Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Prievidza

Klientske centrum Prievidza
Gustáva Švéniho 3H,
971 01 Prievidza

Prednosta
JUDr. Igor Vavro
telefón: Podateľňa - 0961572801, Supervízor - 0961572800
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Aktuálny režim pracovísk MV SR

Výnimky zo zákazu vstupu na pracoviská Okresného úradu Prievidza

 

 

OZNÁMENIE  

 

Okresný úrad Prievidza na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OMSZV1-2021/004044 zo dňa 25. marca 2021 rozhodnutím č. OU-PD-OO-2021/003708-007 rozšíril činnosť pracoviska Okresného úradu Prievidza so sídlom v meste Partizánske na adrese na adrese Námestie Slovenského národného povstania 151/6, 958 01 Partizánske o úsek 

 

poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav 

od 1. mája 2021 na dobu neurčitú.

 

Kontakt: 0961 275715

 

Pracovisko bude počas obvyklých úradných hodín naďalej zabezpečovať aj činnosti na úseku živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy. Podania na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude pre klientov v klientskom centre prijímať odbor živnostenského podnikania prostredníctvom inteligentnej podateľne.  

Okresný úrad Prievidza vykonáva štátnu správu aj pre okres Partizánske týmito odbormi: 

 

  • odbor živnostenského podnikania, Klientske centrum Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 0961275710
  • odbor všeobecnej vnútornej správy - úsek priestupkov, Stále pracovisko Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 0961275740, 0961275741
  • odbor pozemkový a lesný, Klientske centrum Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 0961275715

                                                                     KLIENTSKE CENTRUM Prievidza

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

 

Pracovisko č. 1 – podateľňa                                                                       Tel.: 0961 572801

o  prijímanie podaní od občanov primárne určených pre odbory okresného úradu, ktoré nemajú zastúpenie v klientskom centre

o  prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

o  všeobecná podateľňa pre interné potreby okresného úradu

 

 

Pracovisko č. 2 – supervízor                                                                       Tel.: 0961 572800

o  poskytovanie informácií, poradenstvo k vyvolávaciemu systému a eKioskom, informácie o telefónnych číslach a o umiestnení pracovísk klientskeho centra a organizačných útvarov okresného úradu, koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

 

 

Pracovisko č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 – oddelenie dokladov                                    Tel.: 0961 572851              

                                   Tel.: 0961 572852    

                                   Tel.: 0961 572853

                                                                                                                      Tel.: 0961 572854

o  príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu,  výpisu karty vodiča

o  výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

 

 

Pracovisko č. 9, 10 – odbor živnostenského podnikania                         Tel.: 0961 572810                                                                                                                                                                 Tel.: 0961 572811

o  ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

o  výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; výpis z obchodného registra

o  oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania

o  oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

o  vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané

o  vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

o  povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

o  poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

o  výstup z registra účtovných závierok

o  podanie, cestou JKM, žiadosti o podnikanie podľa osobitného predpisu

 

 

Pracovisko č. 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie                   Tel.: 0961 572805

o  príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií

 

Pracovisko č. 11 – pozemkový a lesný odbor                                           Tel.: 0961 572805

o  poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva  

Pracovisko č. 12, 13 – odbor cestnej dopravy a pozemných                   Tel: 0961 572825                                 komunikácií                                                                                                 Tel.: 0961 572826

o  uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

o  zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla

o  vykonanie zmeny v osvedčení evidencií, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

zápis identifikačného čísla vozidla  – VIN

o  vydanie osvedčenia o evidencii časť II. Pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla

o  vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou (najmä po domácky vyrobené vozidlá)

o  vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete – cesty II. a III. triedy

o  povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia

o  povolenie na pripojenie ciest II. a II. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy

o  povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 14 – evidencia vozidiel                                                         Tel.: 0961 572831

o  prevod držby v okrese

o  avízo prevodu držby v okrese

o  avízo prevodu držby do iného okresu

o  zápis nového držiteľa v okrese

o  zápis nového držiteľa z iného okresu

o  zrušenie avíza prevodu držby

o  prisťahovanie držiteľa z iného okresu

o  zmena vlastníka / ukončenie leasingu

o  prihlásenie nového vozidla

o  prihlásenie / neobchodný dovoz

o  výmena dokladov OEV č. I, II a EČV / strata, odcudzenie, poškodenie, zmena adresy, priezviska, zápis ťažného zariadenia, doevidovanie z OU /

o  vyradenie vozidla z evidencie / trvalé vyradenie

o  vyradenie vozidla z cestnej premávky / dočasné vyradenie .: 0 572831

 

Pracovisko č. 15 – osvedčovanie listín a overovanie podpisov                Tel.: 0961 572804

o  osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

 

Pracovisko č. 16, 17 – konzultačné pracovisko                                        Tel.:0961 572804

 

 

Pracovisko č. 18, 19, 20 – katastrálny odbor:                                          Tel.: 0961 572881                                    

podateľňa a registratúra                                                                            Tel.: 0961 572882                              Tel.: 0961 572883                                                                                                                Tel.: 0961 572884                                                                                                                Tel.: 0961 572885

o   návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam

o   návrhy na záznam

o   návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte

o   návrhy na zápis poznámky

o   návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností

o   písomné podania adresované katastrálnemu odboru

o   preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie

 

 

 Pracovisko č. 21 – katastrálny odbor:                                                      Tel.: 0961 572821                          vybavovanie fyzických a právnických osôb                     

o   výpisy z listov vlastníctva

o   informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)

o   kópie z katastrálnej mapy

o   kópie z mapy určeného operátu

o   kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu

o   poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností