Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2021, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Prievidza
Gustáva Švéniho 3H,
971 01 Prievidza

Prednosta
Mgr. Juraj Gordan
telefón: Podateľňa - 0961572801, Supervízor - 0961572800
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Úradné hodiny v klientskom centre platné od 04.01.2021 – Pondelok až Piatok – 8:00 – 12:00. V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

      Aktuálny režim pracovísk MV SR

Oznam – 20. 03. 2021

Od 20. marca 2021 je účinná aktuálna  vyhláška  Úradu verejného zdravotníctva č. 132/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 498 kB) (PDF, 498 kB).

Vstup umožnia pracoviská len návštevníkom, na ktorých sa vzťahujú výnimky podľa vyhlášky, alebo ktorí sa preukážu niektorým z nasledovných dokladov:

  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,
  • potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace,
  • dokladom o diagnostike ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšej ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
  • dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Okresné úrady a klientske centrá

Pracoviská okresných úradov zabezpečujú všetky agendy od 8. do 12. hodiny.

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov od stredy 3. marca 2021 prechádzajú na sprísnený režim. Zámerom je čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch pracovísk.

Všetky požiadavky na odbory okresného úradu je preto možné podávať len v podateľni, ktorá ich doručí kompetentnému pracovisku. Návštevníkov budú usmerňovať supervízori a poverené osoby.

Pred osobnou návštevou sa však naďalej uprednostňuje telefonická a elektronická, prípadne písomná komunikácia s úradmi. Podania bez autorizácie je v takom prípade potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či elektronickým podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú.

V odôvodnených prípadoch zostáva zachovaná možnosť vopred telefonicky dohodnutej osobnej konzultácie s úradníkmi, o nevyhnutnosti ktorej vždy rozhoduje vedúci pracovník odboru, prípadne  prednosta okresného úradu.

Doklady a evidencie

Oddelenia dokladov a evidencií poskytujú služby od 8. do 14. hodiny.

Evidencia vozidiel vybavuje žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa preukážu SMS-správou o online rezervácii. Po novom  je však možné  sa objednať až 28 dní dopredu.

Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov, okrem hromadných podaní, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle pandemických opatrení.

Oddelenia dokladovvybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba.

Vyhotovené občianske preukazy sa budú doručovať na adresu žiadateľa, len výnimočne a v odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov.

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.


 UPOZORNENIE: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.

 

Okresný úrad Prievidza vykonáva štátnu správu aj pre okres Partizánske týmito odbormi: 

  • odbor živnostenského podnikania, Klientske centrum Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 0961275710
  • odbor všeobecnej vnútornej správy - úsek priestupkov, Stále pracovisko Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 038 / 7490 936, 038 / 7492 467
  • odbor pozemkový a lesný, podateľňa v Klientskom centre Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 038 / 2817 291

                                                                     KLIENTSKE CENTRUM Prievidza

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

 

Pracovisko č. 1 – podateľňa                                                                       Tel.: 0961 572801

o  prijímanie podaní od občanov primárne určených pre odbory okresného úradu, ktoré nemajú zastúpenie v klientskom centre

o  prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

o  všeobecná podateľňa pre interné potreby okresného úradu

 

 

Pracovisko č. 2 – supervízor                                                                       Tel.: 0961 572800

o  poskytovanie informácií, poradenstvo k vyvolávaciemu systému a eKioskom, informácie o telefónnych číslach a o umiestnení pracovísk klientskeho centra a organizačných útvarov okresného úradu, koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

 

 

Pracovisko č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 – oddelenie dokladov                                    Tel.: 0961 572851              

                                   Tel.: 0961 572852    

                                   Tel.: 0961 572853

                                                                                                                      Tel.: 0961 572854

o  príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu,  výpisu karty vodiča

o  výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

 

 

Pracovisko č. 9, 10 – odbor živnostenského podnikania                         Tel.: 0961 572810                                                                                                                                                                 Tel.: 0961 572811

o  ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

o  výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; výpis z obchodného registra

o  oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania

o  oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

o  vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané

o  vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

o  povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

o  poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

o  výstup z registra účtovných závierok

o  podanie, cestou JKM, žiadosti o podnikanie podľa osobitného predpisu

 

 

Pracovisko č. 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie                   Tel.: 0961 572805

o  príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií

 

Pracovisko č. 11 – pozemkový a lesný odbor                                           Tel.: 0961 572805

o  poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva  

Pracovisko č. 12, 13 – odbor cestnej dopravy a pozemných                   Tel: 0961 572825                                 komunikácií                                                                                                 Tel.: 0961 572826

o  uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

o  zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla

o  vykonanie zmeny v osvedčení evidencií, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

zápis identifikačného čísla vozidla  – VIN

o  vydanie osvedčenia o evidencii časť II. Pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla

o  vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou (najmä po domácky vyrobené vozidlá)

o  vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete – cesty II. a III. triedy

o  povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia

o  povolenie na pripojenie ciest II. a II. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy

o  povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 14 – evidencia vozidiel                                                         Tel.: 0961 572831

o  prevod držby v okrese

o  avízo prevodu držby v okrese

o  avízo prevodu držby do iného okresu

o  zápis nového držiteľa v okrese

o  zápis nového držiteľa z iného okresu

o  zrušenie avíza prevodu držby

o  prisťahovanie držiteľa z iného okresu

o  zmena vlastníka / ukončenie leasingu

o  prihlásenie nového vozidla

o  prihlásenie / neobchodný dovoz

o  výmena dokladov OEV č. I, II a EČV / strata, odcudzenie, poškodenie, zmena adresy, priezviska, zápis ťažného zariadenia, doevidovanie z OU /

o  vyradenie vozidla z evidencie / trvalé vyradenie

o  vyradenie vozidla z cestnej premávky / dočasné vyradenie .: 0 572831

 

Pracovisko č. 15 – osvedčovanie listín a overovanie podpisov                Tel.: 0961 572804

o  osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

 

Pracovisko č. 16, 17 – konzultačné pracovisko                                        Tel.:0961 572804

 

 

Pracovisko č. 18, 19, 20 – katastrálny odbor:                                          Tel.: 0961 572881                                    

podateľňa a registratúra                                                                            Tel.: 0961 572882                              Tel.: 0961 572883                                                                                                                Tel.: 0961 572884                                                                                                                Tel.: 0961 572885

o   návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam

o   návrhy na záznam

o   návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte

o   návrhy na zápis poznámky

o   návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností

o   písomné podania adresované katastrálnemu odboru

o   preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie

 

 

 Pracovisko č. 21 – katastrálny odbor:                                                      Tel.: 0961 572821                          vybavovanie fyzických a právnických osôb                     

o   výpisy z listov vlastníctva

o   informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)

o   kópie z katastrálnej mapy

o   kópie z mapy určeného operátu

o   kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu

o   poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)