Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. február 2023, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Prievidza

Klientske centrum Prievidza
Gustáva Švéniho 3H,
971 01 Prievidza

Prednosta
Mgr. Juraj Gordan
telefón: Podateľňa - 0961572801, Supervízor - 0961572800
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Aktuálny režim pracovísk MV SR

Výnimky zo zákazu vstupu na pracoviská Okresného úradu Prievidza

  

O Z N A M

 

Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v pondelok 30. 01. 2023 nebudú v tento deň pracoviská Klientskeho centra Prievidza poskytovať klientom služby.

Klientske centrum aj Okresný úrad Prievidza budú ZATVORENÉ.

Otvorené budú opäť dňa 31. 01. 2023

 

 

Prievidza, dňa 13. 01. 2023              Mgr. Juraj Gordan, prednosta, v. r. úradu

 

 

O Z N Á M E N I E  

 

Okresný úrad Prievidza na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OMSZV1-2021/004044 zo dňa 25. marca 2021 rozhodnutím č. OU-PD-OO-2021/003708-007 rozšíril činnosť pracoviska Okresného úradu Prievidza so sídlom v meste Partizánske na adrese na adrese Námestie Slovenského národného povstania 151/6, 958 01 Partizánske o úsek 

 

poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav 

od 1. mája 2021 na dobu neurčitú.

 

Kontakt: 0961 275715

 

Pracovisko bude počas obvyklých úradných hodín naďalej zabezpečovať aj činnosti na úseku živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy. Podania na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude pre klientov v klientskom centre prijímať odbor živnostenského podnikania prostredníctvom inteligentnej podateľne.  

Okresný úrad Prievidza vykonáva štátnu správu aj pre okres Partizánske týmito odbormi: 

 

  • odbor živnostenského podnikania, Klientske centrum Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 0961275710
  • odbor všeobecnej vnútornej správy - úsek priestupkov, Stále pracovisko Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 0961275740, 0961275741
  • odbor pozemkový a lesný, Klientske centrum Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 0961275715

                                                                     KLIENTSKE CENTRUM Prievidza

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

 

Pracovisko č. 1 – podateľňa                                                                       Tel.: 0961 572801

o  prijímanie podaní od občanov primárne určených pre odbory okresného úradu, ktoré nemajú zastúpenie v klientskom centre

o  prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

o  všeobecná podateľňa pre interné potreby okresného úradu

 

 

Pracovisko č. 2 – supervízor                                                                       Tel.: 0961 572800

o  poskytovanie informácií, poradenstvo k vyvolávaciemu systému a eKioskom, informácie o telefónnych číslach a o umiestnení pracovísk klientskeho centra a organizačných útvarov okresného úradu, koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

 

 

Pracovisko č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 – oddelenie dokladov                                    Tel.: 0961 572851              

                                   Tel.: 0961 572852    

                                   Tel.: 0961 572853

                                                                                                                      Tel.: 0961 572854

o  príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu,  výpisu karty vodiča

o  výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

 

 

Pracovisko č. 9, 10 – odbor živnostenského podnikania                         Tel.: 0961 572810                                                                                                                                                                 Tel.: 0961 572811

o  ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

o  výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; výpis z obchodného registra

o  oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania

o  oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

o  vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané

o  vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

o  povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

o  poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

o  výstup z registra účtovných závierok

o  podanie, cestou JKM, žiadosti o podnikanie podľa osobitného predpisu

 

 

Pracovisko č. 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie                   Tel.: 0961 572805

o  príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií

 

Pracovisko č. 11 – pozemkový a lesný odbor                                           Tel.: 0961 572805

o  poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva  

Pracovisko č. 12, 13 – odbor cestnej dopravy a pozemných                   Tel: 0961 572825                                 komunikácií                                                                                                 Tel.: 0961 572826

o  uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

o  zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla

o  vykonanie zmeny v osvedčení evidencií, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

zápis identifikačného čísla vozidla  – VIN

o  vydanie osvedčenia o evidencii časť II. Pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla

o  vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou (najmä po domácky vyrobené vozidlá)

o  vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete – cesty II. a III. triedy

o  povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia

o  povolenie na pripojenie ciest II. a II. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy

o  povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 14 – evidencia vozidiel                                                         Tel.: 0961 572831

o  prevod držby v okrese

o  avízo prevodu držby v okrese

o  avízo prevodu držby do iného okresu

o  zápis nového držiteľa v okrese

o  zápis nového držiteľa z iného okresu

o  zrušenie avíza prevodu držby

o  prisťahovanie držiteľa z iného okresu

o  zmena vlastníka / ukončenie leasingu

o  prihlásenie nového vozidla

o  prihlásenie / neobchodný dovoz

o  výmena dokladov OEV č. I, II a EČV / strata, odcudzenie, poškodenie, zmena adresy, priezviska, zápis ťažného zariadenia, doevidovanie z OU /

o  vyradenie vozidla z evidencie / trvalé vyradenie

o  vyradenie vozidla z cestnej premávky / dočasné vyradenie .: 0 572831

 

Pracovisko č. 15 – osvedčovanie listín a overovanie podpisov                Tel.: 0961 572804

o  osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

 

Pracovisko č. 16, 17 – konzultačné pracovisko                                        Tel.:0961 572804

 

 

Pracovisko č. 18, 19, 20 – katastrálny odbor:                                          Tel.: 0961 572881                                    

podateľňa a registratúra                                                                            Tel.: 0961 572882                              Tel.: 0961 572883                                                                                                                Tel.: 0961 572884                                                                                                                Tel.: 0961 572885

o   návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam

o   návrhy na záznam

o   návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte

o   návrhy na zápis poznámky

o   návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností

o   písomné podania adresované katastrálnemu odboru

o   preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie

 

 

 Pracovisko č. 21 – katastrálny odbor:                                                      Tel.: 0961 572821                          vybavovanie fyzických a právnických osôb                     

o   výpisy z listov vlastníctva

o   informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)

o   kópie z katastrálnej mapy

o   kópie z mapy určeného operátu

o   kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu

o   poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností