Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Úradná tabuľa - archív 30.09.2020

Úradné hodiny

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 platia štandardné úradné hodiny pre verejnosť. V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradu  prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny: naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch, čiže klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Odbor živnostenského podnikania

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

Odbor starostlivosti o životné prostredie

O začatých správnych konaniach

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

17.09.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/007032 – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – Mgr. Peter Bulík v extraviláne Bánovce nad Bebravou

07.09.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania – JUDr. Michaela Žilincová

03.09.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/006483 – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Uhrovec – Silver Farm, s.r.o. Uhrovec

03.09.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/006689 – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Závada pod Čiernym vrchom – JUDr. Michaela Žilincová

13.05.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/003887  - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Dolné Naštice v k. ú. Dolné Naštice

07.05.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/003411- Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy v k. ú. Uhrovec

07.05.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2015/005528  - Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významuLS2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské na pozemku parcela č. 121/9 k. ú. Látkovce 

07.05.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/003580  - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – Elena Kortišová, Žitná Radiša

29.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/001272 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

29.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/001271 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

10.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp.číslo: OU-BN-OSZP-2020/000830 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Štátna vodná správa - verejné vyhlášky

Katastrálne územie Malé Chlievany, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Horné Naštice, Bánovce nad Bebravou:

23.09.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – „IBV Horné Ozorovce “ v meste Bánovce nad Bebravou

22.09.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – „IBV Horné Ozorovce – Protipovodňové opatrenia“ v k. ú. Horné Ozorovce

28.08.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na povolenie na vodných stavieb – „Rozšírenie verejnej kanalizácie“, „Rozšírenie verejného vodovodu“– „IBV Horné Ozorovce“ – Bánovce nad Bebravou

27.08.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania na dodatočné povolenie na vodnú stavbu – „Protipovodňové opatrenia“ – „IBV Horné Ozorovce“ – Bánovce nad Bebravou

09.12.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie – Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 102 – Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie“ - Bánovce n.B. 

05.12.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí VK vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 103-Prípojka dažďovej kanalizácie" - Bánovce nad Bebravou  

06.11.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí VK vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 102-Rozšírenie splaškovej kanalizácie" - Bánovce nad Bebravou 

21.10.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: "Vodovod HDPE D 110 – Horné Naštice"

17.09.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Vodovod HDPE D 110 - Horné Naštice" 

08.07.2019 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie-vodná stavba “Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou, časť 1“ 

27.06.2019 Verejná vyhláška - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 101 – Vodovod HDPE 110“ 

21.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania-vodná stavba “Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou, časť 1“

09.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 101-Vodovod HDPE 110"  

Katastrálne územie Otrhánky:

13.12.2019 Verejná vyhláška – Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie vodovodu RAD A-2 – Otrhánky“  

18.11.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí VK vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby  „Rozšírenie vodovodu RAD A-2 – Otrhánky“  

Katastrálne územie Dvorec:

25.11.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "IBV Dvorec -Vodovod PE D 110" 

07.10.2019 Verejná vyhláška – Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod PE D 110" v obci Dvorec – prerušenie konania

12.09.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - vodná stavba "IBV Dvorec - Vodovod PE D 110"  

Katastrálne územie Dežerice:

08.11.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "IBV Za mlynom - II. Etapa, VODOVOD HDPE D 110" 

01.07.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod"  

13.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod" 

Katastrálne územie Uhrovec:

17.08.2020 Verejná vyhláška Rozhodnutie zo dňa 17.8.2020 povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – „DTI pre IBV Kapustnice – Uhrovec“

14.08.2020 Verejná vyhláška Rozhodnutie zo dňa 13.8.2020 povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – „DTI pre IBV Kapustnice – Uhrovec“

21.10.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania - Vodná stavba "Uhrovec - kanalizácia a ČOV" 

23.09.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí VK - Vodná stavba "Uhrovec - kanalizácia a ČOV" - predľženie lehoty dokončenia 

Katastrálne územie Brezolupy:

16.09.2019 Verejná vyhláška - "Brezolupy - zásobovanie obce pitnou vodou" - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 

21.08.2019 Verejná vyhláška - "Brezolupy - zásobovanie obce pitnou vodou“ - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od úst.pojednávania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

 Katastrálne územie Žitná:

22.5.2019 Verejná vyhláška - "Žitná-Radiša - rekonštrukcia vodovodu" - kolaudačné rozhodnutie na časť vodnej stavby   

Štátna vodná správa - archív verejných vyhlášok 

12.04.2019  Verejná vyhláška - Rozhodnutie: "Rozšírenie verejného vodovodu Horné Naštice" - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

12.04.2019  Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí kolaudačného konania: "Žitná-Radiša - rekonštrukcia vodovodu"

05.03.2019  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Horné Naštice"

27.02.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie - povolenie - vodné stavby Prusy

21.01.2019 VV - Oznámenie o začatí VK - žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb-kanalizácie-súčasť stavby:"Nájomné byty v obci Prusy"

29.11.2018  Verejná vyhláška – Rozhodnutie – „SO 02 Verejný vodovod“ – zmena podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Uhrovec – Kanalizácia a ČOV pri obecnom úrade – rozšírenie kapacity“

29.10.2018  Verejná vyhláška - Vodná stavba "SO O2 - Verejný vodovod" - zmena podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (PDF, 2 MB)

25.10.2018  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: Predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby "Uhrovec - kanalizácia a ČOV pri obecnom úrade -rozšírenie kapacity"

19.09.2018  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: vodná stavba "SO 02 - Verejný vodovod" - predĺženie lehoty na dokončenie (PDF, 2 MB)

06.07.2018  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného kanania - vodná stavba Dvorec - úprava toku Inovec, II.etapa"

08.06.2018  Verejná vyhláška  - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Rozšírenie vodovodu Ruskovce“ (PDF, 5 MB)

06.06.2018  Verejná vyhláška - "Rekonštrukcia vodovodu Prusy" - povolenie na uskutočnenie stavby

14.05.2018  Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania na vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Ruskovce“ (PDF, 2 MB)

10.04.2018  Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania na vodnú stavbu: „Prusy – rekonštrukcia verejného vodovodu“ 

21.11.2017  Verejná vyhlášku zo dňa 21.11.2017: "Žitná-Radiša, Rakovec - prehrádzka a stabilizácia koryta" - kolaudačné rozhodnutie (PDF, 3 MB)

08.11.2017   Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie Horné Naštice (PDF, 3 MB)

08.11.2017   Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie Bánovce nad Bebravou (PDF, 8 MB)

28.09.2017  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania: vodná stavba "Horné Naštice- rozšírenie vodovodnej siete" (PDF, 2 MB)

28.09.2017  Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí VK uskutočnenie vodných stavieb "SO 07 Rozvody vody", "SO 08 Kanalizácia" (PDF, 3 MB)

11.09.2017  Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby Žitná Radiša, Rakovec (PDF, 2 MB)

31.08.2017  Verejná vyhláška: Rozhodnutie - uskutočnenie vodnej stavby "Vodovod PE D 110" v k.ú. Dežerice

31.07.2017  Verejná vyhláška: Začaté vodoprávne konanie_uskutočnenie vodnej stavby "Vodovod PE D 110" v k.ú. Dežerice

04.01.2017  Verejná vyhláška: "Žitná-Radiša - rekonštrukcia vodovodu" - povolenie na zmenu vodnej stavby (PDF, 12 MB) 

05.12.2016  Verejná vyhláška_ZSVS - Rozhodnutie - zmena stavby pred dokončením (PDF, 6 MB)

24.11.2016  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: "Žitná-Radiša - rekonštrukcia vodovodu" - povolenie na zmenu  vodnej stavby (PDF, 2 MB)

14.11.2016  Verejná vyhláška - "Uhrovec - kanalizácia a ČOV pri obecnom úrade, rozšírenie kapacity" - zmena podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (PDF, 2 MB)

02.11.2016  Verejná vyhláška - Rozhodnutie o začatí konania o zmene vodnej stavby "ČOV Sever Aktivita A - odvedenie odpadových vôd región Bánovce nad Bebravou, kanalizácia Horné Naštice, kanalizácia Dolné Ozorovce" (PDF, 4 MB)

26.10.2016  Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby "CO 02 - Verejný vodovod" (PDF, 8 MB)

11.10.2016  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: Predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby "Uhrovec - kanalizácia a ČOV pri obecnom úrade rozšírenie kapacity"

21.9.2016  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: Vodná stavba "SO 02 - Verejný vodovod" (PDF, 2 MB)

13.3.2016  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania: Vodná stavba "Dubnička" - rekonštrukcia prívodného potrubia (PDF, 3 MB)

05.01.2016  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania (PDF, 4 MB)

04.01.2016  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny podmienky rozhodnutia, ktorým sa povolila vodná stavba a nariadenie ústneho pojednávania (PDF, 4 MB)  

 

Štátna ochrana prírody a krajiny - verejné vyhlášky

30.09.2020 Rozhodnutie – verejná vyhláška o schválení RUSES okresu Bánovce nad Bebravou (PDF, 190 kB)

26.05.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na výrub drevín v k. ú. Borčany  - AGROLAND, s.r.o., Borčany

09.03.2020  Verejná vyhláška_Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu RÚSES okresu Bánovce nad Bebravou 

06.03.2020  Oznámenie o výrube pod elektrovodmi Ekorem s.r.o. - ochranné pásmo vzdušného vedenia VN 262  

27.02.2020  Oznámenie o výrube drevín na tokoch - tok Livina, k.ú. Veľké Hoste 

27.02.2020  Oznámenie o výrube pod elektrovodmi_Ekorem s.r.o. - ochranné pásmo vzdušného vedenia VN 283

24.02.2020  Oznámenie o výrube pod elektrovodmi Ekorem s.r.o. - ochranné pásmo vzdušného vedenia VN 310

10.02.2020  Oznámenie o výrube pod elektrovodmi Ekorem s.r.o. - ochranné pásmo vzdušného vedenia VN 315 

24.06.2019  Verejná vyhláška - Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii.

31.10.2018  Oznámenie o prerokovaní návrhu "Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019-2018"

 

Archív

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie na Informačnom portáli rezortu MŽP SR.

Oznamy a informácie ochrany prírody a CITES 


Katastrálny odbor

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Verejné vyhlášky

30.09.2020 Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp. zn. V 1453/2020 – Prof. Dr. Peter Littmann, Hamburg, Nemecko

23.09.2020 Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp. zn. V 1388/2020 – Elena Kalačová, Wien, Rakúska republika

23.09.2020 Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp. zn. V 1398/2020 – Nina Louise Bartle, Gwynedd, UK

23.09.2020 Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp. zn. V 1398/2020 – Ian Deacon Bartle, Gwynedd, UK


 Pozemkový a lesný odbor 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Verejná vyhláška - Zverejnenie Projektu pozemkových úprav pre záhradkovú osadu SZZ č. 14-69 Pri splave v k. ú. Malé Chlievany - zverejnené dňa 14.02.2020

Verejná vyhláška - nariadenia konania o začatí pozemkových úprav, k.ú. Šípkov - zverejnené dňa 10.02.2020