Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Považská Bystrica

Klientske centrum Považská Bystrica
Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica

Prednosta
Ing. Andrej TORDA
telefón: Ústredňa+421 42 4300 111, 222
Klientske centrum - informácie
Telefón: +421961265700
e-mail: TA.13G4@2D.SKAF3PYLD@, TA.13G4@2D.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

OZNAM O UZATVORENÍ PRACOVISKA - PÚCHOV- DŇA  18.6.2024 (PDF, 121 kB)

Prehľad činností okresného úradu (PDF, 2 MB)

 

Informácia - Delegovanie člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku  2024 (PDF, 195 kB)

 

Štátnu správu pre okres Púchov vykonáva Okresný úrad Považská Bystrica týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania - v klientskom centre
 • odbor všeobecnej vnútornej správy, úsek priestupkov
 • odbor pozemkový a lesný - úsek pozemkový a lesný
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - podania preberá formou inteligentnej podateľne odbor živnostenského podnikania v klientskom centre

 

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

 

Pracovisko č. 1 – supervízor                                                                                                 Tel.:       096126 5700

 

 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému),  usmernenie k žiadostiam 

 

Pracovisko č. 2 – neobsadené                                                                                                  

 

 

 

Pracovisko č. 3 – konzultačná miestnosť:                                                                            Tel.: 041 / 242 00 31

*       konzultácie poskytované Centrom právnej pomoci, Kancelária Žilina

*       Adresa na doručovanie písomností:

*       Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina

*       P. O. Hviezdoslava 6, P.O.BOX B10, 010 01 Žilina

 

 ! NA KONZULTÁCIU JE NUTNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ !

Kontakt pre objednanie 0650 105 100 alebo prostredníctvom online rezervačného systému 

www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu 

Termíny pre rok 2024 nájdete aj na  www.centrumpravnejpomoci.sk/kontakt/44-konzultacne-pracovisko-povazska-bystrica

  

Pracovisko č. 4 – odbor starostlivosti o životné prostredie:                                                             Tel.:      096126  5705

 • príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií
 • poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Pracovisko č. 5 – odbor živnostenského podnikania, integrované obslužné miesto (IOM): Tel.:  096126  5710,  5711                                                                                                            

 

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; výpis z obchodného registra
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • výstup z registra účtovných závierok
 • podanie, cestou JKM, žiadosti o podnikanie podľa osobitného predpisu 

 

Pracovisko č. 6, 7, 8 – oddelenie dokladov:                                                     Tel.:  096126  3415, 3411, 3412, 3422, 3425

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu,  výpisu karty vodiča
 • výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

Pracovisko č. 9, 10, 11 – evidencia vozidiel:                                                                    Tel.:      096126  3550, 3556, 3541

 • prihlásenie vozidla, prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odbor       cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, zrušenie avíza
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu alebo v okrese, zrušenie avíza
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom, objednanie voliteľného čísla
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo znovu vzatie do evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie, ostatné zmeny v evidencii vozidiel

 

Pracovisko č. 12, 13 – pozemkový a lesný odbor:                                                                        Tel.:     096126  5715, 5716

 

poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva

 

Pracovisko č. 14 – osvedčovanie listín a overovanie podpisov:                                                           Tel.:     096126 5702 

 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena, priezviska – podanie
 • Apostila/superlegalizácia  - vyššie overenie dokladov 

 

Pracovisko č. 15, 16 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:                            Tel.:     096126  5725, 5726

 • uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla  - VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla
 • vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou (najmä po domácky vyrobené vozidlá)
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest  - rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia - dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy   

Pracovisko č. 17, 18 – neobsadené