktorá prekonala COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

·         osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

·         osobu zaočkovanú:

o    druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

o    prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

o    prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaní v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

·         osoby nad 65 rokov veku,

·         dieťa do desiatich rokov veku,

·         osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

·         osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

·         osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

·         osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

·         onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

·         osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

·         vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou zároveň oznamuje verejnosti, že podľa ustanovení § 1 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR sú poverení zamestnanci Okresného úradu Bánovce nad Bebravou oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných a vonkajších priestorov Okresného úradu Bánovce nad Bebravou predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až m) a r) vyhlášky ÚVZ SR; do tohto dokladu je poverený zamestnanec Okresného úradu Bánovce nad Bebravou oprávnený nahliadnuť.

Ďalšie skutočnosti neuvedené v tomto ozname sa spravujú ustanoveniami vyhlášky ÚVZ SR.

 

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Klientske centrum Bánovce nad Bebravou 

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/760 60 01 - supervízor
Fax 038/766 34 55
 
 

 Klientske centrum  - telefónne kontakty na jednotlivé pracoviská (PDF, 406 kB) (PDF, 406 kB)

  

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy):

SUPERVÍZOR:

• Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému, kiosku na vydávanie eKolkov), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
• Poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Bánovce n.B .

POKLADŇA:

• príjem finančných prostriedkov za pokuty PZP, HaZZ PE, BN,
• príjem finančných prostriedkov za trovy konania,
• príjem správnych poplatkov.

Pracovisko č. 1 – podateľňa OÚ

Pracovisko č. 2 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

• Osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
• Žiadosť o zmenu mena, priezviska - podanie,
• Apostila / superlegalizácia – vyššie overenie dokladov.

Pracovisko č. 3 – katastrálny odbor - podateľňa

Pracovisko č. 4, 5 - odbor živnostenského podnikania:

• Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
• Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
• Podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
• Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
• Potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
• Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
• Ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne,
• Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch živnostenskom oprávnení,
• Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Oznámenie o ukončení podnikania,
• Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
• Prvozápis do obchodného registra,
• Obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov,
• Vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
• Prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
• Prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
• Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
• Pridelenie identifikačného čísla podnikateľským subjektom,
• Vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
• Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
• Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
• Poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
• vydáva výpisy z obchodného registra,
• vydáva výpisy z Registra účtovných závierok (§66b ods. 3 písm. d) zák.č. 455/1991 Zb.).
 

Pracovisko č. 6 – Pozemkový a lesný odbor:

• Prijímanie žiadostí,
• Poradenská činnosť.

Pracovisko č. 7, 8 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

prijímanie žiadostí o:
• Uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
• Zápis alternatívneho pohonu LPG,
• Schválenie prestavby vozidla,
• Vykonanie zmeny v osvedčení evidencii,
• Schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
• Zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
• Vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene t echnického osvedčenia vozidla,
• Povolenie prestavby vozidla,
• Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
• Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy,
• Povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia,
• Povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy,
• Povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,
• Určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé,
• Stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy,
• Povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy.

Pracovisko č. 9 – EKS – Elektronický kontraktačný systém:

• Poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Bánovce n.B,
  Informácie a podpora registrácie.

Pracovisko č. 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

• Prijímanie žiadostí,
• Poradenská činnosť.
 

Pracoviská Okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia dokladov a evidencie vozidiel:

Pracovisko č. 12 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát:

• Výpisy z evidencie vozidiel (Potvrdenia o vlastníctve motorových vozidiel, Potvrdenia o odhlásení motorových vozidiel a pod.),
• Odhlásenie vozidla (Odhlásenie vozidla do iného okresu),
• Vyradenie vozidla z evidencie (Vyradenie vozidla z evidencie a dočasné vyradenie vozidla).

Pracovisko č. 13, 15 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - oddelenie dokladov - Príjem dokladov:

• Príjem žiadosti o vystavenie dokladov – občianske preukazy (OP), cestovné pasy (CP), vodičské preukazy (VP), medzinárodné vodičské preukazy (MVP),
• Výmena OP, CP, VP,
• Výmena OP pre zmene údajov,
• Výmena VP pri rozšírení VP,
• Strata, krádež, poškodený OP, CP, VP, MVP a iné úkony.

Pracovisko č. 14 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - oddelenie dokladov - Výdaj dokladov:

• Výdaj hotových dokladov (OP, CP, VP, MVP), osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz)
 

Pracovisko č. 16, 17 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát:

• Výpisy z evidencie vozidiel (Vystavenie potvrdení pre poisťovne, súd, daňový úrad, ...),
• Prihlásenie vozidla,
• Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
• Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, zrušenie avíza,
• Ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu alebo v okrese, zrušenie avíza,
• Výmena tabuliek s evidenčným číslom (mimo objednania voliteľného čísla),
• Dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo znovu vzatie do evidencie,
• Trvalé vyradenie vozidla z evidencie,
• Odhlásenie vozidla do cudziny,
• Zmena farby vozidla,
• Ukončenie lízingu,
• Zadržané tabuľky s evidenčným číslom a dokladom od vozidla,
• Zápis ťažného zariadenia.     

  

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 -  bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM  t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h 
 -  podnety občanov k efektívnej a otvorenej štátnej správe (ESO portál)
 -  internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky