Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2021, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Považská Bystrica
Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica

Prednosta
Andrej TORDA, Ing
telefón: Ústredňa+421 42 4300 111, 222 Supervizor KC: +421961265700
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Stránkové hodiny platné od 03.03.2021 PONDELOK - PIATOK 08:00 - 12:00 hod. Všetky požiadavky na odbory okresného úradu je možné podávať len v podateľni. Evidencia vozidiel a oddelenie dokladov PONDELOK - PIATOK 08:00 - 14:00 hod.

O úrade

 OZNAMY:

 

Klientske centrum Považská Bystrica

Centrum 1/1,  017 01 Považská Bystrica

 

Stránkové  hodiny platné od 03.03.2021

 

 PONDELOK  - PIATOK           08:00  -  12:00 hod. 

 

Všetky požiadavky na odbory okresného úradu je možné podávať len v podateľni.

 

Evidencia vozidiel a oddelenie dokladov

 PONDELOK  -  PIATOK           08:00  -  14:00 hod.

 Ing. Andrej Torda - prednosta OÚ

 

 Informácia: Aktuálny režim pracovísk MVSR

                      

DÔLEŽITÝ OZNAM

Oznamujeme občanom, že bezplatné odberné miesto antigénovými testami je na Okresnom úrade Považská Bystrica, v priestoroch „bývalého okresného súdu“, pričom prístup k odberovému miestu je zriadený od pešej zóny pre MsÚ Považská Bystrica v pracovných dňoch v čase:

Pondelok:                 od 08:00 – 16:00 hod.

Utorok:                    od 08:00 – 16:00 hod.

Streda:                      od 10:00 – 18:00 hod.

Štvrtok:                    od 08:00 – 16:00 hod.

Piatok:                      od 08:00 – 16:00 hod.

 

Ing. Andrej Torda, prednosta            V Považskej Bystrici, 21.12.2020

 

Okresný úrad Považská Bystrica vykonáva štátnu správu aj pre okres Púchov týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Považská Bystrica.

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

Pracovisko č. 1 – supervízor:                                                                                                              Tel.:       +421 96126 5700

  • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra,
  • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), 
  • usmernenie k žiadostiam 

 

Pracovisko č. 1 – podateľňa:                                                                                                              Tel.:       +421 96126 5706

 

*       všeobecná podateľňa pre okresný úrad

 

*       prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

Pracovisko č. 2 – pokladňa:                                                                                                                 Tel.:      +421 96126  5701

*       výber správnych poplatkov

Pracovisko č. 3 – konzultačná miestnosť:                                                                                           Tel.: +421 41 242 00 31
                                                                                                                                                                        0650 / 105 100

Konzultácie poskytované Centrom právnej pomoci, Kancelária Žilina

Adresa na doručovanie písomností:
       Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina
       P. O. Hviezdoslava 6, P.O.BOX B10, 010 01 Žilina

https://www.centrumpravnejpomoci.sk/kontakt/44-konzultacne-pracovisko-povazska-bystrica

Konzultačné dni pre ROK 2021:
štvrtok 28.01.2021 od 9:00 do 14:00 - zrušené
štvrtok 11.02.2021 od 9:00 do 14:00 - zrušené
štvrtok 25.02.2021 od 9:00 do 14:00 - zrušené
štvrtok 11.03.2021 od 9:00 do 14:00 - zrušené
štvrtok 25.03.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 15.04.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 29.04.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 13.05.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 27.05.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 10.06.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 24.06.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 15.07.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 29.07.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 12.08.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 26.08.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 09.09.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 23.09.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 14.10.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 28.10.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 11.11.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 25.11.2021 od 9:00 do 14:00
štvrtok 09.12.2021 od 9:00 do 14:00
obed.prestávka v čase od 11:30 do 12:00

Pracovisko č. 4 – odbor starostlivosti o životné prostredie:                                                      Tel.:      +421 96126  5705

*       príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií

*       poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Pracovisko č. 5 –       neobsadené                                                                                                       Tel.:    

*  

Pracovisko č. 6, 7, 8 – oddelenie dokladov:                 Tel.:  +421 96126  3415, 96126 3411, 96126 3412, 96126 3422, 96126 3425

*       príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu,  výpisu karty vodiča

*       výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

Pracovisko č. 9, 10, 11 – evidencia vozidiel:                  Tel.:      +421 96126  3550, 96126 3556, 96126 3541

*       prihlásenie vozidla, prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odbor       cestnej dopravy a pozemných komunikácií

*       prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, zrušenie avíza

*       ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu alebo v okrese, zrušenie avíza

*       výmena tabuliek s evidenčným číslom, objednanie voliteľného čísla

*       dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo znovu vzatie do evidencie

*       trvalé vyradenie vozidla z evidencie, ostatné zmeny v evidencii vozidiel

Pracovisko č. 12, 13 – pozemkový a lesný odbor:                                                      Tel.:     +421 96126  5715,  96126 5716

*       poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva

Pracovisko č. 14 – osvedčovanie listín a overovanie podpisov:                                                        Tel.:     +421 96126 5702 

*       osvedčovanie listín a podpisov na listinách

*       žiadosť o zmenu mena, priezviska – podanie

*       Apostila/superlegalizácia  - vyššie overenie dokladov 

Pracovisko č. 15, 16 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:                            Tel.:     +421 96126  5725, 96126 5726

*       uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

*       zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla

*       vykonanie zmeny v osvedčení evidencii, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla  - VIN

*       vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla

*       vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou (najmä po domácky vyrobené vozidlá)

*       vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - cesty II. a III. triedy

*       povolenie zvláštneho užívania ciest  - rozkopávky, kultúrne a športové podujatia

*       povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia - dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy

*       povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy  

Pracovisko č. 17, 18 – odbor živnostenského podnikania, integrované obslužné miesto (IOM): Tel.:  +421 96126  5710, 96126 5711

*       ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

*       výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; výpis z obchodného registra

*       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania

*       oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

*       vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané

*       vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

*       povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

*       poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

*       výstup z registra účtovných závierok

*       podanie, cestou JKM, žiadosti o podnikanie podľa osobitného predpisu

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)